KA-rundskriv 02/11 av 14.06.2011

Tariffrevisjonen pr 01.05.2011

Publisert: 14/06/2011
De sentrale partene i KA-området gjennomførte forhandlinger om 2. avtaleår mandag 30. mai 2011. Resultatet gjennomgås i dette rundskrivet, og kan iverksettes.

Forhandlingene

De sentrale partene i KA-området ble også denne gangen enige om å avvente oppgjørene i staten og i KS-området, og gjennomførte forhandlinger om lønnsjusteringer for 2. avtaleår mandag 30. mai. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag som nå er vedtatt av KAs styre og akseptert av alle arbeidstakerorganisasjonene.

Forhandlingsresultatet

Det fullstendige resultatet som er vedlegg til forhandlingsprotokollen (KAs krav/tilbud nr 1), finner du her.

Iverksetting

Alle lønnstillegg gis med virkning fra 1. mai 2011. Ved iverksetting benyttes følgende framgangsmåte, i denne rekkefølgen:

1. Alle ansatte med stillingskode i HTA kapittel 4 gis et lønnstillegg på 1,72 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2011, minimum kr 7 000 i hel stilling. Med «grunnlønn» menes arbeidstakerens faktiske lønn, uten faste og/eller variable tillegg. Lønn som er regulert i merknader til lønnsgruppene i HTA kapittel 4, pkt 4.6 skal regnes med i grunnlønnen. Nærmere om merknaden til lønnsgruppe 5, se rundskriv nr 8/2009.

2. Ny lønn sjekkes opp mot minstelønnstabellen i de fem lønnsgruppene. Lønnen justeres ev. opp til satsen i tabellen nedenfor.

 L.gr

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

   1

 246 800

 251 900

 266 900

 313 000

 315 500

   2

 286 200

 288 200

 293 500

 342 300

 344 800

   3

 328 800

 332 000

 342 900

 381 500

 384 000

   4

 347 400

 351 300

 354 700

 405 000

 407 500

   5

 372 000

 382 000

 407 000

 447 600

 460 300

3. I henhold til forhandlingsresultatet/Riksmeklingsmannens møtebok fra 2010, skal tillegg gitt i lokale lønnsforhandlinger etter kapittel 4, pkt. 4.1 i sin helhet komme i tillegg til ny minstelønn i tariffperioden for berørte arbeidstakere. Etter at ny lønn er utregnet, kontroller derfor at avstanden til minstelønn for vedk. stilling tilsvarer minst det lokale lønnstillegget som ble gitt til denne arbeidstakeren pr 01.08.2010.

4. Dersom arbeidstakeren har 20 års ansiennitet, skal vedkommende ikke ha lavere årslønn (hel stilling, forholdsvis for deltid) enn kr 323 000.

5. Unge arbeidstakere har ny minstelønn etter alder:

Alder

Årslønn

14 år

  123 400

15 år

  172 760

16 år

  197 440

17 år

  222 120

6. Årslønn for hovedtillitsvalgt er justert til minimum kr 347 000 i hel stilling.

Stillingskode 5226 Prest

I merknaden til denne koden er det vist til statens grunnlønnsplassering for 0922 Kapellan. Staten har følgende satser på aktuelle lønnstrinn fra 01.05.2011:

L.tr

Lønnssats,
hel stilling, kr

L.tr

Lønnssats,
hel stilling, kr

50

404 600

55

440 900

51

411 400

56

448 300

52

418 500

57

456 100

53

426 000

58

464 300

54

433 100

 

 

For øvrige forhold knyttet til minstelønn, bl.a om ansiennitetsstige for denne stillingskoden, viser vi til rundskriv nr 23/2010.

Økonomisk ramme

Det generelle tillegget er beregnet til å utgjøre en årslønnsvekst på 1,35 %. KA har hatt en ganske stor lønnsglidning de siste år, og lønnsglidningen inn i 2011 er stipulert til 0,9 %, som er et gjennomsnitt av de tre siste årene. Den totale årslønnsvekstrammen inkludert overheng og glidning er beregnet til 4,9 %.

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone