KA-rundskriv 4/03 av 27.01.2003

Tilskudd til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger i 2003

Publisert: 30/01/2003
Det utlyses individuelle tilskudd for menighetsråds/ fellesrådsansatte kateketer/menighetspedagoger. Søknadsfristen for 2. halvår 2003 er 1. april 2003.

Bakgrunn
KA mottar et årlig tilskudd til kompetanseutvikling for undervisningsstillinger fra Kultur- og kirkedepartementet. Midlene skal disponeres i samarbeid med Den norske kirkes kateketforening (DNKK). Tilskudd kan ytes til alle tilsatte i undervisningsstillinger der fellesråd/ menighetsråd i Den norske kirke er arbeidsgiver.

Tilskuddsmidlene skal bidra til å styrke og underbygge den lokale arbeidsgivers ansvar for kompetanseutvikling, og den ansattes rett til medbestemmelse, jf Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.

Disponeringen av midlene vil bli kontinuerlig evaluert, og retningslinjer for disponering mv. vil kunne endres fra år til år.

Utlysning av midler for 2. halvår 2003

Individuelle tilskudd
Det kan søkes KA om tilskudd til å dekke utgifter til gjennomføring/deltagelse på ulike kompetanseutviklingstiltak for tilsatte i undervisningsstillinger. Tilskuddene skal bidra til å dekke direkte utgifter knyttet til gjennomføring av ulike kompetanseutviklingstiltak, som f.eks. reiser, opphold, deltakeravgift/kursavgift eller andre særlig utgifter. En viss egenandel må påregnes.

Det forutsettes at søknader er et resultat av lokalt samarbeid om kompetanseutvikling og derfor er det krav om at arbeidsgiver anbefaler tiltaket. Videre forutsettes det at tiltaket er relevant for stillingen og at kateketen har fått permisjon. Dokumenterte vikarutgifter kan unntaksvis dekkes der dette er forutsetning for permisjon. Vikar for ordinær konfirmantopplæring vil ikke
dekkes. Minimum tilskuddsbeløp er kr. 2.500,-.

Det kan også bli gitt støtte til større kompetanseutviklingsprosjekter som forutsetter permisjon på 1-6 måneder, der arbeidsgiver får dekket en viss andel av lønnsutgiftene/vikarutgifter i permisjonstiden.

Søknader skal inneholde:
-       
Overskrift "Søknad om individuelt tilskudd for kompetanseutvikling i undervisningsstillinger, for (navn)"
-       
Kateketens navn, adresse, telefon, nåværende stilling og ev. e-postadresse.
-       
Arbeidsgiver, adresse, telefon og e-postadresse.
-       
Kateketens utdanning og tidligere arbeidserfaring (kort)
-       
Anbefaling av tiltaket fra arbeidsgiver og bekreftelse på permisjon.
-       
Beskrivelse av tiltaket/ for større prosjekter: Prosjektbeskrivelse.
-       
Begrunnelse for behovet for tiltaket i forhold til nåværende stilling og vedtatte planer i virksomheten.
-       
Dato/tid for gjennomføring av tiltak.
-        Budsjett, som må inneholde utgifter og inntekter (finansiering) for tiltaket, og søknadsbeløp.

Søknadsfrist:
For tiltak som skal gjennomføres 2. halvår 2003 er søknadsfristen 1. april 2003
For tiltak som skal gjennomføres 1. halvår 2004 er fristen 1. oktober 2003.
Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.

Alle søknader sendes til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon.
Søknaden kan gjerne sendes som vedlegg til e-post. Bruk adressen ka@ka.no.
Postadressen er Karl Johans gt. 35, 0162 Oslo.
Det skal sendes kopi til Den norske kirkes
kateketforening, Underhaugsvn. 15, 0354 Oslo.

Regionale og sentrale tiltak
Tilskuddsordningene for undervisningsstillinger omfatter også tilskudd til regionale og sentrale tiltak.
Informasjon om dette blir sendt direkte til de det måtte gjelde.

Annet
Vi vil be om at dette rundskrivet med vedlegg formidles til alle kateketer og menighetspedagoger i virksomheten.
Vi viser forøvrig til Kirkekompetanse på KAs hjemmeside.

Spørsmål kan rettes til:
Helene Horsfjord i KA
, tlf 23 31 04 62, e-post: helene.horsfjord@ka.no

Jarl Eidjord i DNKK, tlf 22 93 28 20, e-post: dnkk@online.no

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone