KA-rundskriv nr. 02/07 av 2. februar 2007

Sentrale særavtaler reforhandlet pr 01.01.2007

Publisert: 02/02/2007
KA og arbeidstakerorganisasjonene har blitt enige om teksten i de sentrale særavtalene for perioden 01.01.2007 - 31.12 2008. Endringer i forhold til forrige avtaleperiode blir gjennomgått og kommentert i dette rundskrivet. Rundskrivet erstatter rundskriv nr 18/02 om arbeid under leiropphold.

> Avtalen er ikke lenger gjeldende avtale - se oppdatert avtale.

Forhandlingene 

Avtaleperioden utløp 31.12.2006, men partene var enige om å gjennomføre revisjonen etter nyttår. Forhandlingene foregikk 15.-17. januar, men alle endringer i avtalene gjelder fra 01.01.2007. De nye avtaletekstene er tilgjengelig på KAs nettsted. Det vil bli trykket et eget hefte med alle særavtalene. Partene er også enige om å videreføre felles veiledning til tre av avtalene.

Reiseregulativet
I avtalen er maksimumsbeløpet for å stille bil til disposisjon i pkt. 3 økt med kr 1.000 til kr 8.500. For øvrig er avtalen prolongert uten endringer. Partene er i protokoll enige om å gjennomføre en kartlegging av bruk og omfang av reiseregulativet. Partene kommer tilbake med forespørsler til medlemmene om dette på et seinere tidspunkt.

Arbeidstøy
Avtalen er prolongert uten endringer.

Ledere
I denne avtalen er det tatt inn et nytt pkt. 6 med påminnelse om leders plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-5 til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Arbeidstilsynet arbeider med en veiledning til denne bestemmelsen blant annet om hva denne opplæringen skal inneholde.

Kirkelige stillinger

Fritid, pkt 2
I pkt. 2.1 er teksten endret til at det «som hovedregel» skal gis to fridager i uken. I dette ligger det en presisering at det ikke vil være i strid med avtalen at de lokale partene blir enige om å legge arbeidet på seks ukedager dersom dette er tjenlig.

Tidligere pkt. 2.5 om fastsetting av ukeskille er tatt ut. Hensynet er nå ivaretatt i arbeidsmiljøloven § 10-8, der ukeskillet ikke lenger er fastsatt, men erstattet med «i løpet av sju dager». Hver virksomhet må fastsette hvilket ukeskille som brukes for å få en hensiktsmessig avvikling av fridager i arbeidsplanene.

Nytt pkt. 2.5 gir rett til to ekstra fridager for arbeidstakere som har fri sjeldnere enn hver 3. søn- og helgedag i snitt pr. år. Denne bestemmelsen ble avtalt mellom partene ved tariffrevisjonen pr 01.05.2006, og er tatt inn i denne særavtalen med virkning fra 01.01.2007. Hvilke arbeidstakere som omfattes av ordningen skal drøftes med tillitsvalgte før fastsetting. KA anbefaler at fridagene fastsettes samtidig med fastsetting av ferie.

KA vil også her minne om at retten til en månedlig frihelg etter pkt. 2.2 er ivaretatt dersom det er arbeidsfri helg pga ferie/permisjon el. lign. Dette betyr at antallet frihelger utenom ferien kan variere alt etter når ferien legges for den enkelte arbeidstaker. På dette punktet har ikke partene endret verken ordlyden eller forståelsen av bestemmelsen ved denne revisjonen.

Kirkemusikere, pkt. 3.3
For kirkemusikere er det i pkt. 3.3 klargjort at det også skal gjøres avtale ved bruk av privat utstyr i arbeidet. Det kan f.eks. dreie seg om forsterker- og datautstyr. Det er forutsatt at arbeidsgiver har erkjent nødvendigheten av denne bruken. Når det gjelder noter, så er det i samme punkt klargjort at det er arbeidsgiver som bekoster innkjøp av noter som er nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene i stillingen, innenfor rammen av et budsjett. Slike noter er normalt arbeidsgivers eiendom, med mindre partene blir enige om at de av særlige grunner skal tilfalle arbeidstakeren.

Leirarbeid og liknende, pkt. 4.3
Med «og liknende» menes f.eks. weekender og turer som er en del av arbeidsoppgavene i stillingen. Det må utarbeides arbeidsplaner for ordinært arbeid for den enkelte ansatte i hht reglene gitt i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. Leiren må totalt planlegges og bemannes slik at reglene blir fulgt.

Betalingsbestemmelsene ved leir o.l. er utvidet: 

- En arbeidstaker på leir har krav på en godtgjøring på 1/3 timelønn for de timene vedkommende deltar ut over arbeidstiden som er fastsatt i arbeidsplanen. Dette inkluderer tiden avsatt til fritid/hvile/søvn under reisen/oppholdet. Godtgjøringen kan som tidligere i stedet tas ut som avspasering dersom partene er enige om det, slik at godtgjøring for tre timer på leir tilsvarer 1 times avspasering.

Godtgjøringen ytes ikke samtidig med ev. overtid. Da erstattes utbetaling av 1/3 timelønn med full timelønn pluss overtidstillegg i hht. HTA kapittel 1, § 6.

Godtgjøring for særskilt arbeidstid reguleres av HTA kapittel 1, § 5 i hht. oppsatt arbeidsplan for ordinært arbeid. 

- Det er tatt inn en ny bestemmelse om godtgjøring til ansatte som deltar på leir i betydelig omfang. Innenfor et kalenderår skal det ytes kr 350 pr døgn fra og med det 10. døgnet på leir. Når antall døgn skal fastsettes, brukes samme beregningsmåte som statens reiseregulativ i § 9, pkt 2.2 c), jf. pkt § 2 d) gjør for kostgodtgjøring ved overnatting: 6 timer eller mer inn i det nye døgnet regnes som et helt nytt døgn, regnet fra leirens/reisens start.

Konsekvensene av bestemmelsene, både for kostnad og personell må innarbeides ved planlegging av leir mv. i menighetene.

Smusstillegg, pkt. 4.6
I et nytt punkt er det regulert at ved arbeid med åpning av tidligere brukt grav, og arbeid ved krematorieovner, skal det tilstås smusstillegg i hht. HTA kapittel 1, § 5, pkt. 5.9. Nærmere om omfang og hvem det angår fastsettes lokalt.

Merknad 1
Tidligere merknad 1 til avtalen er bortfalt i og med endringen som ble gjort i HTA kapittel 1, § 4, pkt. 4.2.2 ved siste revisjon.

Barnehager og skolefritidsordninger
Avtalen er prolongert uten materielle endringer. I pkt. 1 er det klargjort at avtalen ikke gjelder for barnehager i Oslo, som har egen avtale.

Det var under forhandlingene kjent at det er en tvist om en bestemmelse i tilsvarende avtale i KS-området. Med bakgrunn i løsningen av denne tvisten, er partene i protokoll enige om å ta opp igjen den omstridte bestemmelsen ved neste revisjon.

Barnehager – Oslo
Avtalen er prolongert uten materielle endringer.

For øvrig er det gjort nødvendige redaksjonelle endringer i særavtalene, f.eks. oppdatering av henvisningene til annet lov- og regelverk.

Frank Grimstad
adm. dir. 
    

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone