Styret i NKVL. Trygve Torgersen (Stavanger kirkevergelag) og Astrid Holmsen Krogh (Oslo kirkevergelag) var ikke tilstede da bildet ble tatt. KA

Norges kirkevergelag

Norges kirkevergelag er et rådgivende nettverk innenfor KA-strukturen der alle landets kirkeverger er medlemmer.

I hvert bispedømme er det et eget regionallag med et styre på tre personer hvorav en har et lederansvar. De 11 regionallederne utgjør styret i Norges kirkevergelag (NKVL), som samles 2-3 ganger årlig til felles drøfting av aktuelle saker.

NKVL skal aktivt bidra til å utvikle god ledelse og administrasjon i den lokale kirke gjennom nettverksbygging og kompetanseutvikling. NKVL har primært sin oppgave på lokalt og regionalt plan, men skal også brukes av KA i arbeidsgrupper m.v. Les vedtektene her.

Alle kirkeverger / daglige ledere for fellesråd tilsluttet KA, er medlemmer av NKVL. I dag vil det i praksis si samtlige kirkeverger / daglige ledere i alle landets fellesråd.

Styret i NKVL
I hvert av de 11 bispedømmene finnes det et regionallag av NKVL. Regionallagene har egne årsmøter med valgt styre og leder.

Lederne i hvert regionallag utgjør styret i NKVL, og ivaretar NKVLs felles interesser.

For tiden består styret i NKVL av:

 • Agder og Telemark: Kirkeverge i Midt-Telemark, Martin Stærk (tlf. 915 77 039) - styreleder i NKVL
 • Stavanger: Kirkeverge i Sola, Trygve Torgersen, (tlf: 415 66 868) 
 • Bjørgvin: Kirkeverge på Stord, Liv Kari Bru, (tlf. 473 50 754)
 • Borg: Kirkeverge i Moss, Bård Andreas Bårdsen ((tlf. 901 89 901)
 • Hamar: Kirkeverge i Grue, Tore Ellefsen (tlf. 977 31 500)
 • Møre: Kirkeverge i Rauma, Magny Landre (tlf. 472 97 247)
 • Nidaros: Kirkeverge i Malvik, Olav Jørgen Berg (tlf. 906 12 458)
 • Nord-Hålogaland: Kirkeverge i Vadsø, Michael Møller-Davidsen (tlf 469 28 384)
 • Oslo: Kirkeverge i Bærum, Astrid Holmsen Krogh, (tlf: 996 93 553)
 • Sør-Hålogaland: Kirkeverge i Rødøy, Valborg Seljevoll Fagereng (tlf. 915 45 995) - nestleder i styret i NKVL
 • Tunsberg: Kirkeverge på Ringerike, Kjetil Gjærde (tlf. 416 49 292)

   

KA ivaretar sekretariatsfunksjonene for styret i NKVL.

Støtteordning
Styret i NKVL har etablert en økonomisk støtteordning for grupper av kirkeverger som ønsker å etablere veiledningsgrupper. Midlene kan benyttes til å subsidiere utgifter til eventuell profesjonell veileder dersom dette vurderes ønskelig å knytte til seg.

For nærmere informasjon om ordningen, ta kontakt med Torhild Strøm, tlf. 936 75 428.

Powered by Cornerstone