KA-rundskriv 04/12 av 27.06.2012

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2012 - uravstemning

Publisert: 27/06/2012
Partene i KAs tariffområde ble 20. juni enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.2012-30.04.2014. Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 21. august 2012 klokken 12:00. Virkningstidspunktene for de ulike lønnstilleggene er satt til hhv. 1. juni, 1. juli og 1. september 2012. Protokollen med det anbefalte forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet.

Forhandlinger

Forhandlingene mellom partene startet med et innledende møte 11. april. Selve forhandlingene ble deretter avholdt 18.-20. juni. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag 20. juni.

Hele protokollen med det anbefalte forslaget følger som vedlegg til dette rundskrivet.

Hovedpunkter

Oppgjøret hadde resultatet i KS-området som modell, og har de samme minstelønnssatsene fra 0-10 år. I tillegg videreføres 16-årsgruppene. Det er også kommet inn et ekstra tillegg på 16 år i gruppe 4 i forhold til tidligere. Partene har videre satt av en pott på 1 % til lokale lønnsforhandlinger.

Resultatet har følgende hovedpunkter, se vedlegget for de komplette endringene.

Lønn (årsbeløp i hele stillinger)

- Med virkning fra 01.06.2012 gis et generelt tillegg på 2,7 %, minimum 12 000 kroner, til alle ansatte i kapittel 4.

- Minstelønnssatsene for de fem lønnsgruppene i kapittel 4 er hevet til satsene i tabellen nedenfor med virkning fra 01.07.2012. Satsene inkluderer det generelle tillegget.

L.gr

Minstelønn

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

1

262 100

267 200

282 200

328 300

330 800

2

302 700

307 000

310 200

358 800

361 300

3

350 900

357 900

369 900

402 000

404 500

4

369 500

376 000

382 200

430 000

435 000

5

400 000

410 000

447 000

472 700

485 800

- Med virkning fra 01.07.2012 skal arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr. 338 300 i hel stilling (G-regulert).

- De lokale lønnstillegg som ble gitt i forhandlinger etter kapittel 1 pkt. 4.1 pr. 01.08.2010  skal komme på toppen av ny minstelønn pr. 01.07.2012.

- En lokal pott på 1 % av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2011 skal ha virkning fra 01.09.2012. Forhandlingene skal være gjennomført senest 15.11.2012. Frist for anke er 01.12.2012. Dersom de lokale partene er enige om det, kan potten fordeles forholdsmessig til de ansatte som et generelt kronetillegg. Ytterligere informasjon og veiledning om de lokale forhandlingene kommer i eget rundskriv. Det vil også arrangeres kurs i lokale forhandlinger, se www.ka.no/kurs.

Iverksetting av lønnsendringene gjøres i rekkefølge som disse fem ovenstående punktene. I tillegg gjelder:

- Tillegget for arbeid på lørdag og søndag etter HTA kapittel 1 pkt. 5.2 øker fra minst kr. 35 til minst kr. 40 per arbeidet time fra 01.09.2012.

- Minstelønn for unge arbeidstakere er justert, som prosent av minstelønn i lønnsgruppe 1 med virkning fra 01.07.2012.

- Ansatte i kode 5226 Prest er knyttet til laveste grunnlønnsplassering for kapellan i staten. Ettersom oppgjøret her er til behandling hos Rikslønnsnemnda vil eventuell justering for denne stillingskoden utover det generelle tillegget måtte avvente resultatet i Rikslønnsnemnda.

Fellesbestemmelsene, kapittel 1

- Endringer i lørdags- og søndagstillegget i pkt. 5.2, jf. over.

- Justeringer i §§ 8 og 10 og 14 av redak-sjonell art og for oppdatering iht. gjeldende regelverk.

Pensjon, kapittel 2 og i vedtektene for TPO og AFP

- Det er gjort endringer i TPO-vedtektene § 2-2 knyttet til bestemmelsen om minstekravet for opptjening av tjenestepensjon. Fra 2. kvartal 2013 vil ansettelse hos flere arbeidsgivere under samme tariffavtale ses under ett. KA vil komme nærmere tilbake til praktiske konsekvenser av denne endringen.
- Det er gjort noen redaksjonelle endringer og oppdateringer likelydende som i KS-området.

Lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 3, 4 og 5

- Det er kommet inn et nytt punkt 3.1 om krav og prosedyre ved eventuell endring av lønnskapittel for en arbeidstaker.
- Punkt 3.2 om lokal lønnspolitikk er noe endret og omskrevet, blant annet med presisering av oppsett av kriterier, og veiledende momenter for drøftinger om den lokale lønnspolitikken.
- Det er kommet inn noen presiseringer i bestemmelsene om lokale drøftinger i 3.2.1 og om lønnssamtale i 3.2.2.
- Endring av hovedregelen om sentral tvisteløsningsmekanisme i kapittel 4 pkt. 4.1 om lokale forhandlinger.
- I kapittel 4 pkt. 4.5 har det kommet inn to nye punkter (6 og 7). Det ene går på at det er gitt anledning til å knytte stillingskoder i kapittel 4 uten fastsatt minstelønn (unormerte stillinger) til en bestemt lønnsgruppe etter lokal avgjørelse. Videre åpnes det også for at det lokalt kan avtales plassering i en høyere stillingsgruppe enn det som fremgår av kapittel 4.6. Ingen av disse bestemmelsene gir en rettighet til høyere/fast innplassering, men avgjøres i sin helhet av arbeidsgiver lokalt.

OU-arbeid
I mandatet til OU-styret er det tatt inn en presisering om at omstillingsarbeidet knyttes særlig opp mot pågående endringer i relasjonen mellom kirke og stat.

Partssammensatte utvalg
Det er nedsatt tre partssammensatte utvalg for den kommende tariffperioden. Disse er knyttet til følgende tematikk:

- Gjennomgang av alle stillingskodene i kapittel 3, 4 og 5, samt merknader og innplasseringer knyttet til disse. Skal også videreføre arbeid med lønnssystemet fra forrige periode.
- Gjennomgang av aktuelle bestemmelser knyttet til, og mulig finansiering av, kortere studiepermisjoner.
- Rekruttering til diakon-, kateket-, og kantorstillinger, med fokus på tiltak for å beholde utdanningstilbud og rekruttere arbeidstakere, særlig i lønnsgruppe 4 og 5.

Økonomi

Kostnadene ved de enkelte elementene ved oppgjøret er beregnet slik:

Årslønnsramme 2011-2012, HTA kapittel 4

Komponent                                                      % 
Overheng til 2012                                        0,75
Anslag lønnsglidning                                 0,60
Generelt tillegg                                            1,91
Minstelønnssatser/garantilønn                0,51
Pott til lokale forhandlinger                        0,33
Økt lørdags-/søndagstillegg                      0,04
Beregnet årslønnsvekst 2011-2012      4,14 

Overhenget til 2013 er beregnet til 2,80 %.

Uravstemning – KAs vedtekter

I KAs vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 4 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen:

1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. […]

2. […]

3. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 1 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. Det samme gjelder styrevedtak der styret fatter vedtak om godkjenning av et forhandlingsforslag.

Styrets anbefaling

Styret er tilfreds med at partene har kommet frem til en forhandlingsløsning som er på linje med oppgjørene i kommune og stat. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene.
Siste frist for å avgi stemme er satt til tirsdag 21. august 2012 klokken 12.00. Stemmen må være KA i hende innen dette tidspunkt.
Dette kan skje på følgende alternative måter:

1. Elektronisk via lenken til elektroniske uravstemningsskjema til høyre her, under relaterte dokumenter.
Vi oppfordrer våre medlemmer til å stemme elektronisk.

2. Stemmeseddelen på vedleggets siste side fylles, og krysses av for om det stemmes JA eller NEI. Stemmeseddelen sendes til KA per post.

Utbetaling av ny lønn

Det skal ikke utbetales ny lønn før Hovedtariffavtalen er godkjent av partene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemningen på KAs nettsider så snart det foreligger.

Marit Halvorsen Hougsnæs (s)
fung. adm. dir. 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone