KA-rundskriv 03/12 av 05.03.2012

Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2012

Publisert: 18/04/2012
KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter deltagere i Den norske kirkes virksomhet. I 2010 sluttet alle fellesrådene seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA. Nå kommer fakturaen for 2012.

KA har i løpet av 2011 gjennomført en anbudsrunde etter regelverket om offentlige anskaffelser på ansvars- og ulykkesforsikringer. Gjensidige vant konkurransen om ansvarsforsikring, og Knif Trygghet Forsikring vant konkurransen om ulykkesforsikring. Anbudsrunde medførte derfor at KA har inngått avtaler med de samme leverandørene, men til noe lavere pris.

Ansvarsforsikringen gir utbetaling der den lokale kirke er påført et rettslig erstatningsansvar. Videre omfatter ordningen en formueskadeerstatning (økonomisk tap som tredjemann påføres ved uaktsomhet fra kirkens side) og underslagsforsikring (økonomiske tap når ansatte har foretatt bestemte straffbare handlinger overfor menighetsråd/fellesråd).
Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår hos Gjensidige forsikring.

Ulykkesforsikringen gir utbetalinger ved ulykker/skader som medfører død, invaliditet eller behandlingsutgifter. Forsikringen gir utbetaling selv om arrangør ikke er rettslig ansvarlig for skaden. Tilsvarende ulykkesforsikring er nå blitt vanlig i alt frivillig arbeid, idrett mv. Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår hos KNIF Trygghet Forsikring AS.

Ordningene omfatter også barnehager og andre virksomheter som er eid av menighetsråd eller kirkelig fellesråd.
De som er dekket under forsikringene er deltagere, frivillige, besøkende i kirken og på kirkegård og barnehagebarn.
Virksomheter som er etablert som egne virksomheter (stiftelser, foreninger, aksjeselskap mv) er ikke inkludert.
Ordningene omfatter heller ikke tilsatte i Den norske kirke. Alle forsikringsordninger for tilsatte må tegnes av den enkelte arbeidsgiver.

En felles ordning med ansvars- og ulykkesforsikring som KA inngår på vegne av hele Den norske kirke, gir bl.a. følgende fordeler:

• Felles forsikringsordninger på dette området gir langt lavere pris i forhold til at det enkelte fellesråd og menighetsråd selv tegner individuelle avtaler. Vi har grunn til å tro at individuelle avtaler vil kunne medføre betydelig prisøkning.

• En felles ordning sikrer at hele Den norske kirke er omfattet av forsikringen. Dette bidrar til trygghet for både tilsatte, rådsmedlemmer, samarbeidspartnere og deltagere i Den norske kirkes virksomhet.

• Denne ordningen omfatter alt lokalt arbeid i Den norske kirke som utgår fra enten menighetsråd, kirkelig fellesråd eller prestetjenesten. Ved skader vil en da unngå unødig usikkerhet om ansvarsforhold i den lokale kirke.

• En felles ordning gir grunnlag for felles informasjon om forsikringsdekning og eventuelle behov for tilleggsdekning mv. Dette er en fordel bl.a. i informasjon til foreldre om trosopplæring og andre satsingsområder i Den norske kirke.

• KA vil bistå med rådgivning mv i saker som berører forsikringsordningene

Staten bidrar med 1/3 del av samlede kostnader

De samlede kostnadene til begge ordningene for alt lokalt arbeid finansieres gjennom en deling mellom Den norske kirke og Staten v/ Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Staten betaler om lag 1/3 av kostnadene. Grunnet gjennomføring av anbudsrunde har KA fått redusert prisene noe fra 2011 til 2012.

KA har funnet det hensiktsmessig at de kirkelige fellesrådene betaler dette på vegne av all kirkelig virksomhet med utgangspunkt i menighetsråd og fellesråd.

De fellesråd som ikke ønsker å slutte seg til disse to forsikringsavtalene må melde fra til KA innen 20. mai 2012. 

Avmelding skjer via epost til KA: ka@ka.no.
I de fellesrådsområdene som ikke ønsker å delta i ordningen, vil heller ikke prestetjenesten bli omfattet av ordningene.


Samlet kostnad fordelt på fellesråd etter kommunestørrelse:

 

 Fellsråd i kommuner med

Egenandel   

 under 2500 innbyggere:

475 kr  

 2 500 til 4 999 innb:

800 kr  

 5 000 til 9 999 innb:

1 450 kr  

 10 000 til 19 999 innb:

2 600 kr  

 20 000 til 49 999 innb:

3 800 kr  

 50 000 til 59 999 innb:

48 00 kr  

 60 000 til 69 999 innb:

57 00 kr  

 70 000 til 99 999 innb:

67 00 kr  

 100 000 til 150 000 innb:

95 00 kr  

 Trondheim kirkelige fellesråd:

14 300 kr  

 Bergen kirkelige fellesråd:

19 000 kr  

 Oslo kirkelige fellesråd:

28 500 kr  

 

Frank Grimstad
adm.dir.
 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone