KA-rundskriv 8/03 av 7. april 2003

Kjøp av gruppelivs- og yrkesskadeforsikring

Publisert: 08/04/2003
Ved kjøp av gruppelivs- og yrkesskadeforsikring må arbeidsgiver sørge for at alle avtalefestede ytelser til ansatte og deres etterlatte er dekket av forsikringene. KA gir derfor en kort "sjekkliste" som bør gås gjennom før det inngås forsikringsavtale.

Hovedtariffavtalen kap. 1 § 10 inneholder bestemmelser om ytelser til etterlatte etter ansatte i forbindelse med dødsfall, mens § 11 bestemmer hvilke ytelser den ansatte skal ha ved yrkesskade/yrkessykdom.

 

Rettighetene for de ansatte og deres etterlatte er sikret gjennom HTA.  Arbeidsgiver må på sin side påse at det er inngått en forsikringsavtale som dekker ytelsene dersom det skulle bli aktuelt.  Å ha en slik forsikring er en tariffmessig plikt jf. HTA kap 1 § 10.6 og 11.9.  Dersom det i et aktuelt tilfelle skulle vise seg at arbeidsgivers forsikring ikke dekker ytelsene, vil arbeidsgiver være selvassurandør og dermed måtte dekke utgiftene selv.

 

I løpet av den siste tiden har KA blitt kontaktet i saker der kirkelige arbeidsgivere ikke har hatt full dekning for ytelser til ansatte i henhold til HTA.

 

Når det skal inngås avtale om gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring må arbeidsgiver forsikre seg om at alle ytelser er dekket.
NB: De som har gruppeliv- og yrkesskadeforsikringen dekket i KLP har full dekning, og trenger ikke undersøke nærmere.

 

I forbindelse med gjennomgang av tilbud om forsikringsavtale bør disse spørsmålene være avklart:

 

Dekker forsikringen utbetalinger til etterlatte i h.t. § 10.2? 

Denne paragrafen angir det beløp som skal utbetales til etterlatte i en skala avhengig av avdødes alder.  Selve beløpet fremkommer ved en beregning på grunnlag av G (folketrygdens grunnbeløp).

 

Inneholder forsikringen forbehold om dødsårsak eller andre forhold? 

Rettighetene HTA gir ansattes etterlatte ved dødsfall gjelder uansett dødsårsak.  Det er derfor viktig at man går gjennom forsikringsselskapets tilbud med henblikk på om det finnes unntak.  Det må ikke inngås avtaler der det er unntak for dødsfall som skyldes for eksempel selvmord eller at avdøde har deltatt i farlige idretter.  Les derfor "den lille skriften" nøye og spør selgeren om det finnes forbehold eller unntak.

 

Dekker forsikringen tap i fremtidig erverv i h.t. § 11.4 og menerstatning i h.t. § 11.5 ?
Ved ervervsmessig uførhet skal det utbetales et engangsbeløp på 15 G ved 100 % uførhet og forholdsvis andel av dette ved lavere uføregrad, jf. § 111.4
Menerstatning skal fastsettes etter med-sinsk invaliditet etter en skala angitt i § 11.5


Andre spørsmål
Det må avklares om forsikringen dekker:

·    Ytelser til deltidsansatte som bestemt i § 10.3

·    Begravelsesbidrag som bestemt i § 10.5.


 

Frank Grimstad


adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone