KA-rundskriv 2/03 av 27. januar 2003

Bruk av stillingskoder i HTA

Publisert: 30/01/2003
På bakgrunn av en del henvendelser, vil KA i dette rundskrivet kommentere noen sider ved bruk av stillingskodene i Hovedtariffavtalen.

Anvendelse av stillingskodene
Alle tilsatte i KA’s tariffområde skal være tilsatt i en av de gyldige stillingskodene, angitt med 4 siffer, som framgår av Hovedtariffavtalens kapittel 4 eller 5. Stillingskoden er en del av arbeidsavtalen, og angir grunnleggende lønnsvilkår for den som er tilsatt ut fra Hovedtariff­avtalens bestemmelser.

I utgangspunktet skal det benyttes stillingskode som er uttrykk for stillingens funksjon, dvs de oppgavene og det ansvaret som ligger til stillingen Det er viktig at det brukes rett stillingskode, som er i overensstemmelse med de forutsetningene om utdanning/kompetanse som de sentrale partene har gitt for den enkelte kode. Det er disse forutsetningene som de sentrale partene også legger til grunn når de etter forhandlinger fastsetter minstelønnsnivået for den enkelte stillingskode.

I særlige tilfeller, vil arbeidsgiver kunne vurdere realkompetanse som likeverdig med formell kompetanse ved valg av stillingskode. I så fall må realkompetansen dokumenteres. Når det gjelder lønns­fastsettelse generelt, vises til innledende merknader i hhv kapittel 4 og 5 i HTA.

Endring av stillingskode
Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2002 har partene tydeliggjort kriteriene for bruken av mange stillingskoder. Dersom arbeids­giver konstaterer at det er benyttet feil stillingskode, f.eks hvor de kompetanse­messige forutsetningene - inkl evt. realkompetansevurderinger - ikke er oppfylt, kan ikke arbeidsgiver ensidig endre, eller «rette opp» dette. Arbeidstakeren kan på sin side ikke kreve å være innplassert i en stillingskode som ikke er korrekt i hht bestemmelsene i HTA. Endringen må da være gjenstand for forhandlinger mellom partene.

Stillingsbetegnelse
Til hver stillingskode hører en stillings­betegnelse («hovedbenevnelse») slik det framgår av HTA kapittel 4, pkt 4.2. I tillegg kan det for noen stillingskoder også benyttes et antall «rapporterings­benevnelser», jfr Vedlegg 1. Det er viktig at korrekt rapporteringsbenevnelse be­nyttes ved innrapportering til det sentrale lønns- og personalregisteret (LPR) som normalt gjøres pr 1. oktober hvert år.

Uavhengig av dette, kan det benyttes de benevnelser som lokalt er hensiktsmessig og ønskelig.

Eks:
En person er tilsatt som ungdomsleder, og har som arbeid å legge til rette for aktiviteter blant unge. Stillingen er plassert i stillingskode 5228 med hovedbetegnelse Menighetsarbeider. Stillingens minstelønn står oppført under hovedbetegnelsen i kapittel 4, pkt 4.2. Lokalt har stillingen tradisjon for å kalles «Aktivitetsleder». Denne betegnelsen finnes for denne koden som rapporterings­benevnelse, jfr Vedlegg 1 i HTA. Etter hvert ønsker arbeidstakeren selv å bli titulert «Ungdomsleder». Selv om denne betegnelsen ikke finnes i HTA, kan den gjerne tas i bruk lokalt, selv om rapportering til KA må skje som 5228 Aktivitetsleder.

Særskilt om stillingskoder innenfor kirkemusikk, diakoni og undervisning
Partene har i Hovedtariffavtalen avtalt en systematikk for valg av rett stillingskode. Denne systematikken tar utgangspunkt i at det er mulig å ha stilling i Den norske kirke innenfor disse arbeidsfeltene med ulike kvalifikasjoner, og at lønnsplasseringen skal reflektere disse ulikhetene. KA minner i denne sammenheng om at «kvalifika­sjoner» etter HTA kapittel 1, § 2, pkt 2.2 er definert som teoretisk og praktisk utdanning, samt skikkethet.

Kodene 5147 Organist og 5228 Menig­hetsarbeider skal dekke behovet for stillinger hvor arbeidstakeren har utdan­ning/kompetanse på videregående skole-nivå eller lavere. Minstelønn for disse stillingskodene ligger i lønnsgruppe 1.

Kodene 5183 Organist, 5243 Diakonimed­arbeider og 5235 Menighetspedagog skal benyttes for tilsatte som har fullført relevant utdanning/kompetanse på høgskolenivå, men som likevel ikke tilfredsstiller kravene i Tjenesteord­ningene. Minstelønn for disse stillingene ligger i lønnsgruppe 3.

Kodene 5175 Kantor, 5167 Diakon og 5176 Kateket skal benyttes for tilsatte som har utdanning/kompetanse i samsvar med Tjenesteordningene § 3. Lønnsrettigheten er kun knyttet til den utdanning som er beskrevet i Tjenesteordningene for diakoner og kateketer, § 3, første og annet ledd, for kantorer § 3, første ledd, og annet ledd, første punktum. Minstelønn ligger i lønnsgruppe 4.

For tilsatte som i tillegg til utdanning/kom­petanse i hht Tjenesteordningene har utdanning som tilsvarer 2 års fordypning på hovedfag-/diplomnivå i relevante fag, skal stillingskodene 5202 Kantor, 5107 Diakon og 5204 Kateket benyttes. Disse er plassert i lønnsgruppe 5.

For stillinger i de tre sistnevnte grupper, gjelder også tilsvarende utdanning/kompe­tanse, dokumentert med vurdering av kompetent organ innenfor høgskole­systemet.

Lønnsgrupper
I Hovedtariffavtalen kapittel 4, pkt 4.2 er det tatt inn hvilke minstelønnssatser som gjelder for den enkelte stillingskode. Denne listen er en konkretisering av de 5 ulike lønnsgrupper som partene ble enige om ved tariffrevisjonen pr 01.05.2002. Til hver lønnsgruppe knytter det seg bestemte krav til utdanning/kompetanse. Kriteriene for de 5 lønnsgruppene framkommer av forhandlingsresultatet, og kan systematiseres slik, med oversikt over hvilke koder som hører til den enkelte lønnsgruppe, med minstelønn:

Gruppe 1:
Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning

5111         Arbeider
5117         Assistent
5137         Kirketjener
5139         Klokker
5222         Klubbleder
5142         Kontorfullmektig
5228         Menighetsarbeider
5147         Organist
5149         Renholder
5103         Sanger
5155         Vaktmester

Minstelønn:

0 år

01.05.02

4 år

01.05.02

8 år

01.05.02

10 år

01.05.02

10 år

01.07.03

190.000

195.000

205.000

220.000

224.000

Gruppe 2:
Fagarbeiderstillinger/
tilsvarende fagarbeiderstillinger

5122         Barnepleier
5124         Fagarbeider
5144         Menighetssekretær
5133         Miljøterapeut/-arbeider
5151         Sekretær

Minstelønn:

0 år

01.05.02

4 år

01.05.02

8 år

01.05.02

10 år

01.05.02

10 år

01.07.03

215.000

220.000

225.000

235.000

239.000

Gruppe 3:
Stillinger hvor det kreves høgskoleut­danning
5165         Barnevernspedagog
5243         Diakonimedarbeider
5169         Førskolelærer
5172         Ingeniør
5188         Konsulent
5235         Menighetspedagog
5183         Organist
5198         Pedagogisk leder
5185         Saksbehandler
5195         Sykepleier

Minstelønn:

0 år

01.05.02

4 år

01.05.02

8 år

01.05.02

10 år

01.05.02

10 år

01.07.03

250.000

255.000

260.000

271.000

277.000

Gruppe 4:
Stillinger hvor det kreves utdanning i samsvar med Tjenesteordningene for kateket, diakon og kantor fastsatt av Kirkemøtet, og for stillinger hvor det kreves høgskoleutdanning med ytter­ligere spesialistutdanning

5167         Diakon
5175         Kantor
5176         Kateket
5206         Rådgiver
5192         Spesialpedagog

Minstelønn:

0 år

01.05.02

4 år

01.05.02

8 år

01.05.02

10 år

01.05.02

10 år

01.07.03

270.000

275.000

280.000

290.000

300.000

Gruppe 5:
Stillinger innen undervisning, diakoni og kirkemusikk hvor det kreves utdanning i samsvar med Tjenesteordningene fastsatt av Kirkemøtet, og hvor stillingsinnehaveren i tillegg har utdanning som tilsvarer 2 år fordypning på hovedfag-/diplomnivå

5107         Diakon
5200         Domkantor
5202         Kantor
5204         Kateket

Minstelønn:

0 år

01.08.02

4 år

01.08.02

8 år

01.08.02

10 år

01.08.02

10 år

01.09.03

290.000

295.000

300.000

310.000

320.000

(Betegnelsene som i HTA er merket med * viser kun til tidspunktet for regulering av minstelønn, og er ikke egne koder.)

Øvrige stillingskoder i kapittel 4, og stillingskoder i kapittel 5 har ikke sentralt fastsatt minstelønn, men lønnen fastsettes lokalt ved tilsetting, eller etter respektive forhandlingsbestemmelser

KA vil presisere at selv om stillingskodene og lønnsgruppene ikke er satt opp på denne måten i Hovedtariffavtalen, er gruppeinndelingen av minstelønnsnivåene likevel en del av gjeldende tariffavtale.

Frank Grimstad
adm. dir

 

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone