KA-rundskriv nr. 09/08 av 29. april 2008

Utlysning av midler til stabsturer 2008

Publisert: 29/04/2008
Det sentrale, partssammensatte OU-styret i KA-sektor utlyser midler til stabsturer. Søknadsfristen er 1. september 2008. Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. september 2009.

Vi ber om at denne informasjonen leses grundig og formidles til alle ansatte og deres tillitsvalgte.
Det minnes spesielt om ansatte i deltidsstillinger og ansatte i selvstendige enheter som ligger under
deres virksomhet, f.eks barnehager eller gravferdsvirksomhet.


Kriterier for tildeling

1. Stabsturer er turer der hele staben deltar.
Studiereiser der de fleste i staben deltar, f.eks daglig leder, prest, kateket og diakon, men ikke kirketjener, renholder og sekretær, er ikke stabsturer i denne sammenhengen og henvises til ”frie reisestipend for gruppe”.
Som stab regnes alle som arbeider ved samme arbeidsplass, slik at en tur for alle ansatte i en barnehage eller i en gravferdsvirksomhet, der denne er tydelig utskilt fra resten av fellesrådets virksomhet, vil regnes som ”stab”. Grupper av ansatte som arbeider med samme fagområde (f.eks ansatte innen trosopplæring i en menighet) er imidlertid ikke en stab i denne sammenhengen. Hvorvidt ansatte i svært små deltidsstillinger skal delta, vil være et skjønnsspørsmål.

2. Turen skal ha et godt faglig innhold som er
meningsfullt for alle deltakere. Program for turen, evnt foreløpig program skal vedlegges. Det faglige innholdet kan gjerne være knyttet til tverrfaglighet eller stabsutvikling, men turer med hovedfokus på sosialt samvær vil ikke tildeles midler.

3. Der staben består av ansatte i begge arbeids-
giverlinjer bør det tilstrebes at alle ansatte er med. Tildelingen dekker imidlertid bare utgifter for de fellesrådsansatte. Hvordan andre deltakeres utgifter skal dekkes må oppgis.
OU-styret har satt av til sammen inntil kr. 75.000 til stabsturer i 2008.

Krav til søknaden:
Søknaden må skrives på vedlagte søknadsskjema og alle opplysninger skal fylles ut. Vennligst merk følgende:

  • ”Budsjett”: Inntekter/finansiering og utgifter skal være like.
  • Det forutsettes en egenandel
  • Søknaden skal sendes pr e-post. ”Underskrift”: Navn på ansvarlig for søknaden.. Det er ikke nødvendig å ettersende underskrevet eksemplar.
  • Informasjon om hvordan utgifter til ikke-støtteberettigede deltakere skal dekkes føres opp i punkt 10. Annen informasjon.

Det kan søkes midler for tiltak som skal gjennomføres frem til neste utlysning 1. september 2009. Tiltak som ikke er gjennomført på søkertidspunktet vil prioriteres.

Praktiske opplysninger:
Søknadene vil bli behandlet av OU-styret.
Søknaden sendes til OU-styrets sekretariat.
Bruk adressen ka@ka.no

Søknadsfristen er 1. september 2008.

Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær, Helene Horsfjord, tlf 23 08 14 00, e-post helene.horsfjord@ka.no.
NB! Ikke send søknader til denne adressen!

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone