KA-rundskriv nr. 12/05 av 15. august 2005

Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger (2005 - 2)

Publisert: 15/08/2005
- regionale midler
Det utlyses regionale midler til kompetanseutvikling for tilsatte i undervisningsstillinger i fellesråd/menighetsråd. Alle regionale aktører, som fellesråd, kirkevergelag, stiftslag i DNKK, bispedømmeråd/biskop osv, kan søke.

Søknadsfristen er 1. oktober 2005.

Bakgrunn
KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet. Midlene skal disponeres i samarbeid med Den norske kirkes kateketforening (DNKK).

Regionale midler - hvem og hva
- Alle regionale aktører, som stiftlag, kirkevergelag, fellesråd, bispedømmeråd/ biskop, og fagmiljø/ faginstitusjoner, kan søke.

- Midlene kan brukes til å dekke f eks bevertning, lokaler, overnatting, sponsing av deltakeravgift og utgifter til kursholder. Det er ønskelig at midlene bidrar til å dekke deltakeres reiseutgifter.

- Deltakere det søkes om støtte til må ha kirkelig undervisning som hovedarbeidsområde i sin stilling (normalt kateket).

- Det kan gis støtte til tverrfaglige tiltak. Tildelte midler kan imidlertid bare dekke utgifter til fellesråds/ menighetsrådsansatte i undervisningsstilling.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. oktober 2005. Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. april 2006.

Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Krav til søknad
Det skal sendes kopi av søknaden til DNKK.
Vi minner om at søknadene vurderes i samarbeid med DNKK. Hvis DNKK ikke mottar kopi av søknader, fører det til at DNKK ikke kan forberede seg til tildelingsmøter, og søknaden stiller derfor svakere.

Søknader skal inneholde alle de følgende punkter
1. Overskrift: "Søknad om regionale midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger"

2. Søker, adresse, kontonummer, telefon, evnt. e-postadresse og kontaktperson

3. Samarbeidsparter og tiltakets organisering

4. Målsetting med tiltaket

5. Beskrivelse av tiltaket.

6. Plan for fremdrift og gjennomføring

7. Tid, sted og varighet

8. Deltakere:
a) Forventet antall deltakere til sammen.
b) Forventet antall deltakende fellesråds/menighetsrådsansatte i undervisningsstilling (normalt kateket/menighetspedagog).

9. Budsjett med utgifter og inntekter (finansiering). Sum utgifter og sum inntekter skal være like. Se over for særlige krav til budsjett for tverrfaglige tiltak.

10. Søknadsbeløp

11. Evnt. andre opplysninger

12. Signatur/Navn hvis søknaden sendes elektronisk

Adresse
Alle søknader sendes til KA med kopi til DNKK. Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post.
til KA: ka@ka.no.
Postadresse: KA, Postboks 1034 Sentrum,
0104 Oslo.

DNKK har adresser: dnkk@kateket.no
Den norske kirkes kateketforening, Rådhusgt.1-3, 0151 Oslo

Spørsmål kan rettes til
Helene Horsfjord i KA, tlf 23 08 14 00, e-post: helene.horsfjord@ka.no

Reidar Kavlie-Borge i DNKK, tlf 23 08 16 20, e-post: dnkk@kateket.no

Frank Grimstad (s)
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone