KA-rundskriv 01/10 av 08.01.2010

Uravstemming - ny Hovedavtale pr. 01.01.2010

Publisert: 15/07/2010
Partene i KAs tariffområde har etter forhandlinger blitt enige om et anbefalt forslag til ny Hovedavtale for neste fireårsperiode. Det er ikke gjort omfattende endringer i forhold til forrige avtale – endringene gjennomgås i sin helhet i dette rundskrivet. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA til forslaget.

Fristen for å stemme er fredag 29. januar 2010 kl. 12:00  

Forhandlingene

Forhandlingene ble avholdt gjennom møter i november og desember 2009, men ble først avsluttet med et siste forhandlingsmøte 05.01.2010.

Det er nedsatt et partssammensatt redaksjonsutvalg som vil gjennomgå veiledningen til Hovedavtalen med tanke på de endringene som har kommet, i tillegg til eventuelle andre behov for oppdateringer, jf. også protokollen fra forhandlingene.

Det er enighet mellom partene om at KA skal trykke Hovedavtalen og veiledningen til denne i samme hefte, og ikke i to forskjellige hefter som i forrige periode.

Varighet

Forslaget innebærer at den nye avtalen gjøres gjeldende for perioden 01.01.2010 til 31.12.2013, altså en ny fireårsperiode.

Endringer

Endringene i avtalen er i hovedsak av kodifisering av eksisterende regler og språklige oppdateringer, samt overflytting av bestemmelser fra Hovedavtalen til Hovedtariffavtalen. Endringene er som følger:

• I ny § 3-3 presiseres det at selv om en arbeidstakerorganisasjon kun har ett medlem i en virksomhet, mister ikke vedkommende retten til å la seg representere ved forhandlinger. Det vil si at arbeidstakeren i slike tilfeller også har mulighet til å representere seg selv i lokale forhandlinger om lønn og andre forhold. Vedkommende er dog ikke tillitsvalgt etter Hovedavtalen, med de rettigheter og plikter som følger av det.

• I § 7-1 presiseres det at partene skal utvikle og opprettholde et godt arbeidsmiljø.

• Gjennom et tillegg til § 7-2 tredje ledd er det beskrevet at medbestemmelsesretten skal innbære medvirkning i virksom-hetens planarbeid. Hensiktsmessig medvirkningsform må avklares av arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke ment at de tillitsvalgte skal involveres i enhver type planer som arbeidsgiver utarbeider.

• De lokale parter skal gjennomføre et årlig evalueringsmøte om Hovedavtalen etter bestemmelsen i den nye § 7-5. På denne måten øker bevisstheten på hvordan samarbeid om medbestemmelse er organisert i virksomheten.

• Tillitsvalgtordningen skal nedfelles skriftlig, jf. tillegg til § 9-2 punkt a) første ledd. Dette pålegget gjør det nødvendig å avklare hvilken ordning som gjelder, og få bevissthet om rettigheter/plikter for arbeidsgiver og tillitsvalgt.
 


• Det er presisert i nytt punkt b) i § 9-2 at tillitsvalgte skal ha adgang til kontor med utstyr, og en språklig oppdatering av den tilsvarende ordningen for tillitsvalgt med hel eller delvis permisjon er inntatt i § 9-5 b).

• Formuleringen så vidt mulig er fjernet fra § 9-3 h), for å understreke at arbeidsgiver skal legge til rette for tillitsvalgtes nødvendige opplæring.

• Tillitsvalgte som innkalles av arbeidsgiver til møter som faller utenfor vedkommendes arbeidstid skal kompenseres med timelønn eller avspasering, jf. tillegg til § 9-5 punkt a) fjerde ledd.

• I henhold til nytt annet ledd i § 9-7 skal tillitsvalgtes reisekostnader dekkes av arbeidsgiver i de tilfellene der sistnevnte innkaller til møte.

• Arbeidstakere som arbeider etter arbeidsplan og som er innvilget permisjon for å delta på opplæring/kurs på sin lovbestemte ukefridag, skal etter nytt punkt c) i § 12-4 gis en ny fridag i kompensasjon.

• Ved avleggelse av eksamener som varer i tre sammenhengende dager eller mer, skal det mellom arbeidsgiver og arbeidstaker drøftes en ytterligere tilrettelegging
utover de to lesedagene som allerede gis, jf. tillegg til § 12-6. Dette kan innebære for eksempel avspasering eller endret arbeidstid.

• Det er også enighet mellom partene om å flytte hele § 12 om kompetanseutvikling samt § 15-1 om utlønningsform over i Hovedtariffavtalen. Bakgrunnen for flyttingen er at disse bestem-melsene omhandler individuelle rettigheter, i motsetning til resten av Hovedavtalen. Selv om bestemmelsene tas ut av Hovedavtalens tekst ved denne revisjonen, vil de likevel formelt ha status som en del av Hovedavtalen frem til de er vedtatt inntatt i Hovedtariffavtalen, jf. også protokollen fra forhand-lingene. Flyttingen innebærer ingen realitetsendring for arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Styrets anbefaling

Styret i KA uttaler:
Styret er tilfreds med at det foreligger enighet om et anbefalt forslag til ny Hovedavtale etter forhandlinger mellom partene. Endringene i forhold til forrige avtaleperiode er ikke omfattende, og er i hovedsak presiseringer som gjør avtalen enklere å anvende. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA til avtaleforslaget i uravstemmingen.

Uravstemming – vedtak i riktig organ

Det er viktig at KAs medlemmer legger til rette for at fellesrådet, menighetsrådet eller styret kan møtes og gjøre et vedtak om hva man skal stemme til det anbefalte forslaget før fristen 29. januar. Dersom dette ikke er mulig, kan fullmakt til å gjøre vedtaket delegeres.

Avstemmingen - praktisk

Det er to alternative måter å stemme på – elektronisk eller på papir. Vi oppfordrer medlemmene til å stemme elektronisk via denne lenken. Eventuelt kan man bruke stemmeseddelen i vedlegget til dette rundskrivet, og sende denne til KA via post eller telefax så vi har den i hende innen fristen.

Til dette rundskrivet følger et vedlegg, uravstemmingsdokumentet med protokollen fra forhandlingsmøtene, det anbefalte forslaget fra partene og stemmeseddel. Hovedavtalen slik den vil lyde dersom forslaget blir vedtatt, legges ut på hjemmesiden.
 

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone