Introduksjon til forvaltning av kirkebygg

KA tilbyr rådgiving og kurs i forvaltning av kirkebygg og eiendom. I den blå menyen finner du lenker til aktuelle temaer.

Ressurser og nyheter:

 

Snarveier til aktuelle veiledere:

 

Forvaltning av kirkebygg

Kirkebyggene representerer kulturminneverdier og har et livsløp som er mye lenger enn for de fleste andre bygg.

Å forvalte en kirke har mange fellestrekk med det å forvalte andre bygg, men det er også viktige ulikheter. De mest sentrale handler om at kirkebygg representerer kulturminneverdier. Kirker er også bygd for å ha betydelig lengre levetid enn de fleste andre bygg.

Trossamfunnsloven slår fast at kirkene eies av soknet og forvaltes av kirkelig fellesråd, jf. kirkeordningen § 20. Det betyr at kirkelig fellesråd utøver både eier- og forvalterfunksjonen på soknets vegne.

Fellesrådet må derfor ta hånd om administrative oppgaver som eiendomsdokumenter, forsikringer, offentlige avgifter og HMS, driftsoppgaver knyttet til daglig drift, renhold og oppvarming, teknisk vedlikehold av bygninger og installasjoner, samt utvikling og oppgradering. Menighetsrådet og presten har brukerrollen. For kirkelige bygninger som ikke er formelle kirker, kan forvaltningen være forskjellig.

KAs ti bud for god kirkebyggforvaltning 

1. Hold taket tett
Sjekk hvert år at vann ikke trenger inn gjennom tak og tårn. Tett lekkasjer omgående.

2. Vedlikehold veggene
Sjekk hvert år at kledning og puss er hel og fin. Hold vinduer, dører og inngangspartier i god stand.

3. Led vannet vekk
Sjekk takrenner og nedløp for skader hvert år, og gjør det mens det regner. Rens takrenner, åpne nedløp og sjekk sandfang hver høst. Vedlikehold dreneringen.

4. Pass på uteområdet
Ryddighet forebygger skadeverk og brann. Hold parkeringsplasser, veier, belysning og så videre i orden. Søppeldunker må plasseres minst 10 meter fra kirken. Vegetasjon må holdes nede slik at den ikke skader kirken.

5. Kontroller tekniske anlegg og enøk
Gjennomfør sakkyndig kontroll av tekniske anlegg og termografering i henhold til gjeldende krav eller oftere ved behov. Gjennomfør anbefalte servicerutiner og reparer feil raskt.

6. Skap et godt inneklima og et lavt energiforbruk
Fellesrådet bør utnevne en enøk-ansvarlig. Det bør innføres brukstilpasset varmestyring og tilstrekkelig oppvarmingseff ekt (KA anbefaler mellom 27 og 35 W/m3). Dette reduserer energiforbruket og gir et godt bevaringsmiljø for interiør, inventar og orgel. Bruk KAs enøk-veileder.

7. Sørg for god tilgjengelighet for alle
Sjekk at ramper, teleslynge og andre tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne er i orden. Hold rømningsveger åpne, ryddige og snøfrie.

8. Ha god sikring av bygg og verdigjenstander
Lag sikringsplan for verdigjenstander og oppbevar dem på riktig plass og sjekk at innbruddssikring og -alarm fungerer. Ikke oppbevar penger i kirken. Sjekk brannsikringsutstyr og gjennomfør pålagte øvelser og branntekniske kontroller, bruk KAs brannverndokumentasjon og mal for brannteknisk gjennomgang. Sørg for at en sikringsplan er tilgjengelig for brannvesenet.

9. Ha gode rutiner for drift, vedlikehold og dokumentasjon
Etabler gode rutiner for renhold, daglig drift, vaktmestertilsyn og mindre vedlikehold. Etabler et årshjul for vedlikehold med sjekk av alle kirker og bygg etter KAs sjekkliste hver høst. Etabler vedlikeholdsplaner og dokumentasjon av utførte tiltak.

10. La kirken leve!
Hvert fjerde år gjennomføres en tilstandsanalyse av en fagkonsulent etter KAs analyseverktøy. Analysen registreres i Kirkebyggdatabasen.

Powered by Cornerstone