KA-rundskriv 36/02 av 16. desember 2002

Utlysning av midler til kompetanseheving for barnehageansatte

Publisert: 18/12/2002
Det sentrale EVU-utvalget for KA-sektoren utlyser inntil kr 50 000 som tilskudd til tiltak for kompetanseutvikling for barnehageansatte i kirkelig sektor. Søknadsfristen er 15.mars 2003.

Det sentrale EVU-utvalget for KA-sektoren utlyser med dette inntil kr 50 000 som til­skudd til tiltak for kompetanseutvikling for barnehage-ansatte i kirkelig sektor.

Partene vil prioritere å gi tilskudd til:

- T
iltak som særlige bidrar til kompetanse­utvikling for assistenter, barnepleiere og fagarbeidere.
-
Tiltak som bidrar til å utvikle gode sam­arbeidsformer mellom flere arbeids­givere.
- T
iltak som har overføringsverdi til andre arbeidsgivere med barnehagedrift.
-
Tiltak som styrker tverrfaglige arbeids­former der dette er relevant.

Kompetansereformen
Gjennomføring av kompetansereformen forut-setter at arbeidsgiverne og arbeids­takerne har et felles ansvar for etter- og videreutdanning i virksomheten. Det er derfor en forutsetning for tildeling fra EVU-midlene at utvikling og gjennomføring av tiltak skjer i samarbeid mellom arbeids­giver- og arbeidstakerrepre-sentanter. Dette kan f.eks. skje gjennom at gjennomføring av tiltak er behandlet i administrasjonsutvalget, at prosjektgruppe e.l. for tiltaket er sammensatt med representanter for både arbeidsgiver og arbeidstakerne, eller at tiltaket skjer i annet samarbeid mellom ansattes tillitsvalgte og arbeids­giverrepre-sentant, jmf Hovedavtalen §7 og §12.

Formål
Formålet med midlene er å bidra til at det utvikles og gjennomføres gode tiltak for barnehageansattes etter- og videreutdan­ning i rundskriv 19/00). EVU-utvalget vil gjennom denne utlysningen synliggjøre de omlag 100 barnehagene som er medlem i KA­sektoren og bidra til at kompetansebehovene i disse virk­somhetene blir ivaretatt på linje med de som er ansatt i menighetsråd/fellesråd. Utvalget vil videre bidra til økt fokus på ut­vikling av relevante kompetansetiltak for de ansatte i barnehagene. Utvalget har bl.a. erfart at barnehageassistenter er en sær­lig utsatt gruppe, siden de i liten grad tilbys etter- og videreutdanning fra utdannings­institusjoner eller fagforeninger.

Praktiske opplysninger
Tilskuddet ytes til direkte utgifter knyttet til utvikling og gjennomføring av et etter- og videreutdannings­tiltak. Det gis ikke til­skudd til lønn/tapt arbeidsfortjeneste. Til­skudd forut-setter normalt egenfinansiering på minimum 50 % av utgiftene.

Alle virksomheter som er medlem i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og har barne­hagedrift vil kunne motta tilskudd. Tiltak som skjer i samarbeid med andre arbeids­givere (f.eks. kommune eller utdannings­institusjon) vil også kunne motta tilskudd.

Søknadene må inneholde: Navn på søker, synliggjøring av samarbeidet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversida, beskrivelse av tiltaket, målsetning for tiltaket, tid for gjennomføring og budsjett for tiltaket.

Søknadene sendes til KA innen 15. mars 2003.
Søknadene blir behandlet av Det sentrale EVU-utvalget i KA-området.

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone