KA-rundskriv 13/03 av 12. juni 2003

Utlysning av midler -

Publisert: 13/06/2003
Det sentrale EVU-utvalget for KA-sektoren har avsatt inntil kr 75.000 som tilskudd til særlig nyskapende kompetanseutviklingsprosjekter som gjennomføres i 2004. Fristen for å søke er 30. september 2003.

Målsetning

Målsetningen med midlene er å stimulere til utvikling og utprøving av gode ideer innen kompetanseutviklingsområdet. Tradisjonelt forståes ofte kompetanse-utvikling som det å sende ansatte på kurs, men det finnes mange andre måter kompetanse kan utvikles i en virksomhet. Det kan for eksempel være utradisjonelle opplæringsmetoder/organisering som hospitering, jobbrotasjon, organisert kollegaopplæring o.l, nye samarbeids-former (f. eks. mellom fellesråd og kommunale etater eller mellom flere fellesråd) eller tiltak på tvers av yrkes-grupper. Nyskapende utviklingsarbeid er ofte mer ressurskrevende enn gjennom-føring av ordinære kompetansetiltak, noe som kan føre til at de utradisjonelle forslagene og mulighetene ikke blir videreutviklet eller gjennomført. De utlyste midlene skal bidra til å muliggjøre utvikling og utprøving av gode ideer. Tverrfaglige tiltak vil prioriteres.


Forutsetninger for tildeling:

-        prosjektet er nyskapende

-        prosjektet er forankret i samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverrepresentanter i flg Hovedavtalen

-        prosjektet har overføringsverdi til andre virksomheter

-        normalt vil en egenfinansiering på minimum 50% kreves


Det er videre et krav at erfaringene fra prosjektet beskrives i en enkel rapport på 1-2 sider. Rapporten skal ha en form som muliggjør at ideene og erfaringene kan brukes av andre virksomheter. Dette kommer i tillegg til formell rapport/ regnskap for tilskuddet.


Søknaden må inneholde følgende punkt:

1.     Navn på søker

2.     Evnt. samarbeidspartnere

3.     Beskrivelse av samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverrepresentanter

4.     Beskrivelse av tiltaket

5.     Målsetning for tiltaket

6.     Hvordan er tiltaket nyskapende? Hvordan har tiltaket overføringsverdi til andre virksomheter?

7.     Tid for gjennomføring

8.     Budsjett med inntekter (finansiering) og utgifter (kostnader)

 


Søknadene sendes KA innen 30.september 2003.
Søknadene blir behandlet av det sentrale EVU-utvalget i KA-området.


Frank Grimstad

adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone