KA-rundskriv 23/03 av 2. september 2003

Kopinoravtalen - ny fordelingsnøkkel, justert avtale m.m.

Publisert: 04/09/2003
Det gjøres her rede for de endringer man har funnet å måtte gjøre mht til fordelingsnøkkel ved fordeling av totalt vederlag 2004. I tillegg gjøres det kort rede for bakgrunnen for de justeringer som er gjort ved inngåelse av ny avtale for 2003 og 2004.

Nytt grunnlag for fordeling av vederlag 2004

I rundskriv 9/03 ble det annonsert en gjennomgang, og mulig endring av faktoren man bruker til å fordele det samlede vederlag på fellesrådene som er tilsluttet avtalen.

Man ville komme med informasjon om endringen så pass tidlig at den kunne være kjent når budsjettet for 2004 legges.
Bakgrunnen for at man drøfter endring av fordelingsfaktoren, er også gjort rede for i KA-rundskriv 9/03. I korthet handler det primært om uttalt misnøye med at kirkegårdsårsverkene regnes med i fordelingsfaktoren. Det er trukket fram at det oppstår ulikheter, i ellers like fellesrådsområder, fordi noen fellesråd har ansvar for kirkegårdene og dermed kirkegårdsansatte, mens andre, pga ulike avtaler med kommunen om drift av kirkegårdene, ikke har kirkegårdsansatte.

KA har valgt å ta dette til følge og vil anvise en ny fordelingsfaktor til Kopinor når fakturering skjer i mai 2004.

Vi legger opp til at en fordelingsfaktor bestående av to ulike element for fordelingen av vederlag - folketall og årsverk uten kirkegård. De to elementene vektes likt.


Folketall

De statistiske undersøkelser som ble gjort i 2000 og 2001, viser en stor sammenheng mellom folketall og totalt kopieringsvolum. Vederlagspliktig kopiering er beregnet som en prosent av total kopiering, og vil derfor følge denne sammenhengen. Pga. tregheten i de statistiske rapporterings­rutinene, benytter vi folketallet slik det var registrert to år før fakturering skjer. I 2004 ligger folketallet pr. 01.01.2002 til grunn.


Årsverk

Årsverk er en indikator for aktivitet og dermed for kopiering, og vil fortsatt regnes med.
Utgangspunktet er innrapport årsverk fra medlemmene pr. 1. oktober hvert år. Innvendingen mot å inkludere kirkegårds­årsverkene, tas til følge, og disse trekkes ut.
Ettersom vi ikke har oversikt som gjør det mulig å skille årsverk for kirkegårdsarbeidere fra kirketjenere der det er kombinertstillinger, velger vi å trekke ut alle stillinger med stillingskoder knyttet til både kirkegård og kirkebygg (5111 Arbeider, 5124 Fagarbeider, 5172 Ingeniør, 5137 Kirketjener, 5149 Renholder, 5155 Vaktmester).

I 2004 vil grunnlaget være årsverk pr. 1.oktober 2003.

Presteårsverk vil fortsatt medregnes. Der brukes tallene fra faktureringen i 2003.


Oversikt med fordelt vederlag

Som vedlegg til dette rundskrivet følger en liste som viser et vederlagsbeløp som kan benyttes som veiledende i det budsjett­arbeidet som nå pågår.

Vederlaget påvirkes av kjente og ennå ukjente faktorer, og kan derfor ikke fastslås eksakt for 2004.

Den kjente faktoren er en avtalt opp­justering av kopieringsvolumet med utgangspunkt i 2001-undersøkelsen (avtalens § 24).

De ukjente faktorene er indeks­reguleringen (§ 30) og rabattordningen relatert til antall fellesråd tilsluttet avtalen (§29). Til slutt er årsverkstallet pr. 1. oktober 2003 ennå ikke kjent.

 

Ny avtale

Kopinor sender i begynnelsen av september ut en ny og revidert avtale til de av KAs medlemmer som er tilsluttet avtalen.

Avtalen gjelder fra 1. januar 2003 til 31. desember 2004.

Den nye avtalen inkluderer kopiering av noter på en måte som antas å innebære en forenkling med hensyn til det som reguleres i Åndsverksloven.
Det er særlig § 15 som er endret.
I paragrafens nest siste avsnitt er det nå inkludert "Til bruk av kantor/organist, solist o.l. og for kor, ensembler og orkestre o.l. kan det likevel??.kopieres av enkelte eksemplar for fremføring i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger eller for å lette overgangen mellom ark, for notater og hjemmeøving".

Videre heter det i siste avsnitt at det kan kopieres "enkelte eksemplar av supplementsnoter til notesett."

Supplementsnoter er i avtalens § 4 definert som: "enkeltnoter som er en del av et komplett sett noter av et enkelt verk til bruk i orkestre og kor og lignende".


Forutsetningen er hele tiden at kopieringen ikke skjer til erstatning for utgitt materiale som er alminnelig tilgjengelig for kjøp og/eller leie og som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

KA regner den justerte avtalen som en forbedring og har derfor ikke funnet grunn til å åpne for en nye fullmaktsrunde i forbindelse med etablering av avtalen.

Det er imidlertid mulig å trekke seg fra avtalen med virkning pr. 01.01.04. Det må skje før 01.10.2003, dvs tre måneder før virkningsdato (jf. § 45).

Konsekvensen av å stå utenfor avtalen, er beskrevet i rundskriv 9/03


KA minner for øvrig om at man kan slutte seg til avtalen når som helst.


Ny undersøkelse

Så lenge den nye avtalen gjelder, ut 2004, vil vederlaget beregnes på grunnlag av de kopieringstall som forelå etter undersøkelsen i 2001. Ny undersøkelse er under planlegging og vil danne grunnlag for arbeidet med en ny avtale pr. 01.01.2005 og faktureringen i de kommende år.


De som er tilsluttet avtalen, får avtalen tilsendt fra Kopinor med det første.

De som ikke er tilsluttet avtalen, kan få avtalen tilsendt ved henvendelse til Kopinor, eller ved å laste den ned fra nettsidene til enten
Kopinor (
http://www.kopinor.no)

eller KA (http://www.ka.no)

 

 

Frank Grimstad

adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Powered by Cornerstone