Rundskriv nr 20/09 av 25. november 2009

Lønns- og personalstatistikk pr 01.12.2009

Publisert: 23/11/2009
KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter. Dataene benyttes bl.a. for å gjøre beregninger ved lønnsforhandlinger, og som grunnlag for en årlig lønns- og personalstatistikk. Dataene samles inn ved at den enkelte virksomhet skriver endringer rett inn i databasen via en nettportal.

• Telletidspunkt er 1. desember 2009. 
• Resultatet av sentrale reguleringer pr 1. mai 2009 skal være med.
• Stillinger i trosopplæringsprosjektet skal merkes av særskilt (felt 13).
• Frist for registrering på internett er 11. januar 2010.
• Nettportalen er åpen for registrering fra 25. november 2009.
• Innloggingsveiledning for hvordan du bruker databasen, ligger som vedlegg til dette rundskrivet. Bruk samme ID-nummer og passord for innlogging som ved registrering sist år.
• Veiledning for utfylling av det enkelte felt ligger som vedlegg til dette rundskrivet, men er også tilgjengelig fra databasens nettportal.

Lønns- og personalstatistikk

KA er avhengig av å ha korrekte opplysninger om stillinger og lønnsdata hos den enkelte arbeidsgiver som er medlem i KA. Særlig er det påkrevd med pålitelig lønnsstatistikk ved sentrale lønnsforhandlinger. KA samarbeider med KS når det gjelder beregninger av dataene og framstilling av statistiske tabeller. Opplysningene danner også grunnlaget for trekk til OU-styrets arbeid jf. rundskriv nr 18/09.

Medlemmer med arbeidsgiveransvar

Det er opplysninger fra KAs medlemmer som har arbeidsgiveransvar (fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sokn, menighetsråd med egne stillinger, og andre virksomheter, f.eks. barnehager) som skal samles i det sentrale registeret.

Registrering i databasen 

I vedlegg til dette rundskrivet er det gitt en anvisning til hvordan man skal logge seg på i KAs database for å registrere data pr 01.12.2009. Alle bør lese igjennom denne veiledningen. I databasen vil man også se dataene som ble sendt inn i fjor, til sammenlikning. Det er også mulig å se dataene fra 2007.
Dersom en ansatt har sluttet pr. 01.12.2009, må dette hakes av i en egen boks. Dersom det er ansatt nye pr. 01.12.2009, må dette registreres ved å velge knappen «Legg inn nyansatt».
Dersom noen av KAs medlemmer ikke har hatt ansatte før, ta kontakt med KA for å bli registrert som virksomhet i databasen.

Hvem skal være med i registeret?

 1. Telletidspunktet er 1. desember 2009. De som er ansatt og får lønn pr. denne dato skal være med hvis de oppfyller kriteriene nedenfor.
 2. Arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid pr. uke skal være med. Dette gjelder også lærlinger og unge arbeidstakere.
 3. Dersom en arbeidstaker har flere stillinger som oppfyller disse betingelsene, skal alle stillingene tas med. Alle data skal oppgis med egen oppføring for hver stilling.
 4. Deltidsansatte skal tas med uansett deltidsprosent. (Merk at stillinger som trekkes med «skoleårsfradrag» på 11 % i hht Særavtale for barnehager registreres som deltid, med tilsvarende redusert stilling.)
 5. Timelønte skal tas med, selv om arbeidstiden er mindre enn 14 timer pr uke. (Se veiledningen for felt 13)
 6. Sykemeldte som mottar lønn skal tas med som om de var i arbeid.
 7. Følgende stillinger skal ikke tas med:
  a) Ekstrahjelp og engasjementer under 6 mnd.
  b) Vikarer for arbeidstakere i faste stillinger, dersom arbeidstakeren som vikaren fungerer for mottar lønn og blir innrapportert til LPR.
  c) Kommunale stillinger som gjør arbeid for menighetsrådet/fellesrådet etter tjenesteytingsavtale.
  d) Statsansatte prester.

Veiledning om utfylling

Som vedlegg til dette rundskrivet og i databasens nettportal hvor registreringen utføres, finnes det en lenke til veiledning om utfyllingen av det enkelte felt. Veiledningen har følgende deler:

Del 1 Om utfylling av enkelte felt
Her er det beskrevet hvordan det enkelte felt skal fylles ut. Dette må leses nøye, slik at registreringene blir korrekt.

Del 2 Stillingskoder
 Her er alle de gyldige stillings-kodene pr 01.12.2009 listet opp, jf. også HTA kapittel 3, 4 og 5, og vedlegg 1 i HTA. I del 2 vil man også finne «stillingsdelkode» dvs kode for å få ønsket rappor-teringsbenevnelse.

Del 3 Utdanningskoder
I denne delen er alle gyldige utdanningskoder listet opp.

Frist for innsending

Databasen vil være åpen for registrering i perioden fra 25. november og til 11. januar 2010. Etter dette tidspunktet blir tilgangen sperret for innlogging. Det vil bli fakturert et gebyr på kr 500 for manuell behandling for dem som ikke har registrert opplysninger i LPR innen fristen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for spørsmål knyttet til registreringene er:
Sigurd Hukkelberg, tlf 481 47 112 – epostadresse: sigurd.hukkelberg@ka.no
Steinar Moen, tlf innvalg 23 08 14 20 – epostadresse: steinar.moen@ka.no

Frank Grimstad
adm.dir


 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone