KA-rundskriv 04/15 av 13.03.2015

Rammeavtale med Tono om fremføring av musikk i Den norske kirke

Publisert: 13/03/2015
KA og Tono har inngått en rammeavtale som regulerer offentlig fremføring av musikk i Den norske kirke. Rammeavtalen gir rett til fremføring av musikk i menighetene i en kommune hvis fellesrådet slutter seg til avtalen og betaler et årlig vederlag til Tono.

DETTE RUNDSKRIVET FRA 2015 GJELDER FORTSATT, MEN SATSENE ER JUSTERT. GÅ TIL DENNE SIDEN FOR OPPDATERT INFORMASJON OG AVTALETEKST FOR TILSLUTNING TIL AVTALEN.

Innledning

I henhold til åndsverkloven er det ikke adgang til offentlig fremføring av beskyttet musikkverk uten opphavsmannens tillatelse. TONO er forvalter av disse rettighetene. Med beskyttet musikk menes musikkverk, der opphavsmannen enten fortsatt lever eller har vært død i under 70 år. Der opphavsmannen har vært død i over 70 år, kan man fritt fremføre dennes musikkverk uten tillatelse og vederlagsbetaling.

For fremføring av beskyttede musikkverk derimot kreves tillatelse fra TONO. TONO har et fast minimumsvederlag for hver konsert der det fremføres beskyttet musikk, uansett hvor mange beskyttede musikkverk som fremføres under konserten. Denne minsteprisen er p.t. på kr 591,- per konsert. På konserter med billettinntekter er vederlaget til TONO 10 % av billettinntekter opp til kr 16.200,-. Prosentsatsen reduseres jo høyere billettinntektene er. I utgangspunktet må alle arrangører av offentlige arrangementer med musikkfremføring rapportere og betale vederlag for hvert enkelt arrangement. Vi legger til grunn at de fleste arrangementer i menighetenes regi er å anse som offentlige i åndsverkslovens forstand.

Statlig avtale om gudstjenester og musikkandakter

Staten, på vegne av Den norske kirke, har inngått en avtale med TONO om at staten betaler vederlag for all fremføring av beskyttede musikkverk på gudstjenester, kirkelige handlinger og musikkandakter i Den norske kirke. Med musikkandakt menes en konsert der det er innslag av religiøs forkynnelse og det ikke tas inngangspenger. Staten har således betalt for all musikkfremføring under gudstjenester og musikkandakter.

Musikkfremføring i regi av Den norske kirke som ikke er gudstjenester og musikkandakter

Rammeavtalen mellom KA og TONO omfatter den gjenstående delen av musikkfremføring i Den norske kirke. Avtalen omfatter offentlig fremføring av beskyttet musikk som skjer i arrangementer i soknets regi, og som ikke er musikkandakter eller gudstjenester. I tillegg til konserter så omfatter avtalen fremføring av musikk på andre arrangementer/tiltak, slik som kulturarrangementer, trosopplæring, musikk som inngår i filmfremvisning mv.

KA og TONO legger til grunn at det fremføres mye beskyttet musikk i Den norske kirke uten at det rapporteres og betales til TONO. Årsaken til dette er sannsynligvis både at mange tror at «statsavtalen» dekker det meste, og at mange ikke har tilstrekkelig kunnskap og/eller bevissthet om betalingsplikten. Vi er også kjent med at noen antar at det ikke er nødvendig med betaling til TONO ved arrangementer der det ikke tas inngangspenger.

Innholdet i rammeavtalen

KAs erfaring med en rammeavtale med KOPINOR er i hovedsak positiv, og denne har i dag oppslutning fra de fleste kirkelige fellesråd. Felles for avtalene med KOPINOR og TONO er følgende:

  • Det enkelte fellesråd må selv gi sin tilslutning til avtalen (menighetsrådet i ettsoknskommuner)
  • Det enkelte fellesråd betaler et vederlag basert på innbyggertall
  • Tilslutning til avtalen gir fri bruk innenfor bestemte rammer for all virksomhet i regi av alle menigheter i fellesrådsområdet
  • Avtalen gir betydelig prisrabatt
  • Avtalen gir forenklet administrasjon og rapporteringsplikt

Se vedlagte avtaletekst for nærmere detaljer i TONO-avtalen.

Beregning av volum

Avtalt nivå for vederlaget i rammeavtalen bygger på et anslag over omfang av konserter og andre arrangementer med fremføring av musikk i Den norske kirke. Vi har her lagt til grunn omfanget som fremkommer gjennom menighetens årsstatistikk. Fra det totale antallet relevante arrangementer i årsstatistikken har vi gjort fradrag for bl.a. følgende:

  • Gudstjenester og musikkandakter
  • Kirkekonserter og andre arrangementer som arrangeres av andre enn menigheten (utleie mv)
  • Konserter og andre arrangementer der det kun fremføres musikk som ikke er beskyttet.
  • Kulturarrangementer mv der det ikke fremføres musikk

Særskilt om domkirker mv

Menighetenes årsstatistikk viser at de fleste domkirkesokn og noen få andre sokn skiller seg vesentlig ut fra de øvrige sokn når det gjelder antall gjennomførte konserter og andre arrangementer med musikkfremføring.  For å bidra til bedre samsvar mellom vederlagsnivå og omfang av arrangementer som forutsetter betaling til TONO har KA og TONO valgt å skille disse ut i rammeavtalen. Det er derfor egne avtalebestemmelser for domkirkesokn og for sokn med mer enn 75 konserter/arrangementer med musikkfremføring årlig. Disse egne avtalebestemmelsene innebærer bl.a. at domkirkesokn og andre med særlig stort omfang av konserter mv må betale for det enkelte arrangement til en rabattert pris. Disse må også rapportere to ganger årlig til TONO for musikk som blir fremført.

Unntak fra avtalen

Avtalen innebærer at det i § 5 er noen få unntak fra den generelle adgangen til å framføre beskyttet musikk.  Unntakene omfatter bl.a. musikkdramatiske verk (f. eks. opera, operette, musikal, skuespill, pantomime, ballett o.l.). Når slike verk fremføres i sin helhet må det gjøres avtale direkte med rettighetshaveren, eller med Tono hvis verket er overlatt Tono til forvaltning, også for fremføringsrettighetene.

Vederlag

KA har fremforhandlet en pris på 18 øre per innbygger i kommunen i 2015 og en minstevederlag på 500 kr per fellesråd.

For domkirkesokn og sokn med mer enn 75 konserter er vederlaget 25 % avslag i forhold til ordinære satser.

Anbefaling

KA anbefaler at de kirkelige fellesrådene slutter seg til avtalen. En tilslutning vil for de fleste innebære lavere vederlag og forenklet administrasjon sammenlignet med ordinær betaling for hvert enkelt arrangement. Tilslutning til avtalen bidrar dessuten til å sikre at fremføring av musikk i kirkens regi skjer i tråd med åndsverklovens forutsetninger. Rammeavtalen åpner for «fri fremføring» av musikk i alle deler av virksomheten uten at betaling til Tono setter noen begrensninger eller blir fordyrende for det enkelte arrangement.

Vi gjør oppmerksom på at avtalen ikke åpner for at enkelte menighetsråd i en flersoknskommune kan slutte seg til avtalen hver for seg. De kirkelige fellesrådene må selv vurdere om de vil betale for alle menighetene i kommunen, eller om tilslutning skal basere seg på at de enkelte menighetsråd bidrar med sin andel av vederlaget. Vi gjør også oppmerksom på at det normalt vil være menighetsrådet, som ansvarlig for virksomheten, som er ansvarlig for å betale vederlag for fremføring av musikk for hvert arrangement hvis det ikke foreligger noen rammeavtale. Uten tilslutning til rammeavtalen må da menighetsrådet betale vederlag i henhold til Tonos gjeldende tariffer.

Tilslutning

Tilslutning til avtalen skjer ved å skrive under vedlagte avtaletekst og sende dette til:

marked@tono.no

eller:

Tono
Postboks 9171, Grønland
0134 Oslo

 

Frank Grimstad
adm.dir
.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone