Gravplass

Martin Stærk er produkteier for gravplassadministrasjon. Randi Moskvil Letmolie er systemeier. Områdegruppen for gravplassadministrasjon ledes av Line Langseth Bakkum som er kirkeverge i Gjøvik.

Områdegruppen for gravplassadministrasjon har definert tre prosjekter som det skal jobbes med fremover:

Nettsidemal for gravplassadministrasjon

Ansvaret for gravplassforvaltningen ligger i de fleste kommuner til fellesrådet. Dette er en viktig del av fellesrådenes ansvar, og fellesrådene gjør en veldig god jobb med dette på vegne av lokalsamfunnet.

Vi vet at det noen steder er press fra noen interessegrupper om å overføre dette ansvaret til kommunen. Et av argumentene er at det er for tett tilknytning til kirken som trossamfunn. En forutsetning for å lykkes med oppdraget, er at gravplassmyndigheten møter alle med «respekt for den avdødes tros- og livssyn» som det står i gravplassloven.

Dersom man skal besøke gravplassmyndigheten på nett, er nettsidenes innhold og form viktig. Der skal mennesker av forskjellige grunner finne informasjon og/eller opprette kontakt med gravplassmyndigheten. I tillegg til å inneholde god og riktig informasjon bør nettsidene også være livssynsnøytrale uten særskilt kobling til Den norske kirke. Et skille mellom kirkelig fellesråd som gravplassmyndighet og kirken som trossamfunn bør være tydelig, også på nett.

Områdegruppen for gravplassadministrasjon har jobbet sammen med et konsulentfirma for å lage layout til en ny nettsidemal. Det er også utarbeidet et sett med informasjonstekster. Tanken er at nettsidemalen skal være lik for alle som tar den i bruk. En del av denne malen vil ligge fast for alle.

Her er det generell informasjon som gjelder alle, for eksempel lovverk og rammer, offentlig informasjon mm. Videre kan gravplassadministrasjonen lokalt legge inn informasjon om sine gravplasser, egne bilder, lokale gravplassvedtekter, kontaktinformasjon, søk på gravlagt osv. Målet er at siden skal gi nødvendig og godt tilgjengelig informasjon for enhver mulig bruker av siden.

KA har overtatt domenet gravplass.no. Det er tenkt at nettsiden gravplass.no blir en startside der man kan finne frem til den lokale gravplassmyndighetens sider, som så får underdomene med navn på kommunen.

KA jobber også med kartløsninger for gravplasser som det er tenkt brukt på disse nettsidene.

Digital gravferdsmelding

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har på vegne av departementet fått ansvaret for arbeidet med digitalisering av gravferdsmeldingen. Dette arbeidet har pågått en stund, og er nå i sluttfasen før pilotering i Oslo og Vestfold, trolig i starten av 2024.

KA er invitert inn i dette arbeidet for å komme med innspill og erfaringer. Det er også flere kirkeverger sammen med representanter for gravferdsbyråene og tros- og livssynssamfunn i referansegruppen for dette arbeidet. Fagsystemleverandørene er også invitert inn i arbeidet.

Digital gravferdsmelding vil føre til integrasjonsbehov mot fagsystemene til gravplassadministrasjonene og andre fagsystemer og KAs gravplassdatabase. KA følger dette tett og informerer de aktuelle områdegruppene.

Anskaffelse fagsystem gravplassadministrasjon

I Oslo er kommunen selv gravplassmyndighet. De er i gang med en anskaffelse av fagsystem for gravplassadministrasjon. De har invitert KA inn i arbeidet og ønsker å tilby alle fellesråd en opsjon på denne avtalen. Det vil si at de fellesrådene som signerer en opsjon før anskaffelsen har mulighet til å benytte avtalen når den er på plass. En opsjon er kun en uforpliktende mulighet.

For å sikre at fagsystemet dekker alle behovene de ulike gravplassadministrasjonene har, ønsker de å legge til rette for at en brukergruppe kan komme med innspill til kravspesifikasjon før anskaffelsen samt å være med på utviklingen når anskaffelsen er gjennomført. KA er invitert til å organisere denne brukergruppen.

Powered by Cornerstone