KA-rundskriv nr 04/09 av 9. februar 2009

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger - grupper/regionale tiltak

Publisert: 09/02/2009
Det utlyses midler til regionale tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i undervisningsstillinger i fellesråd/menighetsråd. Alle regionale aktører, som fellesråd, kirkevergelag, stiftslag i Kf, bispedømmeråd osv, kan søke.

Vi ber om at denne informasjonen videreformidles til aktuelle søkere.
Søknadsfrist: 1. april 2009

Regionale midler – hvem og hva
Alle regionale aktører, som stiftslag, kirkevergelag, fellesråd, bispedømmeråd/ biskop, og fagmiljø/faginstitusjoner, kan søke. Tiltakene skal normalt være åpne for alle støtteberettigede i den aktuelle regionen, uavhengig av arrangør.

Midlene kan brukes til å dekke f.eks. bevertning, lokaler, reise, overnatting, sponsing av deltakeravgift og utgifter til kursholder.
 
Midlene bør bidra til å dekke deltakernes reiseutgifter. Hvis dette fravikes skal søknaden inneholde en begrunnelse for dette.
 
Deltakere det søkes om støtte for må ha kirkelig undervisning som hovedarbeidsområde i sin stilling (normalt kateket).
 
Det kan gis støtte til tverrfaglige tiltak. Tildelte midler kan imidlertid bare dekke utgifter til fellesråds-/menighetsrådsansatte i undervisningsstilling.
 
Det kan søkes støtte til tiltak som skal gjennomføres vår 2009 eller høst 2009.
 
Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. april 2009. Neste utlysning vil ha søknadsfrist 10. oktober 2009.
 
Søknader som mottas utenom disse fristene vil vanligvis bli behandlet i forbindelse med neste utlysning.
 
Krav til søknad
Søknaden skal skrives på eget søknadsskjema. Alle punkter må fylles ut. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet. Se vedlegg.
 
Ang. punkt 8 på skjemaet:
 
Det er en fordel at antall deltakere beregnes så realistisk som mulig – ikke søk om midler til alle aktuelle deltakere, hvis erfaringen tilsier at halvparten så mange kommer. Hvis antallet deltakere skulle overstige grunnlaget for søknaden, er det mulighet for å søke om etterskuddsvis økning av tildelingen.
 
Adresse: Alle søknader sendes til KA med kopi til Kf.
Søknaden skal sendes som vedlegg til Epost. KA: ka@ka.no   Kf: kf@kateket.no
 
Spørsmål kan rettes til
Harald Skarsaune i Kf, tlf. 23 08 16 20, Epost: kf@kateket.no
 

Frank Grimstad
adm.dir

Del i sosiale medier:
Ansvarlig for denne artikkelen: Marit Halvorsen Hougsnæs
Powered by Cornerstone