KA-rundskriv 21/02 av 21. august 2002

Tariffrevisjonen pr 01.05.2002 - det anbefalte forslaget vedtatt

Publisert: 22/08/2002
Vi viser til rundskriv nr 17/02 med vedlegg. KA's medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte forslaget til ny Hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.
Uravstemmingen
227 av KA's A- medlemmer og 31 av B-medlemmene hadde avgitt stemme innen fristen. 256 stemte ja, 2 nei. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Forhandlingsresultatet er dermed godkjent av partene og kan iverksettes fra de respektive virkningstidspunkter.

Endringene
Endringene som er avtalt er kommentert i rundskriv nr 17/02, og går i sin helhet fram av uravstemmingsdokumentet, vedlegg til rundskriv nr 17/02. Ut over dette, vil vi gjøre rede for resultatet av det partssammensatte arbeidet vedr stillingskoder/ lønnssatser, jfr uravstemmingsdokumentet side 18, og for øvrig presisere en del forhold knyttet til tariffoppgjøret.

Lokalt stillingsregulativ
Som det går fram av forhandlingsresultatet, har ny Hovedtariffavtale lagt til rette for et sentralt stillingsregulativ (kapittel 4) og et lokalt stillingsregulativ (kapittel 5). En konkret stillings lønn reguleres enten av kapitel 4 eller kapittel 5. Kapittel 4-stillinger får generelle tillegg og minstelønn regulert sentralt, og evt. størrelse på lokal pott også fastsatt sentralt (pkt 4.3.1). Kapittel 5-stillinger får lønn fastsatt lokalt i sin helhet. Dette innebærer at disse stillingene vil ligge helt utenfor det som de sentrale partene avtaler, både generelle tillegg og minstelønnssatser. Fastsetting av lønn etter kapittel 5 er ikke begrenset av noen økonomisk ramme fastsatt av partene.
Lønnsnivået for disse stillingene vil derfor ligge i spenningen mellom hva som er nødvendig for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, og hva som er mulig ut fra virksomhetens økonomi.
Partene var enige om at KA-området ikke hadde de samme behovene som i kommunene for å overføre stillingskoder til kapittel 5. Det er derfor etablert mulighet til å ta i bruk et lokalt stillingsregulativ, men det er i tariffrevisjonen ikke foretatt overføringer til det lokale stillingsregulativet.

KA vil i tariffperioden vurdere en aktiv bruk av kapittel 5 fram mot evt. reguleringer ved tariffrevisjonen pr 01.05.2004.

Det er likevel mulig for KA's medlemmer å ta i bruk kapittel 5 i perioden. Dette bør i så fall vurderes i forbindelse med de lokale forhandlingene seinere i høst. Prinsippene for overføring av stillingskoder fra kapittel 4 til kapitel 5 framgår av uravstemmingsdokumentets vedlegg 1, side 22. Stillingskoden for overførte stillinger endrer førstesiffer fra 5 til 3. F.eks vil 5206 Rådgiver få stillingskode 3206 Rådgiver dersom den overføres til kapittel 5. Vi ber om at det tas kontakt med KA dersom overføring av stillinger til kapittel 5 er en aktuell problemstilling.

Sentralt stillingsregulativ
Det sentrale stillingsregulativet framgår av HTA kapittel 4. Kapitlet inneholder gyldige stillingskoder med hovedbenevnelse, med henvisning til aktuelle rapporteringsbenevnelser som vedlegg til Hovedtariffavtalen. Det er gjort nærmere rede for endringer i stillingskodene nedenfor.

Videre inneholder kapittel 4 forhandlingsbestemmelser for disse stillingene. Bestemmelsene er i hovedsak lik som tidligere kapittel 5, pkt 5.0 ? 5.3. Tidligere pkt 5.4 Forhandlinger om lønn til ledere er flyttet til kapittel 3, pkt 3.4.

Minstelønn
Et prinsipp for all sentral lønnsfastsetting i KA-området, er at lønnen er gitt som minstelønn, se innledende merknader til kapittel 4. Det innebærer at lokalt ved tilsetting, og ellers på grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen kan gis lønn ut over det de sentrale partene har fastsatt som minstelønn, uten at det er nødvendig å endre stillingskode. Dette gjelder også lønn til unge arbeidstakere.

Lønnstabell
Det finnes ikke lenger lønnstabell i tradisjonell forstand. Partene er likevel enige om å benytte begrepet lønnssatser om kronebeløpet for årslønn i hel stilling, delt på 1.000. Dvs lønnssatsen 235,5 betyr en årslønn i hel stilling på kr 235.500, og deltidsstillinger får lønn forholdsvis etter stillingsstørrelse. Partene er enige om å anbefale at det i forbindelse med lokale forhandlinger og ved nytilsettinger tilstrebes å bruke hele 1.000 kr for årslønn i hel stilling. Dette vil gjøre rapporteringsrutinene og sikkerheten til Lønns- og personalregisteret bedre.

Vedlagt dette rundskrivet er et hefte med hjelpetabeller som viser lønnssatser fra 190 (kr 190.000) til 509 (kr 509.000) i steg på kr 1.000, med utregnet satser for måneds- og timelønn etc.

Iverksetting av ny lønn
Iverksetting av ny lønn fastsatt sentralt skal nå skje med virkning fra 01.05.2002 etter det som framgår av uravstemmingsdokumentet og rundskriv nr 17/02.

Vi minner om følgende:
- Alle arbeidstakere uten unntak skal ha kr 6.000 (i hel stilling,- forholdsmessig for deltid) i generelt tillegg med virkning fra 01.05.2002.
- Ut over dette økes lønnen i samsvar med minstelønnssatsene for de 5 ulike lønnsgruppene i hht faktisk ansiennitet. Vær oppmerksom på andre virkningstidspunkter for dem som skal lønnes etter minstesatsene i lønnsgruppe 5.
- Dersom arbeidstakere får høyere lønn enn minstelønn etter at det er lagt til kr 6.000, blir dette gjeldende lønn.
- Arbeidstakere som tidligere var direkte plassert i LRK 4 ? 10 må nå få fastsatt ansiennitet dersom det skal innplasseres i lønnsgruppe 1 ? 5.
- Stillingskoder som det ikke er knyttet minstelønn til (f.eks ledere), jfr kapittel 4, pkt 4.2, får kun det sentrale, generelle tillegget på kr 6.000.
- Satsene for kvelds- og nattillegg etter kapittel 1, § 5, pkt 5.4 er endret. Tabellen for tillegget etter pkt 5.4.1 er tilpasset til kronesatser (side 11 i uravstemmingsdokumentet), og tillegget etter pkt 5.4.2 er økt med kr 5 til kr 23.
- Unge arbeidstakere har minstelønn beregnet etter en prosentandel av minstelønn for ufaglærte. Satsene for årslønn, månedslønn og timelønn blir slik:


AlderPr. årPr. månedOrd. timelønn35,5 t/u37,5 t/u14 år95 0007 916,6751,4648,7215 år133 00011 083,3372,0568,2116 år161 50013 483,3387,4982,8217 år171 00014 250,0092,6387,69Kompetansekrav
Det er stilt eksplisitte kompetansekrav til utdanning for stillinger som har minstelønn i gruppe 4 og 5, se uravstemmingsdokumentet pkt 1 b) side 1. Vi minner om at for å få rett til minstelønn etter gruppe 5, må først utdanningsvilkårene i gruppe 4 være oppfylt. De 2 års fordypning på hovedfag-/diplomnivå må være i relevante disipliner for det kirkemusikalske arbeidet. Dersom det er uklart om forutsetningen er oppfylt, kan arbeidsgiver kreve å få dette dokumentert.

Unntaket om krav til 2 års fordypning på hovedfagsnivå er gjort for stillingskode 5204 Kateket. Unntaket gjelder utelukkende dem som ble overført fra staten pr 01.03.2001. Ved seinere tilsettinger, skal ordinær stillingskode i samsvar med utdanning benyttes.
Når det gjelder tidl. stillingskoder 5185 Saksbehandler, 5186 Førstesekretær, 5187 Førstekonsulent og 5188 Konsulent, var disse tidligere plassert i lønnsstruktur 2 med forutsetning om høgskoleutdanning. Disse er nå plassert med minstelønn som høgskoleutdannede (gruppe 3). Dersom det er aktuelt å overføre til andre stillingskoder, må dette skje etter forhandlinger lokalt.

Lønn til 5226 Prest
For stillingen 5226 Prest (tilsatt i menighetsråd/fellesråd, ikke statlig) gjelder det fortsatt en garantert minstelønn som tilsvarer grunnlønn for kapellan i staten, se merknad *** til pkt 4.2, side 6 i uravstemmingsdokumentet. Pr 01.05.2002 er denne minstelønnen lønnstrinn 39 i staten, kr 284.800. (Det viser seg at opplysningene i rundskriv nr 26/01 var basert på feil informasjon, noe KA beklager). Etter justeringsoppgjøret i staten pr 01.08.2002 er grunnlønnen for kapellan statens lønnstrinn 40, kr 289.500. Vi minner også om at statens lønn inkluderer godtgjøring for særskilt arbeidstid. Det betyr at lønnsfastsettelsen i KA?s regulativ skal korrigeres for tillegg utbetalt etter kapittel 1, § 5 for å få en rett sammenlikning.

Tilleggslønn (tidl. t-trinn)
Ordningen med omregning av tillegg til t-trinn er falt bort. Systemet er likevel innholdsmessig som tidligere:

Det er bestemmelsene i kapittel 1, § 5 som angir størrelsen på og kriterier for de enkelte tillegg.

For at tillegg skal være pensjonsgivende, skal de utbetales som et fast årsbeløp, fordelt med et likt beløp hver måned. Beløpene skal utbetales på samme måte som ordinær lønn, f.eks når det gjelder ferietrekk og feriepenger. KA antar at det er hensiktsmessig for de fleste å gjennomsnittsberegne tillegget for et helt år basert på arbeidsplan/erfaringer fra tidligere år. I så fall kommer ikke nevneren 1900 til anvendelse (pkt 3.3).

Lørdags- og søndagstillegg (pkt 5.2) og kvelds- og nattillegg (pkt 5.4) skal utbetales slik at de blir pensjonsgivende. Andre faste og variable tillegg kan utbetales som pensjonsgivende tillegg. Dette gjelder også helge- og høytidstillegg (pkt 5.3) og tillegg for delt dagsverk (pkt 5.5).

Fellesbestemmelsene, kapittel 1
I § 9, pkt 9.2.1 skal ltr 1 endres til kr 160.000. Henvisningen til definisjon av samboer skal være pkt 10.4 (trykkfeil i tidl. HTA).

Det er gjort noen redaksjonelle endringer i kapittel 1, § 12, som ikke kommer klart fram i uravstemmingsdokumentet. Vi gjengir derfor deler av punktet i sammenheng her:

12.1 Hovedregel
Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:
Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke.
Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansienniteten.
Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.
Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.
Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

12.2 Ved tilsetting i stilling med minstelønn under kr 200.000, godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten.
Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år.

12.3. Ved tilsetting i annen stilling enn de som omfattes av punkt 12.2, godskrives offentlig tjeneste fullt ut.
I tillegg tilstås lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen.

12.4 Ansiennitetsbestemmelsene i pkt. 12.2 og 12.3 gjelder også der det har vært avbrudd i tjeneste.

12.5 Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på ½ år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 14 timer eller mer pr. uke.

12.6 Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 2 år i lønnsansienniteten.


Nummereringen av resten av paragrafen forskyves tilsvarende. Henvisningen i pkt 12.10 skal være til kapittel 4, pkt 4.3.3.

Endring i stillingskoder
Partene er enige om følgende forenkling av stillingskodene i KA-området:

Til hver stillingskode er det knyttet en hovedbenevnelse. Disse er en del av Hovedtariffavtalen. Til de fleste av disse stillingskodene er det knyttet minstelønn, som er angitt. Det er den enkelte stillingskode som er vesentlig for innrapportering til Lønns- og personalregisteret (LPR).

I stedet for hovedbenevnelsen, kan stillingskodene innrapporteres til LPR med en av angitte rapporteringsbenevnelser. Liste over gyldige stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelse er gjengitt i Vedlegg 1 til dette rundskrivet. I tillegg er det mulig å benytte lokale benevnelser, men disse må knyttes til en av de gjeldende stillingskodene. Liste med overføring av utgåtte koder er gjengitt i Vedlegg 2 til dette rundskrivet.

Eks.: Tidl. stillingskode 5114 Spesialarbeider skal nå rapporteres inn som 5137 Spesialarbeider. Brukes benevnelsen Kirketjener I, skal stillingen rapporteres som 5137 Kirketjener I.

Det er også tatt ut og opprettet noen nye stillingskoder/benevnelser. Oversikt over overføringer til nye/andre stillingskoder er gjengitt i Vedlegg 3. Vi vil kommentere noen av disse endringene særskilt:

Benevnelsen Kirkegård-/krematoriearbeider er etablert for å kunne skille ut arbeidstakere som i hovedsak har arbeid knyttet til gravferd.
Kirketjener/kirkegårdsarbeider er kombinasjonsstillinger, mens Kirketjener er benevnelse på dem som først og fremst arbeider ved kirke. Vi ber om at det blir brukt korrekt rapporteringsbenevnelse til LPR.

5243 Diakonimedarbeider er opprettet for dem som har utdanning på høgskolenivå innenfor relevante fagområder, men som ikke tilfredsstiller kravene i Tjenesteordningen til å være diakon. Tilsvarende gjelder for 5183 Organist og 5235 Menighetspedagog.

Det er kun én hovedkode for Menighetsarbeider. Det betyr at lønnsnivået må fastsettes lokalt i forhold til den utdanning/kompetanse som er forutsatt i stillingen.

Benevnelsen Assistent v/barnehage er tatt inn igjen som rapporteringsbenevnelse for å skille ut dem som arbeider i barnehage. Vi ber om at denne blir benyttet ved innrapportering til LPR.

Lokale lønnsforhandlinger
Partene har fastsatt en pott til lokale forhandlinger som har virkningsdato 01.05.2002, og en med virkningsdato 01.01.2003. Nærmere orientering om disse forhandlingene er gitt i rundskriv nr 22/02.

Frank Grimstad
Adm. direktør

Vedleggene

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og rapporteringsbenevnelse og Vedlegg 2 Overføring av utgående stillingskoder finnes i den nedlastbare rtf-versjonen av rundskrivet (se høyre spalte)

Hjelpetabell lønnssatser pr 01.05.2002 finnes også som nedlastbart rtf-dokument (2134 kb)
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone