KA-rundskriv 17/10 av 28.06.2010

Utlysning: 3 måneders forskningsstipend for kateket

Publisert: 15/07/2010
Det utlyses ett forskningsstipend for kvalifisert kateket som skal arbeide med forskning/faglig fordypning innen faget kateketikk/kirkelig undervisning.

Søknadsfrist 1. oktober 2010


Stipendets omfang

- Studiestipendet er på kr 15.000 til utgiftsdekning (veiledning, reise osv).
- I tillegg omfatter stipendet utgiftsdekking for lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift for inntil 3 mnd. Beløpet utbetales arbeidsgiver etter regning.
- Stipendet forutsetter 2-3 måneders permisjon.

Krav til søkeren/søknaden

- Søkeren må være kvalifisert kateket, ha fast stilling og være ansatt i fellesråd/menighetsråd. Minimum 3 års erfaring fra kateketstilling regnes som en fordel. Det gis normalt ikke stipend til stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler, da det følger særskilte midler til etterutdanning med disse stillingene.
- Stipendet tildeles en søker som skal arbeide med selvstendig faglig fordypning/forskning i inntil 3 mnd. Vi anbefaler at arbeidet søkes tilknyttet universitet/høgkole og en faglig veileder.
- Arbeidet skal presenteres i en fagartikkel i relevant faglig tidsskrift.
- Det skal være et faglig/teoretisk arbeid som er praksisnært.
- Arbeidet skal ha en vinkling som er relevant for utviklingen av katekettjenesten/den kirkelige undervisning nasjonalt/regionalt.
- Anbefaling fra arbeidsgiver skal vedlegges og vil tillegges vekt.
- Stipendperioden må være avsluttet innen utgangen av 2011. Det forutsettes at nødvendig etterarbeid, arbeid med publisering av arbeidet i tidsskrift og lignende, fullføres uavhengig av stipendmidler.

Mulige prosjekter

Vi har særlig tre temaområder vi er interessert å få belyst:
- Pedagogisk grunnlagstenkning knyttet til babysang; hva er det pedagogiske målet med babysang og hvem utgjør den/de pedagogiske målgruppen/-e?
- Pedagogisk grunnlagstenkning knyttet til overnatting i kirken; hva skjer med barn/ungdoms kirketilhørighet når de sover i kirkerommet og hvordan kan overnattingsturer brukes som pedagogisk metode?
- Kirkelig pedagogisk ledelse; hva vil det si å lede menighetens undervisningsarbeid i et tverrfaglig team?
Søknader knyttet til andre fagområder er også interessante.

Søknadsprosedyre

- Vi anbefaler at søker tar kontakt med Kjersti Østland Tveit i KA (tlf 23 08 14 34, kjersti.ostland.tveit@ka.no) eller Harald Skarsaune i Kateketforeningen (952 49 934, kf@kateket.no) i forbindelse med søknadsprosessen.
- Søknaden skrives elektronisk inn i eget søknadsskjema (se vedlegg), med nødvendig dokumentasjon vedlagt.

- Søknaden skal sendes som vedlegg til KA ka@ka.no med kopi til Kateketforeningen kf@kateket.no.
- Søknadsfristen er 1. oktober 2010

 

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone