KA-rundskriv 3/03 av 27. januar 2003

Revisjon av sentrale særavtaler pr 01.01.2003

Publisert: 30/01/2003
De sentrale partene har gjennomført forhandlinger om revisjon av de sentrale særavtalene. Endringene blir kommentert i dette rundskrivet. Gjeldende særavtaler blir trykket i et eget hefte. Inntil dette heftet foreligger, kan tekstene hentes fra KA’s nettside (se lenke til høyre her)

> Avtalen er ikke lenger gjeldende avtale - se oppdatert avtale.


Generelt
Forhandlingene ble gjennomført 14. - 16. januar 2003. Alle avtalene er gitt virkningstid for perioden 01.01.2003 - 31.12.2004. Partene har fjernet skillet mellom «generelle» og «forbundsvise» avtaler i samsvar med terminologien i Hovedavtalen del A. Bortsett fra en del redaksjonelle endringer, er det bare gjort mindre endringer i avtalene. Endringene i hver enkelt avtale er kommentert nedenfor. Henvisningene er gjort til de reviderte avtalene dersom ikke annet er nevnt. De fullstendige tekstene vil bli trykket i et eget hefte, hvor også det vil bli tatt inn en kortfattet veiledning til noen av avtalene.

Særavtale om reiseregulativet
I avtalens pkt 3 er beløpet for kompensa­sjon endret til inntil kr 7.500.

Partene undertegnet i september 2001 en protokoll med bestemmelser om anvendelse av reiseregulativet, jfr rundskriv nr 24/01. Denne protokollen er nå tatt inn som nytt pkt 4, og er dermed gjort til en del av den sentrale særavtalen. I denne protokollens annet ledd, er det tatt inn et nytt pkt 5 som presiserer at statens regulativ § 9 om kostgodtgjørelse ikke gjelder for reiser innen tjenestedistriktet, jfr også rundskriv nr 11/02.

For øvrig er det gjort mindre språklige og redaksjonelle justeringer.

I særavtaleheftet vil også Statens regulativ, som det er henvist til i pkt 2, tas inn, sammen med en veiledning for anvendelse av regulativet.

Særavtale om arbeidstøy
I avtalens pkt 3 er det lagt til en tekst som regulerer hvordan evt. uenighet om det lokale behovet for arbeidstøy skal løses. Bestemmelsen lyder slik i sin helhet:

«Ved uenighet om behovet, kan uenigheten bringes inn for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. De sentrale parter kan anbefale eller fastsette en løsning på tvisten. Dersom tvisten ikke løses, gjelder Hovedavtalen § 3-2, jfr § 4‑2».

Dette innebærer at dersom en lokal uenighet ikke finner sin løsning ved medvirkning av de sentrale partene ved en organisatorisk behandling, henvises de lokale partene til å inngå lokal særavtale i hht Hovedavtalen del A, og en evt tvist må finne sin endelig løsning i lokal tvistenemnd.

For øvrig er avtalen prolongert uendret. I særavtaleheftet vil det bli tatt inn en veiledning til avtalen.

Særavtale for ledere
Avtalen er prolongert for ny avtaleperiode uten materielle endringer, kun redaksjo­nelle endringer mht henvisninger.

Særavtale for kirkemusikere
Partene har sett hensiktsmessigheten av å slå Særavtale for kirkemusikere (KM) og Særavtale for kirkelige stillinger (KST) sammen i én avtale, ved at bestemmelsene for kirkemusikere nå er tatt inn som eget punkt i Særavtale for kirkelig stillinger, se nedenfor.

Særavtale for kirkelige stillinger
Avtalen har nå følgende inndeling:

1.  
Forankring, ikrafttredelse og varighet
2.  
Fritid
3.  
Særlige bestemmelser for kirke­musikere
4.  
Særlige bestemmelser for prester og for stillinger innen diakoni og under­visning
5.  
Andre bestemmelser

Pkt 2 om fritid er tidligere pkt 3 i KM / pkt 2 i KST. Setningen «Kirkelig tilsatt kan pålegges å tjenestegjøre etter behov på alle tjenestesteder innenfor fellesrådets tjenesteområde» er flyttet til nytt pkt 5 Andre bestemmelser, fordi den ikke er knyttet til fritidsreguleringer.

Det er videre tatt inn et nytt pkt 2.3 som lyder: «Det er ikke noe til hinder for at fritid etter pkt 2.1 og 2.2 legges til hellig- eller høytidsdag.» Punktet er en påpekning av at det er mulig å plassere fritid for kirkelige tilsatte på slike dager, og innebærer ingen ny rettighet. Jfr også kommentar til nytt pkt 5.4 nedenfor.

Tidligere Merknad 1 til KST er tatt ut. Anliggendet er ivaretatt ved en justering av pkt 2.4, som lyder: «For å legge til rette for at den fritiden som er regulert i pkt 2.1 og 2.2 blir realisert, kan kirkelig tilsatt pålegges tjeneste hos annet fellesråd ved gudstjenester og kirkelige handlinger etter avtale mellom fellesrådene.»

Pkt 3 inneholder det som særskilt gjelder for kirkemusikere. Tidligere pkt 2.1 og 2.2 i KM er tatt ut. Partene har forutsatt at dette ikke vil innebærer reelle endringer: Pkt 2.1 er selvsagt etter alminnelige arbeidsrettslige prinsipper, pkt 2.2 er innholdsmessig ivaretatt av Tjeneste­ordning for kantor § 2. For øvrig er alle bestemmelser vedr. kirkemusikere videre­ført uendret.

Det er tatt inn et nytt pkt 4.1 som lyder: «En rimelig del av arbeidstiden skal ikke bindes i arbeidsplanen, men disponeres av arbeidstakeren til forberedelser, faglig ajourhold og utvikling. Denne tiden utløser ikke godtgjøringer etter §§ 5 og 6 i HTA kapittel 1.» Bestemmelsen korresponderer med pkt 3.1 for kirkemusikere (tidl. pkt 2.3 i KM), bortsett fra at omfanget, rimelig tid, fastsettes lokalt. KA understreker at bestemmelsene ikke innebærer rettigheter i forhold til omfanget av tid til forberedelser, faglig ajourhold mv. Punktet omhandler omfang av ubundet tid i stillingen, hvor individuelle forberedelser, faglig ajourhold mv naturlig finner sted.

Pkt 4.2 er en tilpassing av tidligere pkt 3.1 i KST.
Det er tatt inn et nytt pkt 5.4 som lyder: «HTA kapittel 1, § 5, pkt 5.3.2 annet punktum gjelder ikke for arbeidstakere som er omfattet av unntak fra AML § 51 nr 3, 6. ledd, jfr Kgl res. av 17. juni 1977.» Dette er en oppfølging av Protokolltilførsel 2 ved tariffrevisjonen pr 01.05.2002 (side 18 i uravstemmingsdokumentet). Punktet innebærer at «klokkere, kirketjenere og organister» kan få fritid som gis i stedet for helge- og høytidstillegg lagt til helge- og høytidsdager.

Tidligere Merknad 3 til KM / Merknad 2 til KST er tatt ut, idet forholdet er ivaretatt av Særavtale om reiseregulativet.

Særavtale for barnehager og skole­fritidsordninger
Avtalen er prolongert for ny avtaleperiode uten materielle endringer, kun mindre språklige og redaksjonelle endringer.

Særavtale for barnehager - Oslo
Avtalen er justert til like bestemmelser som gjelder for barnehager i Oslo kommune. Dette gjelder bl.a lønn til styrer.

 

Frank Grimstad
adm. dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone