KA-rundskriv 20/04 av 13.september 2004

Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak 2004

Publisert: 14/09/2004
KA disponerer statlige tilskuddsmidler som skal brukes til forsøks- og utviklingstiltak i kirken. Gjennom dette rundskrivet informerer KA nærmere om formålet med tilskuddsordningen, hva det kan søkes om midler til, hvem som kan søke og krav til søknadene.

KA etablerte en tilskuddsordning for forsøks- og utviklingstiltak i 2003, jf. KA-rundskriv 11-03 og 19-03. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til forsøks- og utviklingsarbeid som kan bidra til at den lokale kirke har en tjenlig organisering, og at virksomheten er kostnadseffektiv og preget av kvalitet. Midlene er bevilget fra Kultur- og kirkedepartementets tilskuddspost til fellesrådene (kap 340, post 72). 
Informasjon om hvilke tiltak som mottok tilskudd i 2003 finnes her .

Følgende formål kan motta tilskudd i 2004:

1. Tilpasnings- / omstillingsarbeid som følge av kommunesammenslåing
Søknader knyttet til konsekvenser av kommunesammenslåing vil bli behandlet i denne kategorien. Det dreier seg om utredninger i forkant av sammenslåing og implementering av ny kirkelig organisering som konsekvens av sammenslåing.

2. Kvalitetsheving, bedre ressursutnyttelse/kostnadsreduksjon
Prosjekter som gjennom omstilling eller samarbeid mellom fellesråd, eller mellom sokn innenfor et fellesrådsområde, bidrar til bedre ressursutnyttelse/kostnadsreduksjon vil bli prioritert. Samtidig må det legges vekt på at kvaliteten i det lokalkirkelige arbeidet fokuseres.

Forsøkene innenfor denne kategorien kan inneholde en eller flere av følgende element:
• Samarbeid om oppgaveløsning mellom flere fellesråd, evt. innenfor et prosti.
• Samarbeid om oppgaveløsing mellom flere menighetsråd innenfor et større fellesrådsområde.
• Samarbeid om stillingsressurser m.v.
• Gjennomføring av større omorganisering/omstilling i fellesrådets virksomhet
• Fellesråd i store kommuner fungerer som "vertsfellesråd" og utfører tjenester for / selger tjenester til mindre fellesråd.

3. Videreføring av prosjekter som søkte om tilskudd i 2003
Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra KA, og som søker om tilskudd for videreføring av tiltaket, skal også søke KA om tilskudd i 2004, uavhengig av tema/område.

Forsøksmidler fra Kirkerådet
Kirkerådet har også etablert en tilskuddsordning på bakgrunn av arbeidet med kirkelige reformer. Kirkerådets utlysning av midler vil ha hovedfokus på de områder som er spesielt omtalt i Kirkemøtets vedtak i 2002 om kirkelige reformer og Hovedplan for reformarbeidet vedtatt av Kirkerådet.
Vi viser her til utlysning som kan lastes ned fra Kirkerådets nettsider 

Prosjekter som har et hovedfokus på følgende tema/områder kan derfor søke om tilskudd til Kirkerådet:
• Kirkeforståelse
• En mer enhetlig kirkelig økonomi
• Ny organisering av kirken, slik som kirkelig inndeling, supplerende strukturer eller forsøk som forutsetter godkjenning i henhold til § 5, fjerde ledd, i Kirkeloven.
• Samordning av arbeidsgiveransvaret for prester og ansatte i de lokalkirkelige råd
• Valgordninger, herunder forsøk i henhold til § 5, fjerde ledd, i Kirkeloven

Ut fra den fordeling av formål som er omtalt foran skal det kun sendes èn søknad; enten til KA eller Kirkerådet. KA og Kirkerådet vil drøfte seg imellom håndtering av søknader som tematisk er relevant for begge utlysningene.

Hvem kan søke om midler – for hvor lang periode?
Kirkelige fellesråd og menighetsråd kan sende søknad om prosjektmidler, og fellesråd / menighetsråd vil være tilskuddsmottaker og ansvarlig for regnskapsføring og tilbakerapportering. KA legger til grunn at det stilles statlige midler til rådighet for slike prosjekt de nærmeste årene. Varigheten av de ulike prosjekter vil naturlig variere, men normalt anbefales det å ikke ha lenger prosjektperiode enn 3 år. Prosjekter som har fått tilskudd første året, vil prioriteres dersom det blir gitt statlige bevilgninger og dersom framdriften i prosjektet er tilfredsstillende.

Krav til søknaden 
Alle søkere bes bruke søknadsskjema som du finner som vedlegg til rundskrivet.
Søknaden skal bl.a. inneholde følgende:

1. Målsetting
Det må formuleres klare mål for prosjektet. Målene må formuleres slik at en ved avslutning av prosjektet kan evaluere i hvilken grad målene er oppnådd. I prosjekter som har kostnadseffektivisering som målsetting bør det fremgå hvilke innsparinger man regner med.

2. Organisering og tidsavgrensing
Det må klart framgå hvilke grupper (fellesråd / menighetsråd / styringsgruppe / arbeidsgruppe / referansegruppe) og personer som får ansvar for utvikling og framdrift i prosjektet. Prosjektperioden med angivelse av tidspunkt for oppstart og for avslutning av prosjektet må medtas.

3. Budsjett

På kostnadssiden medtas
1) lønnskostnader til eksisterende stillinger som bruker arbeidstid på prosjektet (angi hvem dette er)
2) lønnskostnader til evt. nye stillinger som opprettes i forbindelse med prosjektet
3) driftskostnader i forbindelse med prosjektet (f.eks reisekostnader, møte- og seminarutgifter, konsulenttjenester, administrasjonskostnader)

De ulike typer kostnader må spesifiseres.

På inntektssiden medtas
1) egenandel (f.eks finansiering av lønnskostnader i eksisterende stillinger)
2) forventet tilskudd fra evt. andre tilskuddsgivere
3) det søknadsbeløpet en ber om å få tildelt.

Det må settes opp budsjett for alle kalenderår fram til prosjektet avsluttes.

4. Evt. forprosjekt
Dersom det antas å være behov for ressurskrevende forarbeid før prosjektet iverksettes, kan det søkes om midler til et forprosjekt. Også for forprosjektet må det formuleres målsetting. Organisering, tidsavgrensing og budsjett må medtas.

5. Søknadsfrist
Søknader som skal komme i betraktning ved første gangs tildeling av midler, må være innkommet til KA senest 8. oktober 2004. Søknader som mottas innen fristen kan også være aktuell for tildeling av midler i 2005.

Tildeling og utbetaling av midler
Det tildeles midler for 1 år om gangen. Avhengig av størrelsen på tilskuddet, utbetales hele eller halve tilskuddsbeløpet umiddelbart etter tildeling det første året. Senere års tildelinger vil bli gjort avhengig av at det er innkommet rapport fra foregående år om status og utvikling i prosjektet, samt regnskapsrapport for året. Siste utbetaling av tilskudd kan holdes tilbake til sluttrapport er mottatt.

Erfaringer fra og evaluering av prosjektene
Det settes som krav til alle prosjekter som mottar tilskudd, at det skal innleveres en sluttrapport. Denne skal beskrive erfaringer fra prosjektet og vurdere i hvilken grad målene er oppnådd.

KA skal ha rett til å bruke erfaringene fra prosjektet (ev. i anonymisert utgave) og gjøre disse tilgjengelig for andre. KA tar også sikte på å engasjere ekstern hjelp til evaluering av prosjekter som får tilskudd.

Spørsmål om denne tilskuddsordningen kan rettes til rådgiver Bjarne Kjeldsen - tlf: 23 31 04 62 / epost: bjarne.kjeldsen@ka.no

Frank Grimstad
adm. dir.
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone