KA-rundskriv nr. 10/02 av 11. april 2002

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Publisert: 11/04/2002
KA har tiltrådt Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Vi oppfordrer våre medlemmer til å vurdere å bli IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidslivsvirksomhet). Den enkelte virksomhet må da inngå en egen samarbeidsavtale med Trygdeetaten. Ta kontakt med NAVs arbeidslivssenter i eget fylke. Lenke til adresseliste ved siden av her. (oppdatert)

KA har tiltrådt intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom staten og hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Avtalen innebærer et samarbeid for å skape helsefremmende arbeidsplasser og å hindre utstøting på grunn av helseforhold eller alder.

Bakgrunn

Utviklingen med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er uønsket både for samfunnet, arbeidslivet og det enkelte individ.
Ca 20 % av den yrkesaktive befolkningen er i dag på trygd; de mottar sykepenger, attføringspenger eller uførepensjon. Fortsetter utviklingen som nå, vil det gjelde ca. 33 % i 2010. I den samme perioden vil behovet for arbeidskraft øke. Samtidig ser en at avtalefestet pensjon velges av mange, også i vår sektor. Verdifull kompetanse og arbeidskraft går på denne måten ut av arbeidslivet, kompetanse og arbeidskraft det er behov for!

Intensjonsavtalen

Arbeids- og administrasjonsdepartementet tok i 2001 initiativet til et bredt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene for å snu utviklingen, og det resulterte i at intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom staten og hovedorganisasjonene i arbeidslivet for perioden 03.10.01 - 31.12.05. Senere har en rekke andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner tiltrådt avtalen, deriblant KA.
En forutsetning for avtalen er at Stortinget følger opp og vedtar økning i økonomisk ramme som styrker dette arbeidet. Arbeidslivets parter har på sin side forpliktet seg til reduksjon av sykefraværet og uførepensjonering og økning av den reelle pensjoneringsalder. Sykelønnsordningen skal ikke endres så lenge avtalen gjelder, verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver. Etter 2. kvartal 2003 skal avtalepartene vurdere om de operative mål vil kunne nås, og dermed kunne iverksette korrigerende tiltak eller at avtalen bortfaller.
KA vil delta i en referansegruppe sammen med de organisasjoner som har tiltrådt avtalen i etterkant

Å bli IA-virksomhet

KA oppfordrer medlemmene til å sette seg godt inn i hva det innebærer å være IA-virksomhet, (Inkluderende Arbeidslivsvirksomhet), med sikte på å inngå en [b]samarbeidsavtale[b] med Trygdeetaten om dette.
Den enkelte virksomhet må inngå en slik samarbeidsavtale med Trygdeetaten for å bli godkjent som IA-virksomhet.
Det anbefales at samarbeidsavtalen inngås etter et møte mellom virksomheten og Trygdeetatens arbeidslivssenter. I tillegg til de virkemidler som bl.a. følger av intensjonsavtalen, får IA-virksomhetene følgende [b]særskilte rettigheter[b]:

A. Anledning til å benytte "Aktiv sykmelding" uten forhåndsgodkjenning av Trygdeetaten.

B. En egen fast kontaktperson i Trygdeetaten til hjelp i oppfølgingen av sykmeldte i virksomheten.

C. Bedriftshelsetjenester i IA-virksomheter får en egen refusjonstakst i folketrygden for arbeid med å tilbakeføre langtidssykmeldte/uførepensjonister i arbeid.

D. I IA-virksomheter utvides arbeidstakernes mulighet til å bruke egenmelding til 8 kalenderdager per sykefraværstilfelle med et samlet øvre tak på 24 dager per år.

Det forutsettes en utvidet egenerklæring hvor vekt på funksjonsevne inngår. Denne egenerklæringen skal så brukes som grunnlag for tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved mislighold kan arbeidsgiver kreve sykmelding fra første fraværsdag. Det er en forutsetning for samarbeidsavtalen at arbeidsgiver og de ansatte i virksomheten er enige om et forpliktende samarbeid for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv. Trygdeetaten vil ha et ansvar for å støtte opp under dette arbeidet. Inngåelse av samarbeidsavtalen innebærer både ansvar og rettigheter for begge parter i virksomheten og myndighetene.
Det er utarbeidet et eget veiledningshefte for samarbeidsavtalen hvor detaljene er nærmere beskrevet. Mer informasjon fås hos Trygdeetatens arbeidslivssentre i de ulike fylker, eller på trygdekontoret.

Følgende dokumenter finnes på NAVs hjemmeside

(se lenke ved siden av her - oppdatert mars 2011)
- Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv
- Veileder til samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
- Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Frank Grimstad
direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone