KA-rundskriv nr 14/09 av 26. august 2009

”Kirkekontroll 2009/10”

Publisert: 26/08/2009
I august 2009 starter KA en landsomfattende sikringskontroll av alle landets kirker. Prosjektet har fått navnet ”Kirkekontroll 2009/2010”, og er en oppfølger av ”Kirkekontroll 2005/2006”. Her følger praktisk informasjon om gjennomføring av en landsomfattende kontroll og dokumentasjon av brann- og innbruddssikring av kirker

I ”Kirkekontroll 2009/2010” blir elektriske/tekniske anlegg og sikkerhetstiltak sjekket og dokumentert. Formålet med prosjektet er tidlig avdekking av feil og mangler som kan øke risikoen for brann eller innbrudd. I tillegg bidrar kirkekontrollen til langt bedre dokumentasjon om tilstand og sikringstiltak i kirkebyggene.

Finansiering og organisering av tiltaket

Prosjektet finansieres gjennom midler fra regjeringens tiltakspakke, der Riksantikvaren har fått midler til disposisjon for brannsikring av kirker. I tillegg ytes det tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet og KAs kirkebyggforsikringsordning i KNIF Trygghet Forsikring. Kirkekontrollen kan derfor tilbys kostnadsfritt til fellesrådene og andre som forvalter kirker som faller inn under kirkelovens § 17. 
Det forutsettes at kirkebyggforvalterne aktivt legger til rette for arbeidet som skal utføres De fellesråd som har motforestillinger til å legge til rette for gjennomføringen av denne kirkekontrollen i tråd med dette rundskrivet bes melde dette til KA raskt!

KA er ansvarlig for tiltaket, og har inngått avtale med firmaet Sønnico AS om den praktiske gjennomføring. Sønnico har avdelinger over hele landet, og kirkekontrollen vil bli gjennomført av om lag 20 operatører. I tillegg til nødvendige faglige kvalifikasjoner er operatørene spesielt kurset for dette oppdraget.

Alle utgifter til utbedring må dekkes av det enkelte fellesråd. Vi håper at kontrollen bidrar til å dokumentere eventuelle mangler og feil på en slik måte at det kan utløse nødvendige kommunale bevilgninger.
 

Innholdet i ”Kirkekontroll 2009/2010”

Operatørene fra Sønnico vil utføre følgende:
1. Kontroll av el-anlegg med fordelinger og installasjoner
2. Kontroll av nødlysanlegg
3. Termografering av hovedfordelinger og underfordelinger
4. Kontroll av brann- og innbruddsalarmanlegg
5. Kontroll av lynvernanlegg

Egenkontrollen som utføres av fellesrådets representant omfatter følgende:
6. Tilstandsundersøkelse av kirken
7. Kartlegging av tiltak for brann- og tyverisikring

Hvordan foregår kontrollen?

Noen dager før kontrollen skal gjennomføres, vil Sønnico ta kontakt med kirke-/fellesrådskontoret for å gjøre avtale om når og hvordan kontrollen skal gjennomføres i hver kommune. Avhengig av lokale forhold vil det brukes om lag en halv dag per kirke.

Det forutsettes at en representant for fellesrådet/kirkebyggforvalter er til stede under kontrollen. Vi anbefaler at dette er kirkevergen eller annen med hovedansvar for drift- og vedlikehold av kirkebygningene i fellesrådet. Hvis denne er forhindret fra å delta kan det også være en driftsleder, kirketjener e.l. med god kjennskap til kirkene og som har fullmakt til å svare på spørsmål på fellesrådets/kirkevergens vegne.

Fellesrådets representant henstilles om å ta godt imot operatøren til avtalt tid og sted. Dagen vil starte med en gjennomgang av hva som skal skje og den praktiske gjennomføringen. Fellesrådets representant/kirkevergen bør ha med seg en enkel plantegning eller skisse av kirken som gjør det lettere for operatøren å finne fram og å bruke riktige rombetegnelser i sine rapporter. Det bør også informeres om spesielle forhold ved det aktuelle kirkebygget som er av betydning for kontrollen.

Operatøren vil dele ut egenkontrollskjemaet som fellesrådets representant skal fylle ut mens kontrollen foregår i kirken. Operatøren skal ta med seg det ferdige utfylte papirskjemaet ved avreise.

I løpet av kontrollen vil operatøren kunne få behov for bistand til å svare på enkelte av spørsmålene i den tekniske kontrollen. Fellesrådets representant bør også være til stede for å kunne bistå med praktisk tilrettelegging, tilgang mv. For øvrig vil operatøren normalt klare seg selv. Nærmere detaljer om behov for bistand underveis avtales ved ankomst. Før kontrollen avsluttes, vil operatøren og fellesrådets representant ha en ny samtale der viktige funn i kontrollen blir gjennomgått og eventuelle spørsmål diskutert.

Til deres informasjon er en oversikt over hvilke sjekkpunkter som operatøren vil gjennomgå lagt ut på www.kirkebyggdatabasen.no.

Egenkontroll av kirken

I forrige kirkekontroll ba vi om utfylling av et egenkontrollskjema med en vurdering av den generelle tilstand for kirken. På denne måten fikk vi gjennomført en tilstandsundersøkelse av nesten 100 % av kirkene (Jf rapporten ”Står kirkene for fall? En tilstandsundersøkelse for norske kirker 2005/2006”). Dataene fra denne undersøkelsen har gitt viktige bidrag til å vurdere tilstand og behov på området. Tilstandsundersøkelsen videreføres på samme måte i denne kontrollen, men den er utvidet på områder som angår brann- og innbruddsikring. Noen av spørsmålene her omfatter mer enn det som er forskriftsmessig pålagt. Årsaken til dette er at KA har god nytte av en bred kartlegging i det pågående arbeidet med utformingen av bl.a. kurs- og informasjonsmateriell innenfor sikringsfeltet.

Operatøren vil utlevere et eget egenkontrollskjema ved ankomst, og det er dette papirskjemaet som skal fylles ut i løpet av besøket. Lenke til kopi av dette skjemaet er lagt på www.kirkebyggdatabasen.no. Kopien kan brukes til foreberedelse og kladd før endelig utfylling av skjemaet man får av operatøren fra Sønnico. Vi anmoder om at skjemaet fylles ut så fullstendig som mulig ut i fra den informasjonen som er tilgjengelig på utfyllingstidspunktet.

Registrering av data i Kirkebyggdatabasen/bruk av data

Alle data som registreres, både av operatørene og på egenkontrollskjemaet, vil bli registrert i Kirkebyggdatabasen under den enkelte kirke. Målsettingen er at dataene skal være registrert innen tre uker etter at kontrollen er ferdig. Dataene vil bli summert av KA og vil kunne bli brukt til regions- og landsoversikter. Dataene vil ikke bli publisert på kirke- eller kommunenivå uten nærmere avtale med vedkommende kirkeverge/fellesråd. Det enkelte fellesråd vil friere kunne bruke dataene om sine egne kirker. Visse typer informasjon om sikring vil bli behandlet konfidensielt. Dataene vil ikke bli lagt automatisk over til forsikringsskjemaet e.l. i Kirkebyggdatabasen, og forsikringsselskapene vil derfor ha begrenset tilgang til disse opplysningene.

Tilbud på utbedring av feil

I rapporten fra Sønnico vil eventuelle avvik bli listet ut og beskrevet. KA har gjort avtale om at Sønnico ut fra dette utarbeider et pristilbud på utbedringer. Pristilbudet blir ikke en del av rapporten, men blir sendt til fellesrådet i etterkant. Etter noen dager vil Sønnico ta kontakt og spørre om tilbudet er av interesse. KA vil understreke at disse pristilbudene er helt uforpliktende og at de lokale fellesrådene står fritt til å vurdere disse opp mot andre tilbydere. Reglene om offentlig anskaffelse skal uansett følges på vanlig måte. Pristilbudet vil likevel gi et anslag på hva det vil koste å utbedre feil og mangler.

Dersom operatøren under kontrollen finner alvorlige feil som enkelt kan utbedres, vil vedkommende unntaksvis kunne tilby reparasjon der og da. Dette tilbudet må fellesrådet vurdere på helt fritt grunnlag.

En dugnad til felles beste!

”Kirkekontroll 2009/2010” er en nasjonal satsing der både Riksantikvaren, KKD, KAs kirkebyggforsikring, de kirkelige fellesrådene og andre kirkeforvaltere bidrar. Kontrollen gir en gyllen mulighet til å få sjekket at elanlegget er i forskriftsmessig stand, at innbrudds- og brannsikkerheten er tilfredsstillende og at alarm- og lynvernanlegg fungerer som de skal. Vi erfarte at kirkekontrollen i 2005/2006 førte til at mange feil ble rettet opp og at brannsikkerheten i mange kirker ble forbedret.

Av praktiske og budsjettmessige grunner vil ikke alle kirkene bli kontrollert i 2009. Planen er å bli ferdig med ca. 85 % av kirkene i løpet av 2009, mens resten – særlig kirker i og rundt de store byene – planlegges gjennomført i 1. halvår av 2010. En oversikt over hvilke kirker som blir kontrollert i 2009 og hvilke som planlegges kontrollert i 2010 finnes på www.kirkebyggdatabasen.no.

KAs kontaktperson

Fra KAs side er siv.ing. Ulf Christensen engasjert i som prosjektleder. Han vil være kjent for flere som bidragsyter i KAs arbeid med kirkeoppvarming og inneklima. Ulf Christensen er bindeleddet mellom KA og Sønnico AS, og mellom KA og fellesrådene.

Spørsmål, gode ideer eller klager i forbindelse med prosjektet, rettes til Ulf Christensen:
Mobil: 934 55 270
E-mail: ulf.christensen@ka.no

Hvis Ulf Christensen ikke er tilgjengelig kan Ingrid Staurheim kontaktes (fagansvarlig for brann og innbruddssikring i KA):
Tlf: 23 08 14 46
Epost: ingrid.staurheim@ka.no

Frank Grimstad
adm.dir.

  

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone