Nettverk for fellesrådsledere

Nettverk for fellesrådsledere har som hovedoppgave er å styrke identiteten og kompetansen hos fellesrådslederne.

Nettverk for fellesrådsledere (NFRL) ble etablert i 2017 etter initiativ fra fellesrådsledere i Oslo, Stavanger, Sandnes og Bergen. Navnet Nettverk for fellesrådsledere ble valgt etter styrebehandling i KA i 2020.

Nettverkets målsetting og hovedoppgave er å styrke identiteten og kompetansen hos fellesrådslederne. Arbeidet foregår som del av KA sitt arbeid, og i tråd med KAs strategiplan og vedtekter. KA bistår nettverket med administrativ hjelp.

KAs styre har fastsatt følgende mandat for nettverkets arbeid:

 • Bidra til å styrke identitet og kompetanse i rollen som fellesrådsleder
 • Legge til rette for møtesteder regionalt og nasjonalt for valgte medlemmer av kirkelige fellesråd med rom for erfaringsdeling og drøfting av felles utfordringer i henhold til paragraf 16 og 17 i kirkeordning vedtatt av KM.
 • Representere fellesrådene i dialog og samhandling mellom representanter for de ulike organer og nivåer i Den norske kirke
 • Arbeide kirkepolitisk for å ivareta fellesrådenes interesser
 • Gi innspill til KA om kurs og kompetansebehov for fellesrådsledere
 • Være kanal for gjensidig informasjonsflyt mellom KA og fellesrådsledere for vurdering i konkrete saker

Nettverket har en nasjonal samling i semesteret og søker å ha tilsvarende samlinger i de enkelte bispedømmer hvert semester. Innen rammen av nettverket arrangeres det også digitale møter. For øvrig gjelder følgende rammer for nettverkets arbeid:

 • Nettverket består av alle valgte ledere av kirkelige fellesråd (eventuelt nestledere).
 • Det velges kontaktpersoner fra hvert bispedømme.
 • Kontaktpersonene velges i etterkant av kirkevalget, senest på de regionale kontaktmøter som arrangeres i regi av KA høsten før landsråd, jf KAs vedtekter. Nærmere regler for valg av kontaktpersoner må utarbeides.

Det utpekes en koordinator blant kontaktpersonene. Koordinator er Svein Inge Thorstvedt

Bispedømmevise kontaktpersoner:

 • Agder og Telemark: Vidar Øvland: vo@grimstad.kirken.no, 95056324
 • Bjørgvin: Dag Olav Bjorøy, dag-olav@data-consult.no, 91751706
 • Borg: Petter Johan Dyhre, johdyhre@online.no, 93418939
 • Hamar: Håvard Meisdalshagen, meisdals@online.no, 99467348
 • Møre: Toril Solevåg, toril.sol@gmail.com, 92657598
 • Nidaros: Jan Olav Straume, jastraum@online.no, 91546256
 • Nord-Hålogaland: Ivar Vik, ivarvi@online.no, 90045616
 • Oslo: Nils Inge Haus, nihaus@online.no, 90084849
 • Stavanger: Svein Inge Thorstvedt, svein.inge.thorstvedt@lyse.net, 91396053
 • Sør-Hålogaland: Marit Martinsen, maritma20@mail.com, 90514690
 • Tunsberg: Ellen E. Wisløff, elleli-w@online.no, 91706928
Powered by Cornerstone