KA-rundskriv nr. 10/07 av 21. juni 2007

Utlysing av FOU-midler 2007

Publisert: 21/06/2007
KA forvalter statlige FOU-midler som i 2007 er avsatt til utviklingsarbeid som kan bidra til større og mer robuste kirkelige forvaltningsenheter. KA presenterer nå tre modeller for kirkesamarbeid over kommunegrensene og lyser samtidig ut FOU-midler til fellesråd som vil følge opp med lokalt omstillingsarbeid.

    De tre modeller som om kort tid foreligger nærmere utredet er:

1. Administrativt samarbeid - Kjøp og salg av tjenester mellom kirkelige fellesråd (Tjenesteytingsmodellen)
Samarbeid etter denne modellen er allerede innarbeidet mange steder og omfatter samarbeid om administrative tjenester som ikke krever (”politisk”) behandling av fellesrådet.

2. Vertsfellesrådsmodellen
Samarbeid etter denne modellen innebærer at et eller flere fellesråd overlater ansvaret for å utføre en lovpålagt oppgave til et annet fellesråd (vertsfellesrådet). En slik myndighetsoverføring krever at det etableres et nytt, felles folkevalgt styringsorgan for de(t) arbeidsområde(r) man vil samarbeide om. Alle de samarbeidende fellesråd skal være representert i dette styringsorganet for å sikre hvert enkelt fellesråd styring over hvordan oppgaven blir utført.
Modellen forutsetter at fellesrådene søker KKD om dispensasjon fra kirkeloven (kl §5).

3. Fellesråd over kommunegrensene
Modellen innebærer at det etableres et ”felles” fellesråd for flere kommuner. Hvert sokn oppnevner representanter til det nye fellesrådet som kan omfatte 2 eller flere kommuner. Samme fellesråd opptrer dermed på vegne av soknene i flere kommuner. Ansvarsområdet for fellesrådet forblir for øvrig uendret.
Modellen forutsetter at fellesrådene søker KKD om dispensasjon fra kirkeloven med hjemmel i § 5 tredje eller fjerde ledd.

Nærmere om modellene
Modellene er nærmere beskrevet i en rapport som blir utgitt av KA sommeren 2007. Rapporten vil bli oversendt alle kirkelige fellesråd så snart den foreligger.

Utfyllende rådgivning om de enkelte modeller kan innhentes ved kontakt med spesialrådgiver Jan Rune Fagermoen i KA jan.rune.fagermoen@ka.no eller på tlf 40419016.

På anmodning vil KA også kunne delta på lokale informasjons- og drøftingsmøter høsten 2007 med utfyllende opplysninger. Ta kontakt med KAs kompetanseavdeling for nærmere avtale.

Hvem kan søke om FOU-midler?
Det forutsettes at minimum 2 fellesråd står bak den enkelte søknad. Søknader fra kirkelige fellesråd i små kommuner (mindre enn 2.500 innbyggere) vil bli prioritert.

Eventuelt kan flere små (minimum to) og et større fellesråd søke i fellesskap. Dette vil særlig være aktuelt i forbindelse med vertsfellesrådsmodellen.

Søknader om omstilling i forhold til modell 2 og 3 vil bli prioritert.

Hva kan det søkes om midler til?
Det kan søkes om midler til følgende:

- Refusjon av reise-, oppholds- og andre utgifter (foredragsholdere etc) knyttet til felles drøftingsmøter for alle fellesråd (de folkevalgte) som er involvert i omstillingsarbeidet.
- Refusjon av reise-, oppholds- og andre utgifter til informasjons- og drøftingsmøter med de tilsatte i alle fellesrådene som er omfattet av prosjektet
- Annet informasjonsarbeid som er viktig for å forankre omstillingsarbeidet overfor kommunen, kirkens medlemmer og de tilsatte.

Krav til søknaden

1. Modelltilknytning
Søknaden må angi hvilken av de tre modeller som omstillingsarbeidet tar sikte på å få etablert.

2. Forankring
Det må foreligge intensjonsvedtak om å igangsette en omstillingsprosess i forhold til den aktuelle modell fra hvert av fellesrådene som står som søkere. Vedtakene skal vedlegges søknaden.

3. Framdriftsplan
Søknaden skal inneholde tidsangivelse for når dispensasjonssøknad til KKD planlegges oversendt.

4. Budsjett
Søknaden skal inneholde budsjett for de utgifter som søkes refundert. Det forutsettes at søknadene omfatter tiltak som planlegges gjennomført innen 1. februar 2008.

Maksimalt søknadsbeløp: Kr. 50 000.

5. Søknadsfrist
Søknadsfrist: 1. oktober 2007. Søknadene sendes til KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Pb 1034 Sentrum, 0104 Oslo og merkes ”FOU-tilskudd 2007”.

6. Rapportering
Prosjekter som mottar tilskudd skal innlevere regnskap og rapport for tildelte midler innen 15. februar 2008.

Mulighet for videre støtte
FOU-midlene som nå lyses ut er midler som er stilt til disposisjon over statsbudsjettet 2007 og er å forstå som engangstilskudd til det enkelte samarbeidsprosjekt.

KA arbeider samtidig for å få utviklet tilskuddsordninger for å kunne følge opp og evaluere kirkelige fellesråd som etablerer samarbeid i henhold til modell 2 og 3 (gjennomføringskostnader). Muligheten for denne type støtte for senere år er imidlertid ikke avklart.

Frank Grimstad
adm. dir.
 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Ansvarlig for denne artikkelen: Marit Halvorsen Hougsnæs
Powered by Cornerstone