KA- rundskriv 01/02 av 8. februar 2002

Tilskudd til lokale etter- og videreutdanningstiltak (2002)

Publisert: 08/02/2002
Det partssammensatte evu-utvalget i KA-området har i 2002 avsatt inntil kr. 150 000 for tilskudd til lokale utviklingsprosjekter. Alle virksomheter som er A- eller B-medlem i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon vil kunne motta tilskudd. Fristen for å søke om midler er 20. mars 2002.
Tariffoppgjøret i 2000 innebar at arbeidstaker og arbeidsgiver gjennom et kronetrekk på kr 75 pr stilling bidro med midler for å styrke arbeidet med etter- og videreutdanningsreformen. Midlene disponeres av Det partsammensatte EVU-utvalget for KA-området. Midlene er bl.a. disponert til å stimulere til lokale og regionale utviklingsprosjekter, jf utlysing av midler i KA-rundskriv 10/01. Utvalget ønsker en ny utlysing av midler i 2002, og det er satt av inntil kr 150 000 for slike tilskudd. Vedlagt oversendes utlysing av midlene og retningslinjer for søknader om tilskudd.

Det forutsettes at utvikling og gjennomføring av støtteberettigede tiltak skjer i samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter. Tiltak som bidrar til utvikling av samarbeidsformer mellom flere kirkelige arbeidsgivere er prioritert. Vi vil derfor oppfordre lokale arbeidsgivere med gode ideer for tiltak om at de allerede i planleggingen søker å etablere hensiktsmessige samarbeidsfor-mer.

Følgende prosjekter mottok støtte i 2001 (disse kan kontaktes for idéutveksling

Arrangør:

Tiltak:

Kirkelige arbeidsgivere i Trondenes prosti

Felles fagsamlinger og kurs i prostiet

Fellesrådene i Sør-Helgeland prosti

Fagsamlinger om kirkegårdsarbeid for kirkeverger og kirkegårdsarbeidere

Fellesrådet i Øystre Slidre

Kursdager i praktisk kirkevedlikehold for kirketjenere i regionen

Fellesrådene i Hadeland, Land og Toten

Fagdager for diakonene i regionen

Fellesrådet i Lardal,Vestfold

Stabsutvikling for alle kirkelige tilsatte

Opplæringsutvalget i Tunsberg bispedømme (samarbeidsorgan mellom fellesråd, bispedømme og fagforeninger)

Tverrfaglig kursdager på bispedømmenivå

Fellesrådene i Sandnes og Stavanger

Felles sekretærkurs for kontortilsatte i Nord-Jæren
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone