KA-rundskriv nr 02/10 av 08.01.2010

Arbeidstakere med flere deltidsstillinger hos samme arbeidsgiver

Publisert: 15/07/2010
Arbeidsretten avsa våren 2008 dom i tvist vedrørende forståelsen av ulike tariffbestemmelser om arbeidstid og avlønning når arbeidstakeren er tilsatt i flere deltidsstillinger, eller har deltidsstilling/-er i kombinasjon med timelønnede engasjementer (ekstrahjelp) hos samme arbeidsgiver. Som vi kommer tilbake til nedenfor, er dommen ikke bindende for KAs medlemmer, men KA vil likevel anbefale sine medlemmer å bringe forholdene i overensstemmelse med dommen.

Tvisten var mellom KS/Sandefjord kommune og LO/Fagforbundet og gjaldt blant annet bestemmelser tilsvarende KAs HTA kapittel 1, § 4 pkt 4.2 (arbeidstid 37,5 t/u) og pkt 4.2.2 (arbeidstid 35,5 t/u). Problemstillingen er knyttet til arbeidstid og avlønning i de tilfellene der en arbeidstaker har flere deltidsstillinger hos samme kommune, eller har ekstraarbeid i tillegg til en fast deltidsstilling.

En arbeidstaker kan ha en deltidsstilling som isolert sett utløser rett til 35,5 timers arbeidsuke (for eksempel med arbeid minst hver tredje søndag) sammen med en annen deltidsstilling som isolert sett ville ha fulgt hovedbestemmelsen om 37,5 timers arbeidsuke. Retten kom til at der en arbeidstaker har flere deltidsstillinger hos en kommune, skal samlet ukentlig arbeidstid vurderes under ett for å avgjøre lengden på arbeidstakerens arbeidsuke. Dersom denne beregningen tilsier 35,5 (eller 33,6) timers arbeidsuke, skal også all timelønn beregnes etter denne kortere arbeidsuken.

Videre kom retten til at der en arbeidstaker som har en fast deltidsstilling tar på seg timelønnet ekstraarbeid utenfor sitt egentlige arbeidsområde, skal timelønnen for ekstraarbeidet beregnes etter samme ukentlige arbeidstid som det faste arbeidet. Det er altså samme ordning uansett om man snakker om to deltidsstillinger eller en deltidsstilling kombinert med ekstraarbeid.

Som nevnt over er dommen ikke bindende på KAs område, ettersom det er en konkret avgjørelse og tolkning av KS-avtalen. Siden det historisk er en nær tilknytning mellom disse sektorene, og bestemmelsene i avtalene er relativt likelydende, vil KA likevel oppfordre sine medlemmer til å innrette sine lønns- og arbeidsforhold i henhold til dommen. Dommens betraktninger rundt etter-betalingsspørsmålet er ikke relevant for KAs medlemmer, og endringer vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Eksempel 1:

En arbeidstaker har 50 % stilling som kirketjener med 35,5 timers arbeidsuke, og 50 % stilling som sekretær hvor denne stillingen isolert sett ikke fyller kravene til redusert arbeidsuke. I og med at vilkårene for å få redusert arbeidstid er oppfylt i den ene stillingsdelen, skal arbeidstiden være 35,5 timer pr uke for begge deltidsstillingene sett på som ett arbeidsforhold. Det er uten betydning hvor store de enkelte deltidsstillingene er.

Eksempel 2:

En kirketjener i fast deltidsstilling med 35,5 timers arbeidsuke tar i tillegg ekstraoppdrag som sekretær på timebasis. Timelønnen som sekretær skal da beregnes etter 35,5 timer pr uke.

Dommen kan leses via relatert lenke til høyre her.

Frank Grimstad
adm.dir.
 

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone