Rundskriv nr 16/08 av 19. august 2008

Tariffrevisjonen pr 01.05.2008 - det anbefalte forslaget vedtatt

Publisert: 20/08/2008
Vi viser til rundskriv nr 13/2008 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.

Uravstemmingen
Ved fristens utløp 19. august hadde 116 av KAs medlemmer avgitt stemme. 114 stemte ja og 2 stemte nei. Det betyr at 98,3 % av de avgitte stemmene var ja-stemmer. Antall ansatte hos ja-stemmegiverne er 2542, antall ansatte hos nei-stemmegiverne er 82. Oppgjøret er dermed godkjent av KAs medlemmer, jf. vedtektene for arbeidsgivervirksomheten § 4. Alle arbeidstakerorganisasjonene har meddelt at de har godtatt forslaget. Forhandlingsresultatet kan derfor iverksettes med virkning fra 01.05.2008.

Endringer i ny avtale
Endringene som er avtalt i den nye Hovedtariffavtalen framgår i sin helhet av uravstemmingsdokumentet som fulgte som vedlegg til rundskriv nr 13/2008. KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene.

Fellesbestemmelsene, kapittel 1

§ 2.3 Deltid/Midlertidig tilsatt
Partene er enige om å unngå uønsket deltid, og det er foretatt noen justeringer i teksten som innebærer et krav om at arbeidsgiver utvikler prinsipper og retningslinjer for bruk av deltid, og drøfter disse med de tillitsvalgte. Det er også inntatt en ny bestemmelse i pkt 2.3.2 som angår bruk av innleid arbeidskraft.

§ 4.3 Beredskap/vaktordninger/hjemmevakt
Denne bestemmelsen har ikke noe nytt materielt innhold, men er omredigert og tilpasset ny lovgiving. KA vil peke på at virksomheter som har ansatte som arbeider i en vakt-/beredskapsordning utenfor arbeidsstedet, må forholde seg til denne bestemmelsen.

§ 5 Godgjøring for særskilt arbeidstid
- Godtgjøring for delt dagsverk (5.5) utbetales sammen med andre tillegg etter § 5.
- Lørdags- og søndagstillegget (5.2) er økt til minst kr 35 pr time.
- Kvelds- og nattillegget er økt, for turnusarbeidere (5.4.1) etter en tabell avhengig av grunnlønn, for øvrige arbeidstakere (5.4.2) til minst kr 25 pr time.
- Det skal ytes helge- og høytidstillegg (5.3.1) også for arbeid fra kl 12 på onsdag før skjærtorsdag.

§ 6.3 Kompensasjon for møtevirksomhet
Antall dager er økt fra inntil 7 til inntil 10 fridager.

§ 10 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer
Det er gjort endringer i pkt 10.3 C om aldersgrense for begunstigede barn, ang. rettigheter for deltidstilsatte (tidl. 10.3 er strøket) og om begravelsesbidrag i pkt 10.4. KA har informert KLP om denne endringen mht forsikring av ytelsene. De arbeidsgivere som benytter andre forsikringsleverandører må sørge for tilsvarende informasjon slik at de er tilstrekkelig og korrekt forsikret.

§ 14 Permisjon
Antall dager med velferdspermisjon som kan innvilges er øket med to dager.

Pensjon, kapittel 2
Endringene er vesentlig av redaksjonell karakter, også endringene i vedtektene for TPO i vedlegg 2.

Generelle lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 3

pkt 3.2 Lokal lønnspolitikk
Ny tekst understreker arbeidsgivers plikt til å utvikle en uttrykt lønnspolitikk, og revidere denne jevnlig. Videre understrekes det at lønnspolitikken skal likebehandle menn og kvinner. KA vil minne om at arbeidsgiver også må ha et fokus på arbeidstakere som kun får sin lønn fastsatt lokalt etter HTA kapittel 3, pkt 3.4 og kapittel 5, jf. rundskriv nr 26/2004.

Det er videre gjort endringer i vedlegg 4: Retningslinjer for lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk. Retningslinjene har til hensikt å bidra til gode prosesser i forbindelse med lokale forhandlinger, og det er lagt opp til at disse skal følges med mindre partene aktivt blir enige om noe annet. Nytt er at det skal nedsettes et beregningsutvalg som fastsetter pottens størrelse. Det er også tatt inn en presisering angående rett for tillitsvalgte til innsyn i lønnsopplysninger. Generelt vil det være avgjørende for partene å gjøre et godt forarbeid for å kunne oppnå målet om reelle og likeverdige forhandlinger.

pkt 3.2.3 Livsfase- og seniorpolitikk
Dette er et nytt punkt som peker på forventningene til at arbeidsgiver legger til rette for en aktiv livsfasepolitikk, herunder forslag til virkemidler for å motivere seniorarbeidstakere til å stå lenger i arbeid. I denne forbindelse vil KA minne om behovet for å vurdere hva slags ordning virksomheten har for innbetaling av premie til AFP, mht utjevning / grad av egenrisiko.

pkt 3.3 Kompetanse – læring og utvikling
Punktet er nytt, og står i sammenheng med følgende tekst fra forhandlingsprotokollen:

"Lønnssystemet bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom den enkelte arbeidstakers samlede kompetanse og arbeidstakers lønnsnivå/lønnsutvikling. Kompetanse erverves dels gjennom formalisert opplæring (grunn-, fag-, etter- og videreutdanning) dels gjennom realkompetanse (bl.a. arbeidserfaring).
Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge kompetansen i egen virksomhet og lage planer for kompetanseutvikling, jf. HA § 12.
Partene ser at det er en nær sammenheng mellom kompetansevurdering og lokal lønnspolitikk."

Kursopplegg
Partene har en oppfatning om at det er behov for opplæring og insitamenter på dette området, og vil derfor i fellesskap arrangere dagskurs i tariffperioden som retter seg mot
- kompetansekartlegging og utarbeidelse av kompetanseplaner
- utvikling av lokal lønnspolitikk
- tilrettelegging av hensiktsmessig gjennomføring av de lokale forhandlingene.

Målgrupper for samlingene er arbeidsgivere og tillitsvalgte. Det vil bli lagt vekt på deltakelse fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i hver virksomhet/hvert område. KA kommer tilbake med nærmere informasjon om dette kursopplegget.

Sentralt lønns- og stillingsregulativ, kapittel 4

pkt 4.6 Stillingskoder m/minstelønn
Det er satt inn en ny stillingskode 5247 Rådgiver i lønnsgruppe 5 beregnet på stillinger hvor det er krevd kompetanse/
utdanning med hovedfag/mastergrad. Innledende tekst til lønnsgruppe 5 ikke er til hinder for å bruke denne koden for andre stillinger enn innen undervisning, diakoni og kirkemusikk. Det er inntatt to nye rapporteringsbenevnelser i Vedlegg 1: Kirkevaktmester til kode 5155 Vaktmester og Kulturkonsulent til kode 5188 Konsulent.

Det er satt inn beløp for nye minstelønnssatser med virkning fra 01.05.2009 som partene ble enige om. KA kommer nærmere tilbake til beregning av ny lønn fra 2009, inkludert kriterier for tillegget til kirkemusikkstillinger i lønnsgruppe 5.

Iverksetting av ny lønn
Når forhandlingsresultatet nå er godkjent av partene, kan ny lønn utbetales med virkning fra 01.05.2008.

Lønnsendringene har flere elementer, og ny lønn må beregnes i den rekkefølgen som angis nedenfor:

 1. Generelt tillegg på 3,5 % beregnet av den enkeltes grunnlønn slik den var pr. 30.04.2008. Tillegget gis kun til ansatte med stillingskode i kapittel 4 (med førstesiffer 5).
 2. Generelt tillegg på ytterligere 1 % til stillinger i kapittel 4 uten fastsatt minstelønn.
 3. Årslønn kontrolleres mot mistelønnssatsene i resp. lønnsgruppe. Dersom minstelønn er høyere, skal den ansatte ha minstelønnssatsen.
 4. Ansatte pr 30.04.2008 med 16 års ansiennitet eller mer i lønnsgruppene 1, 2, 3 og 4 får ytterligere et tillegg slik:
  – lønnsgruppe 1: kr 10 000
  – lønnsgruppe 2: kr 7 500
  – lønnsgruppe 3: kr 10 000
  – lønnsgruppe 4: kr 10 000
  For personer tilsatt fra 01.05.2008 gjelder minstelønn etter satsene i pkt. 4.6.

Det skal også gis ny lønn til unge arbeidstakere med virkning fra 01.05.2008.

Ny Hovedtariffavtale
Ny Hovedtariffavtale vil bli trykket så snart som mulig. Alle KAs medlemmer tilsluttet arbeidsgivervirksomheten får tilsendt ett eksemplar. Ønskes flere eksemplarer, må dette bestilles særskilt. Avtaleteksten vil også bli å finne på KAs nettsider, www.ka.no/tariff.

Frank Grimstad
adm. dir
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone