Info for rådsmedlemmer/Forslag til etiske retningslinjer for kirkelige råd

Forslag til etiske retningslinjer for kirkelige råd

Kirkerådet og KA oppfordrer alle valgte råd i Den norske kirke til å vedta etiske retningslinjer for sitt arbeid.

Forslaget nederst på denne siden er utarbeidet av Kirkerådet og KA i fellesskap. Det har vært behandlet i begge virksomheters styrende organer.

Formålet med å fastsette etiske retningslinjer for arbeidet i kirkelige råd er å bidra til en mest mulig effektiv, tillitsskapende og bærekraftig virksomhet og samtidig gi økt trygghet i møte med etiske dilemmaer som kan oppstå i arbeidet.

Forslaget tar utgangspunkt i tre ulike dimensjoner ved den kirkelige folkevalgtrollen:

 • den representative rollen de folkevalgte har på vegne av dem som har stemt på dem i kirkevalget
 • det forvaltningsmessige ansvaret som følger av å være folkevalgt
 • arbeidsgiveransvaret (for de rådene som har dette)

Det viktigste er at rådet har en drøfting av dette, som kan bidra til bevisstgjøring og økt kunnskap. I en slik prosess kan det være naturlig å legge til og trekke fra, alt ut fra hva dere er opptatt av og vil legge vekt på.

Vedtatte retningslinjer vil gjelde både for rådet som fellesskap og for det enkelte rådsmedlemmet, uavhengig om man er folkevalgt, ansattvalgt, sokneprest, prost eller biskop med fast sete i rådet.

Forslag til retningslinjer

Rådet som representant for menigheten og kirkens medlemmer

 1. Rådsmedlemmer i Den norske kirke er lojale mot kirkens verdigrunnlag og opptrer med integritet og ansvarlighet.
 2. Rådsmedlemmer er seg bevisste på at de skal medvirke til å realisere kirkens mål, visjoner og strategier.
 3. Rådsmedlemmer møter hverandre med respekt og praktiserer en dialogisk samtaleform slik at alle får gitt uttrykk for egne meninger og menings­mangfoldet verdsettes. Rådet bestreber seg på å fatte vedtak hvor også mindretalls­oppfatninger ivaretas.
 4. Rådsmedlemmer behandler alle i rådet som likeverdige og respekterer den enkeltes grenser. Alle, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, opplever seg like velkomne og verdsatt i kirken (jf. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 6). Alle er kjent med kirkens varslingsrutiner.
 5. Rådet opptrer som et kollegium, og rådsmedlemmer vurderer sin individuelle ytringsfrihet opp mot lojalitet til beslutninger som er truffet i eget råd, eller forpliktende beslutninger truffet i andre råd. I kontakt med redaktørstyrte medier og i sosiale medier ivaretar rådsmedlemmer sin individuelle ytringsfrihet gjennom å være saklig, reflektert, inkluderende og i tråd med kirkens verdier.
 6. Rådet ivaretar sitt ansvar for kirkens omdømme. Konflikter i rådet håndteres i henhold til personvern, omsorg og folkeskikk.

Rådet som forvalter, beslutnings- og kontrollorgan

 1. Rådsmedlemmer praktiserer gjeldende regler om taushetsplikt.
 2. Rådsmedlemmer er kjent med reglene for habilitet og er klar over at en selv har ansvar for å opplyse om mulig inhabilitet. I saker som indirekte vil kunne berøre eget arbeidsforhold (organisering, oppgave- og arbeidsfordeling, arbeidsmiljø, tariffspørsmål mv), bør tilsatte rådsmedlemmer utvise særskilt aktsomhet.
 3. Det er nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser. I kraft av å være rådsmedlem tar man ikke imot fordeler, gaver, arv, lån eller andre ytelser (som er egnet til å påvirke ens beslutninger i rådet).
 4. Rådet praktiserer åpenhet og innsyn i beslutningsprosesser. Sakspapirer og protokoller gjøres offentlig tilgjengelig. Rådet ivaretar sitt ansvar for at soknenes, bispedømmets eller rettssubjektet Den norske kirkes økonomi, bygninger, ansatte og frivillige forvaltes og behandles på best mulig måte innen rammene av gjeldende lov- og regelverk.
 5. Rådet ivaretar sitt ansvar for at innkjøp og innkjøpsprosedyrer skjer etter gjeldende regler om anbud, at tilskuddsmidler fra offentlige og private kilder forvaltes og rapporteres på i tråd med forutsetningene, og at forpliktelser på bærekraftsmålene legger rammer for prioriteringer i daglig drift.
 6. Rådets strategiske mål og prioriteringer gjennom plan- og budsjettvedtak følges opp gjennom egenevaluering og rutiner for egenrapportering.

Rådet som arbeidsgiver (ikke aktuelt for alle råd)

 1. Rådet kjenner og gjør sin plikt til å fremme likestilling og mangfold og å avverge alle former for diskriminering.
 2. Rådet er ansvarlig for at ansattes arbeidsmiljø ivaretas, og skal fremme trivsel og arbeidsglede.
 3. Rådet ivaretar sin rett og plikt til å evaluere oppfølging av vedtak og resultatoppnåelse. Rådets evalueringer må skje på en måte som ikke oppleves som urimelig eller krenkende for enkeltansatte.
 4. Rådet følger fastsatte rutiner for behandling av personopplysninger og ivaretar enkeltpersoners rettigheter.

Rådet bidrar til at kirken er en trygg og inkluderende arbeidsplass. Både ansatte og frivillige medarbeidere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Rådet har som styringsorgan ansvar for at det finnes enkelt tilgjengelige og skriftlige rutiner for mottak og saksbehandling av varsling. Ved varsling skal hensynet til både varsler og den det varsles om, ivaretas.

Powered by Cornerstone