Uravstemning - ny Hovedavtale pr. 01.01.2014

Publisert: 02/07/2014
Partene i KAs tariffområde ble 20. juni enige om et anbefalt forslag til ny Hovedavtale for perioden 01.01.2014-31.12.2017. Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist onsdag 20. august 2014 klokken 16:00. Protokollen med det anbefalte forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet. Det er ikke gjort omfattende endringer i forhold til forrige avtale. Styret i KA anbefaler medlemmene å stemme JA til forslaget.

Forhandlinger

Forhandlingene ble innledet med et møte 23. januar 2014, hvor de første krav og tilbud ble utvekslet. Videre møttes partene til forhandlinger 25. april og 20. juni. 20. juni la KA frem sitt tilbud/krav nr. 2, som ble akseptert av alle arbeidstakerorganisasjonene som et felles anbefalt forslag.

 

Hele protokollen med det anbefalte forslaget følger som vedlegg til dette rundskrivet.

 

Varighet

Forslaget innebærer at den nye avtalen gjøres gjeldende for perioden 01.01.2014 til 31.12.2017, altså en ny fireårsperiode.

 

 

Endringer

Endringene i det anbefalte forslaget er ikke omfattende. En del består av oppdateringer iht. gjeldende lovverk, samt redaksjonelle korrigeringer. Disse omtales ikke nærmere. For øvrig er det gjort følgende endringer i forhold til den forrige avtalen:

 

§ 6-1 Kollektiv oppsigelse:

Punkt b: Det presiseres at varsel om plassfratredelse skal gis innenfor kontortid.

Punkt c: Presisering av hvem som skal motta varsel og tidspunkt for dette.

 

§ 6-2 Arbeidstakere som unntas fra streik:

Det er avtalt at øverste leder i virksomheten ikke kan tas ut i streik. Det vil som hovedregel også gjelde øverste leder av personalfunksjonen. Videre er det tatt inn klargjøringer mellom det å forhandle om unntak fra streik, og søknad om dispensasjoner.

 

§ 9-2 Tillitsvalgtordningen

Punkt a: Det er presisert at begge parter har ansvar for å ta initiativ til en skriftliggjøring av den lokale tillitsvalgtordningen.

Punkt b: Inntatt en presisering om at tillitsvalgtes kontorfasiliteter skal være i tråd med virksomhetens standard.

 

§ 9-3 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter

Forholdene skal legges til rette for at det tas hensyn også til arbeidstakerorganisasjonenes behov for opplæring.

 

§ 12 Fremme likestilling og hindre diskriminering

Punktet er redigert for å omfatte både ikke-diskriminering og likestilling.

 

 

Redaksjonsutvalg

Det er nedsatt et partssammensatt redaksjonsutvalg for å gjennomgå Hovedavtalen og den felles veiledningen før opptrykk, jf. også protokoll fra forhandlingene.

 

Uravstemning – KAs vedtekter

I KAs vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 4 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedavtalen:

1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene. […]

 

2. […]

 

3. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 1 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. […]

 

 

Styrets anbefaling

Styret er tilfreds med at det foreligger enighet om et anbefalt forslag til ny Hovedavtale etter forhandlinger mellom partene. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

 

 

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Svarfrist mellom partene er 21. august klokken 12. Siste frist for KAs medlemmer til å avgi stemme er derfor satt til onsdag 20. august 2014 klokken 16.00. Stemmen må være KA i hende innen dette tidspunkt. Dette kan skje på følgende alternative måter:

 

  1. Elektronisk på denne lenken, eventuelt etter anvisning på KAs nettsted www.ka.no. Vi oppfordrer våre medlemmer til å stemme elektronisk.
  2. Stemmeseddelen på vedleggets siste side fylles, og krysses av for om det stemmes JA eller NEI. Stemmeseddelen sendes til KA per post eller e-post ka@ka.no.

 

 

Iverksetting

Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstem­ningen og svar fra arbeidstakerorganisasjonene på KAs nettsider så snart det fore­ligger. Den nye avtalen skal ikke iverksettes før slik melding eventuelt foreligger.


 

 

˜™

Marit Halvorsen Hougsnæs, fung. adm. dir. (s)

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone