Nettverk for Kirkelige Fellesråd

Nettverk for Kirkelige Fellesråd har som hovedoppgave er å styrke identiteten og kompetansen hos fellesrådslederne.

Nettverk for Kirkelige Fellesråd (NKFR) ble etablert i 2017 etter initiativ fra fellesrådsledere i Oslo, Stavanger, Sandnes og Bergen og er et nettverk for alle fellesråd som er medlem i KA. Deltakere i nettverket er primært leder av fellesrådene. Dersom noen fellesråd ønsker å gi denne oppgaven til nestleder, skal de ha mulighet til det.

Nettverkets målsetting og hovedoppgave er å styrke identiteten og kompetansen hos fellesrådslederne. Arbeidet foregår i tråd med KAs strategiplan og vedtekter, og KA holdes løpende orientert om arbeid.

I forståelse med KAs styre (sak 47/17 og 64/17) er følgende mandat nedfelt for nettverkets arbeid:

  1. Legge til rette for møtesteder regionalt og nasjonalt for valgte medlemmer av kirkelige fellesråd med rom for erfaringsdeling og drøfting av felles utfordringer i henhold til paragraf 5 og paragraf 14 i kirkeloven
  2. Representere fellesrådene i dialog og samhandling mellom representanter for de ulike organer og nivåer i Den norske kirkes organisasjon.
  3. Arbeide kirkepolitisk for å ivareta fellesrådenes interesser.
  4. Gi innspill til KA om kurs- og kompetansebehov for fellesrådsledere.

Nettverket har et «landsråd» med representanter fra alle regionene i landet, valgt på regionale samlinger for fellesråd høsten 2017. Landsrådet har jevnlige videomøter og har to person-til-person-møter i året. Leder og nestleder (kontaktpersoner) i de regionale nettvekene utgjør landsrådet i Nettverk for Kirkelige Fellesråd (må ikke forveksles med KAs landsråd).

Leder for nettverket: Svein Inge Thorstvedt

Bispedømmevise kontaktpersoner:

 

Powered by Cornerstone