Støtteordninger for undervisningsansatte

Undervisningsansatte i Den norske kirke kan søke på ulike stipendordninger finansiert av kateketmidlene fra Kirkerådet og midler fra OU-ordningen.

Da kateketene ble overført fra staten til kirkelig fellesråd 1. mars 2001, ble midlene som bispedømmerådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning og andre arbeidsgiverrelaterte formål frigjort. Disse midlene ble overført samlet til KA og forvaltes av KA sammen med KUFO Kirkelig undervisningsforbund.

Individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger

Ordningen gjelder for ansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket, menighetspedagog eller menighetsarbeider) i kirkelige fellesråd/menighetsråd. Det gis individuelle tilskudd til kompetansetiltak som bidrar til å styrke de ansattes arbeid med kirkelig undervisning. 

I denne ordningen inngår også midler fra partssammensatte OU-arbeidet på KA-sektoren.

Les mer på ouinfo.no.

Tilskudd til selvstendig faglig arbeid for kateket

For ansatte i kateketstillinger er det etablert en egen tilskuddsordning for inntil seks ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning. Det kan i tillegg søkes om tilskudd på 10.000 kroner til dekking av utgifter til arbeidet. Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning eller faglig utviklingsarbeid.

Les mer på ouinfo.no.

Støtte til regionale nettverkssamlinger for undervisningsansatte

Ulike regionale aktører (KUFO stiftslag, større fellesrådsområder, bispedømmeråd mv) som arrangerer kompetansetiltak der målgruppen er undervisningsansatte i kirken, kan søke støtte gjennom denne ordningen.

I denne ordningen inngår også midler fra partssammensatte OU-arbeidet på KA-sektoren.

Les mer på ouinfo.no.

Powered by Cornerstone