KA-rundskriv 25/02 av 23. oktober 2002

Lønns- og personalstatistikk pr 01.10.2002

Publisert: 02/10/2002
KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR )om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter. Dataene benyttes bl.a for å gjøre beregninger ved lønnsforhandlinger, og som grunnlag for en årlig lønns- og personalstatistikk. Dataene samles inn på korrigerte skjemaer direkte til KA.


· Tellingstidspunkt er 1. oktober 2002.

· Resultatet av sentrale reguleringer pr 1. mai 2002 skal være med.

· Endring i tilleggslønn pga ny sats for kvelds- og nattillegg 1. mai 2002 skal være med.

· Ny lønn etter lokale forhandlinger pr 1. mai 2002 skal være med.

· Resultatet av lokale forhandlinger pr 1. januar 2003 skal ikke være med.

· Frist for innsending av korrigerte/nye ajourholdslister er 20. november 2002.

· Veiledning/registre følger som vedlegg, samt utskrift av data fra 2001.Lønns- og personalstatistikk
KA er avhengig av å ha korrekte opplysninger om stillinger og lønnsdata hos den enkelte arbeidsgiver som er medlem i KA. Særlig er det påkrevd med pålitelig lønnsstatistikk ved sentrale lønnsforhandlinger. KA samarbeider med KS når det gjelder beregninger av dataene og framstilling av statistiske tabeller.

A- og B-medlemmer
Det er opplysninger fra KA’s A-medlemmer (fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sokn) og B-medlemmer (menighetsråd med egne stillinger og andre virksomheter, f.eks barnehager) som skal samles i det sentrale registeret. C-medlemmer skal ikke returnere skjemaer tilbake til KA.

Utskrift av LPR
Vedlagt denne sendingen følger en utskrift fra KA’s lønns- og personalregister med de opplysningene som er registrert på hvert enkelt A- og B-medlem pr 01.10.2001. Utskriften er merket med kommunens navn, samt tjenestestedsnummer. Tjenestestedsnummer 9700 er fellesrådet i kommunen (A-medlem). B-medlemmer har annet tjenestestedsnummer. Navn på disse medlemmene finnes opplistet i vedlegget til dette rundskrivet, Del 4.

Korreksjon av listene
Utskriften fra 2001 må gås nøye gjennom. Merk at rekkefølgen på feltene på endret fra i fjor. Korrekte opplysninger gjeldende pr 01.10.2001 om de tilsatte må skrives inn på lista på linja under forrige års registreringer. Hvis personer har sluttet, må det markeres ved en enkel overstrykning. Hvis det rett før oppføringen er en tekst som angir feil ved dataene, må dette rettes opp. Opplysninger om personer som har begynt etter 01.10.2001, må føres opp på det skjemaet som er stiftet inn som midtsider i vedlegget. Kopier tas etter behov.

På noen lister er ikke bokstavene æ, ø og å korrekt gjengitt i navn på arbeidstakere. Det skyldes tekniske forhold ved utskriften, og trenger ikke korrigeres.

B-medlemmer som ikke får tilsendt forhåndsutfylte ajourholdslister, må fylle ut skjemaet på midtsidene i vedlegget.
Les veiledningen i vedleggets Del 1 nøye før utfylling.

Hvem skal være med i registeret?
1. Tellingstidspunktet er 1. oktober 2002. De som er tilsatt og får lønn pr denne dato skal være med hvis de oppfyller kriteriene nedenfor.

2. Arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid skal være med. Dette gjelder også lærlinger og unge arbeidstakere.

3. Dersom en arbeidstaker har flere stillinger som oppfyller disse betingelsene, skal alle stillingene tas med. Alle data skal oppgis med egen linje for hver stilling.

4. Deltidstilsatte skal tas med uansett deltidsprosent.
(Merk at stillinger som trekkes for «skoleårsfradrag» på 11% i hht Særavtale for barnehager registreres som deltid, med tilsvarende redusert stilling.)

5. Timelønte skal tas med, selv om arbeidstiden er mindre enn 14 timer pr uke.

6. Sykemeldte som mottar lønn skal tas med som om de var i arbeid.

7. Følgende stillinger skal ikke tas med:
a) Ekstrahjelp og engasjementer under 6 mnd.
b) Vikarer for arbeidstakere i faste stillinger, dersom arbeidstakeren som vikaren fungerer for mottar lønn og blir innrapportert.
c) Kommunale stillinger som gjør arbeid for menighetsrådet/fellesrådet etter tjenesteytingsavtale.
d) Statstilsatte prester og kateketer.

Vedlegget
I vedlegget til dette rundskrivet finnes nødvendig hjelpemateriale til å fylle ut korrekt.
Vedlegget har følgende deler:

Del 1 Om utfylling av enkelte felt
Her er det beskrevet hvordan det enkelte felt skal fylles ut. Dette må leses nøye, slik at registreringene blir korrekt.

Del 2 Stillingskoder
Her er alle de gyldige stillingskodene pr 01.10.2002 listet opp, jfr også HTA vedlegg 1. En rekke koder har fått nye nummer, se overføringstabeller i rundskriv nr 21/02, jfr også nr 26/02.
Kodene er sortert slik:
a) Stillingskodene i nummerorden
b) Stillingskodene i alfabetisk rekkefølge etter rapporteringsbetegnelse.

Del 3 Utdanningskoder
Felt nr 13 skal fylles ut med en tresifret kode for utdanning hos den enkelte arbeidstaker. I denne delen er alle gyldige koder listet opp. Det er ingen endringer i utdanningskoder siden forrige telling.

Del 4 B-medlemmer
Liste over KA’s B-medlemmer etter kommunenummer og tjenestestedsnummer.

Del 5 Record-beskrivelse
Beskrivelse av datapostene slik de er registrert i Lønns- og personalregisteret.

Frist for innsending
KA må ha de korrigerte/utfylte ajourholdslistene innen 20. november 2002. Listene skal sendes i lukket konvolutt pr post, ikke pr telefax eller e-post.
Merk konvolutten «LPR».

Dersom KA blir nødt til å purre for å få inn opplysningene, vil det påløpe et purregebyr på kr 500.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner for spørsmål knyttet til registreringene er
Elsa Thorsen Krogstad, tlf innvalg 23 31 04 51 - e-postadresse: elsa.krogstad@ka.no
Steinar Moen, tlf innvalg 23 31 04 43 - e-postadresse: steinar.moen@ka.no

Frank Grimstad
adm. dir

Vedlegg:
- Vedlegg 1: Brukerveiledning m. nødvendige tabeller
(lenke til rtf-dokument (601 kb) til høyre her)

- Vedlegg 2: Skjema som skal korrigeres / utfylles (ettersom dette er skjema med informasjon om ansatte hos hver arbeidsgiver pr. 01.10.2001, legges skjemaet ikke ut på nettet)
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone