KA-rundskriv 21/04 av 22. september 2004

Lønns- og personalstatistikk pr 01.10.2004

Publisert: 07/10/2004
KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR )om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter. Dataene benyttes bl.a for å gjøre beregninger ved lønnsforhandlinger, og som grunnlag for en årlig lønns- og personalstatistikk. Dataene samles inn på korrigerte skjemaer direkte til KA.

I år ber vi i tillegg om noen andre opplysninger på eget ark som returneres sammen med opplysningene om de enkelte tilsatte.


· Tellingstidspunkt er 1. oktober 2004.
· Resultatet av sentrale reguleringer pr 1.mai 2004 skal være med.
· Frist for innsending av korrigerte/nye ajourholdslister er 1. november 2004.
· Veiledning/registre følger som vedlegg, samt utskrift av data fra 2003. 


Lønns- og personalstatistikk
KA er avhengig av å ha korrekte opplysninger om stillinger og lønnsdata hos den enkelte arbeidsgiver som er medlem i KA. Særlig er det påkrevd med pålitelig lønnsstatistikk ved sentrale lønnsforhandlinger. KA samarbeider med KS når det gjelder beregninger av dataene og framstilling av statistiske tabeller. 

A- og B-medlemmer
Det er opplysninger fra KA’s A-medlemmer (fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sokn) og B-medlemmer (menighetsråd med egne stillinger og andre virksomheter, f.eks barnehager) som skal samles i det sentrale registeret. C-medlemmer skal ikke returnere skjemaer tilbake til KA. 

Utskrift av LPR
Vedlagt denne sendingen følger en utskrift fra KA’s lønns- og personalregister med de opplysningene som er registrert på hvert enkelt A- og B-medlem pr 01.10.2003. Utskriften er merket med kommunens navn, samt tjenestestedsnummer. Tjenestestedsnummer 9700 er fellesrådet i kommunen (A-medlem). B-medlemmer har annet tjenestestedsnummer. Navn på disse medlemmene finnes opplistet i vedlegget til dette rundskrivet, Del 4. 

Korreksjon av listene
Utskriften fra 2003 må gås nøye gjennom. Korrekte opplysninger gjeldende pr 01.10.2004 om de tilsatte må skrives inn på lista på linja under forrige års registreringer. Hvis personer har sluttet, må det markeres ved en enkel overstrykning. Hvis det rett før oppføringen er en tekst som angir feil ved dataene, må dette rettes opp. Opplysninger om personer som har begynt etter 01.10.2003, må føres opp på det skjemaet som er stiftet inn som midtsider i vedlegget. Kopier tas etter behov. 

B-medlemmer som ikke får tilsendt forhåndsutfylte ajourholdslister, må fylle ut skjemaet på midtsidene i vedlegget. Les veiledningen i vedleggets Del 1 nøye før utfylling. 

Hvem skal være med i registeret?
1 Tellingstidspunktet er 1. oktober 2004. De som er tilsatt og får lønn pr denne dato skal være med hvis de oppfyller kriteriene nedenfor.
 
2 Arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid skal være med. Dette gjelder også lærlinger og unge arbeidstakere.

3 Dersom en arbeidstaker har flere stillinger som oppfyller disse betingelsene, skal alle stillingene tas med. Alle data skal oppgis med egen linje for hver stilling. 

4 Deltidstilsatte skal tas med uansett deltidsprosent. (Merk at stillinger som trekkes for «skoleårsfradrag» på 11% i hht Særavtale for barnehager registreres som deltid, med tilsvarende redusert stilling.) 

5 Timelønte skal tas med, selv om arbeidstiden er mindre enn 14 timer pr uke. 

6 Sykemeldte som mottar lønn skal tas med som om de var i arbeid. 

7 Følgende stillinger skal ikke tas med: 

a) Ekstrahjelp og engasjementer under 6 mnd. 

b) Vikarer for arbeidstakere i faste stillinger, dersom arbeidstakeren som vikaren fungerer for mottar lønn og blir innrapportert. 

c) Kommunale stillinger som gjør arbeid for menighetsrådet/fellesrådet etter tjenesteytingsavtale. 

d) Statstilsatte prester og kateketer. 

Vedlegget 
I vedlegget til dette rundskrivet finnes nødvendig hjelpemateriale til å fylle ut korrekt. Vedlegget har følgende deler: 

Del 1 Om utfylling av enkelte felt
Her er det beskrevet hvordan det enkelte felt skal fylles ut. Dette må leses nøye, slik at registreringene blir korrekt.

Del 2 Stillingskoder
Her er alle de gyldige stillingskodene pr 01.10.2004 listet opp, jfr også HTA vedlegg 1. Kodene er sortert slik:
a) Stillingskodene i nummerorden
b) Stillingskodene i alfabetisk rekkefølge etter rapporteringsbetegnelse. 

Del 3 Utdanningskoder
Felt nr 13 skal fylles ut med en tresifret kode for utdanning hos den enkelte arbeidstaker. I denne delen er alle gyldige koder listet opp. Det er ingen endringer i utdanningskoder siden forrige telling. 

Del 4 B-medlemmer
Liste over KA’s B-medlemmer etter kommunenummer og tjenestestedsnummer. 

Del 5 Record-beskrivelse
Beskrivelse av datapostene slik de er registrert i Lønns- og personalregisteret. 

Frist for innsending
KA må ha de korrigerte/utfylte ajourholdslistene innen 1. november 2004
Listene skal sendes i lukket konvolutt pr post, ikke pr telefax eller e-post. 
Merk konvolutten «LPR». 

Dersom KA blir nødt til å purre for å få inn opplysningene, vil det påløpe et purregebyr på kr 500. 

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner for spørsmål knyttet til registreringene er 

Elsa Th. Krogstad, tlf innvalg 23 31 04 51
- e-postadresse: elsa.krogstad@ka.no 

Steinar Moen, tlf innvalg 23 31 04 43
- e-postadresse: steinar.moen@ka.no 

Frank Grimstad
adm. dir


· Tellingstidspunkt er 1. oktober 2004.
· Resultatet av sentrale reguleringer pr 1.mai 2004 skal være med.
· Frist for innsending av korrigerte/nye ajourholdslister er 1. november 2004.
· Veiledning/registre følger som vedlegg, samt utskrift av data fra 2003. 


Lønns- og personalstatistikk
KA er avhengig av å ha korrekte opplysninger om stillinger og lønnsdata hos den enkelte arbeidsgiver som er medlem i KA. Særlig er det påkrevd med pålitelig lønnsstatistikk ved sentrale lønnsforhandlinger. KA samarbeider med KS når det gjelder beregninger av dataene og framstilling av statistiske tabeller. 

A- og B-medlemmer
Det er opplysninger fra KA’s A-medlemmer (fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sokn) og B-medlemmer (menighetsråd med egne stillinger og andre virksomheter, f.eks barnehager) som skal samles i det sentrale registeret. C-medlemmer skal ikke returnere skjemaer tilbake til KA. 

Utskrift av LPR
Vedlagt denne sendingen følger en utskrift fra KA’s lønns- og personalregister med de opplysningene som er registrert på hvert enkelt A- og B-medlem pr 01.10.2003. Utskriften er merket med kommunens navn, samt tjenestestedsnummer. Tjenestestedsnummer 9700 er fellesrådet i kommunen (A-medlem). B-medlemmer har annet tjenestestedsnummer. Navn på disse medlemmene finnes opplistet i vedlegget til dette rundskrivet, Del 4. 

Korreksjon av listene
Utskriften fra 2003 må gås nøye gjennom. Korrekte opplysninger gjeldende pr 01.10.2004 om de tilsatte må skrives inn på lista på linja under forrige års registreringer. Hvis personer har sluttet, må det markeres ved en enkel overstrykning. Hvis det rett før oppføringen er en tekst som angir feil ved dataene, må dette rettes opp. Opplysninger om personer som har begynt etter 01.10.2003, må føres opp på det skjemaet som er stiftet inn som midtsider i vedlegget. Kopier tas etter behov. 

B-medlemmer som ikke får tilsendt forhåndsutfylte ajourholdslister, må fylle ut skjemaet på midtsidene i vedlegget. Les veiledningen i vedleggets Del 1 nøye før utfylling. 

Hvem skal være med i registeret?
1 Tellingstidspunktet er 1. oktober 2004. De som er tilsatt og får lønn pr denne dato skal være med hvis de oppfyller kriteriene nedenfor.
 
2 Arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid skal være med. Dette gjelder også lærlinger og unge arbeidstakere.

3 Dersom en arbeidstaker har flere stillinger som oppfyller disse betingelsene, skal alle stillingene tas med. Alle data skal oppgis med egen linje for hver stilling. 

4 Deltidstilsatte skal tas med uansett deltidsprosent. (Merk at stillinger som trekkes for «skoleårsfradrag» på 11% i hht Særavtale for barnehager registreres som deltid, med tilsvarende redusert stilling.) 

5 Timelønte skal tas med, selv om arbeidstiden er mindre enn 14 timer pr uke. 

6 Sykemeldte som mottar lønn skal tas med som om de var i arbeid. 

7 Følgende stillinger skal ikke tas med: 

a) Ekstrahjelp og engasjementer under 6 mnd. 

b) Vikarer for arbeidstakere i faste stillinger, dersom arbeidstakeren som vikaren fungerer for mottar lønn og blir innrapportert. 

c) Kommunale stillinger som gjør arbeid for menighetsrådet/fellesrådet etter tjenesteytingsavtale. 

d) Statstilsatte prester og kateketer. 

Vedlegget 
I vedlegget til dette rundskrivet finnes nødvendig hjelpemateriale til å fylle ut korrekt. Vedlegget har følgende deler: 

Del 1 Om utfylling av enkelte felt
Her er det beskrevet hvordan det enkelte felt skal fylles ut. Dette må leses nøye, slik at registreringene blir korrekt.

Del 2 Stillingskoder
Her er alle de gyldige stillingskodene pr 01.10.2004 listet opp, jfr også HTA vedlegg 1. Kodene er sortert slik:
a) Stillingskodene i nummerorden
b) Stillingskodene i alfabetisk rekkefølge etter rapporteringsbetegnelse. 

Del 3 Utdanningskoder
Felt nr 13 skal fylles ut med en tresifret kode for utdanning hos den enkelte arbeidstaker. I denne delen er alle gyldige koder listet opp. Det er ingen endringer i utdanningskoder siden forrige telling. 

Del 4 B-medlemmer
Liste over KA’s B-medlemmer etter kommunenummer og tjenestestedsnummer. 

Del 5 Record-beskrivelse
Beskrivelse av datapostene slik de er registrert i Lønns- og personalregisteret. 

Frist for innsending
KA må ha de korrigerte/utfylte ajourholdslistene innen 1. november 2004
Listene skal sendes i lukket konvolutt pr post, ikke pr telefax eller e-post. 
Merk konvolutten «LPR». 

Dersom KA blir nødt til å purre for å få inn opplysningene, vil det påløpe et purregebyr på kr 500. 

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner for spørsmål knyttet til registreringene er 

Elsa Th. Krogstad, tlf innvalg 23 31 04 51
- e-postadresse: elsa.krogstad@ka.no 

Steinar Moen, tlf innvalg 23 31 04 43
- e-postadresse: steinar.moen@ka.no 

Frank Grimstad
adm. dir


Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone