KA-rundskriv 21/03 av 27. august 2003

Aktuelle rundskriv fra 1997- 2003

Publisert: 04/09/2003
Vi har gjennomgått våre rundskriv for å finne frem de som fremdeles er aktuelle, og som kan relatere seg til andre rundskriv.

Det er tatt utgangspunkt i at rundskriv fra 2003 og 2002 fremdeles er å anse som aktuelle. Oversikten nedenfor viser rundskriv fra årene 2001, 2000, 1999, 1998 og 1997, og det er kun de rundskriv som fremdeles er gjeldende som er tatt med i oversikten. Øvrige rundskriv som KA har gitt ut disse årene utgår, og regnes som ikke gyldige.

 

Videre er det utarbeidet en tematisert alfabetisk oversikt over alle aktuelle rundskriv fra 1997. 


(Nettversjonen er oppdatert med lenker 11. september 2003. Red. anm.)

AKTUELLE RUNDSKRIV
fra 2001, 2000, 1999, 1998, 1997
som er gjeldende.
Rundskriv som ikke er tatt med her går dermed ut.

 

Nr

Tittel

Samme tema

2001

 

 

02/01

Arbeidsrettsdom - kvelds- og nattillegg

 

03/01

Forhandling om lønn til leder

 

08/01

Ansvarsforhold og samarbeid mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd

 

09/01

Noter skal klareres og eller makuleres

09/03

12/01

Rett til utdanningspermisjon

01/02

13/01

Endringer i offentlighetsloven og forvaltningsloven

 

14/01

Reforhandling av særavtale for organister

 

20/01

Kommunale bevilgninger - endringer

 

22/01

Avtalefestet pensjon

 

25/01

Ny arkivnøkkel for kirkelig fellesråd. Menighetsråd, sokneprest og prost

 

27/01

Merverdiavgift - en orientering

 

31/01

Vedr. konsekvenser av fritidsbestemmelsene (menighetsprester)

 

33/01

Kopinor -"noterydd", status pr. des. 2001

09/03

2000

 

 

01/00

Presteboliger

 

03/00

Årsoppgjøret/regnskapsavslutningen for 1998

01/99

06/00

Forskrifter om skattefritak for fri utdanning i arbeidsforhold

 

16/00

Kompensasjon for merverdiavgiften for Kirkelig fellesråd

27/01

23/00

Budsjettering av lønnsutgifter

 

25/00

Overføring av kateketer fra Staten til kirkelig fellesråd

04/03  34/02

27/00

Tilsetting i stillinger innen diakoni, kirkemusikk og undervisning

 

1999

 

 

01/99

Årsoppgjøret/regnskapsavslutning for 1998

03/00

02/99

Kopinor

09/03

09/99

Norges Kirkevergelag - en del av KA

 

14/99

Kopinor-avtale

 

18/99

Tilbud om ID-kort for kirkelig ansatte

 

20/99

Fellesrådets mulige arbeidsgiverforpliktelser for stillinger der menighetsrådet er arbeidsgiver

 

28/99

Ansvarsforhold og samarbeid etter ny kirkelov

 

1998

 

 

02/98

Ny og endret ansvarsforsikring

 

05/98

Eldre arbeidstakere

 

08/98

Folkevalgtes arbeidskår

 

12/98

Tjeneste for andre trossamfunn

 

14/98

Kopinor-avtale

 

1997

 

 

B-13/97

Skriftlige arbeidsavtaler

 

C-10/97

Fri grav - feste av grav - festeavgift

 


AKTUELLE RUNDSKRIV
Tematisert alfabetisk oversikt pr. 01.08.03

28/99

Ansvarsforhold og samarbeid etter ny kirkelov: Avtale

08/01

Ansvarsforhold og samarbeid mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd

02/98

Ansvarsforsikring: Ny og endret

18/02

Arbeid under leiropphold

B-13/97

Arbeidsavtaler

20/99

Arbeidsgiverforpliktelser: Fellesrådets mulige arbeidsgiverforpliktelser for stillinger der menighetsrådet er arbeidsgiver

03/02

Arbeidsmiljøarbeid: Rapport om lokalt arbeidsmiljøarbeid

25/01

Arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost

22/01

Avtalefestet pensjon

23/00

Budsjettering av lønnsutgifter

18/03

Datakompetanse: Informasjon om behov

05/98

Eldre arbeidstakere

13/01

Endringer i offentlighetsloven og forvaltningsloven

08/98

Folkevalgtes arbeidskår

06/00

Forskrifter om skattefritak for fri utdanning i arbeidsforhold

19/03

Forsøks- og utviklingsarbeid i kirken

11/03

Forsøks- og utviklingsarbeid i kyrkja

32/02

Framlegg til Statsbudsjettet 2003

C-10/97

Fri grav - feste av grav - festeavgift

17/03

God sommer

08/03

Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring

14/02

Hovedavtalen vedtatt

21/02

HTA vedtatt

26/02

HTA: Tariffoppgjøret - noen presiseringer

16/02

HTA: Tariffoppgjøret 2002 - framdrift

17/02

HTA: Tariffrevisjonen - uravstemming

12/03

HTA: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2003

09/02

Hovedavtalen: Uravstemning

18/99

ID-kort: Tilbud for kirkelig ansatte

10/02

Inkluderende arbeidsliv: Intensjonsavtale

13/02

KA’s nettsider

34/02

Kateketer og tilleggslønn

25/00

Kateketer: Overføring av fra Staten til Kirkelig fellesråd

06/02

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon: Val av nytt landsråd

02/02

KLP’s generalforsamling: Delegater

20/01

Kommunale bevilgninger - endringer

36/02

Kompetansemidler til barnehageansatte - utlysing.

12/01

Kompetanseutvikling: Rett til utdanningspermisjon

04/03

Kompetanseutvikling: Tilskudd 2003

01/02

Kompetanseutvikling: Tilskudd til lokale etter- og videreutdanningstiltak

16/03

Kompetanseutvikling: Utlysing av midler for kontoransatte

29/02

Kontigenten 2003

31/02

Kopiering i Den norske kirke - statistisk undersøkelse og vederlag

09/03

Kopinor - info

33/01

Kopinor -"Noterydd", status pr. des. 2001

02/99

Kopinor: Avtalen - justering av avtaletekst

38/02

Kopinor: Fakturering og årsverk

09/01

Kopinor: Noter skal klareres og eller makuleres

14/99

Kopinor: Statistiske undersøkelser

14/98

Kopior: Avtalen - innhenting av fullmakter

02/01

Kvelds- og nattillegg: Arbeidsrettsdom

19/02

Landsrådet: Nye representanter

03/01

Lederlønn: Forhandling om lønn til leder

07/02

Lokal handlekraft - oppgavefordelingsutvalget

22/02

Lokale lønnsforhandlinger

25/02

Lønns- og personalregisteret

20/02

Løns- og personalkostnader 2002

27/01

Merverdiavgift - en orientering

16/00

Merverdiavgiften: kompensasjon for Kirkelig fellesråd

33/02

Nedbemanning - saksbehandling

09/99

Norges Kirkevergelag - en del av KA

28/02

Nye arbeidstakerparter

27/02

OK-midler - trekk

30/02

Pensjonsforhold

14/03

Pensjonsforhold: Forsikring av pensjonsforpliktelser

13/03

Petter Smart- prisen - utlysing

01/00

Presteboliger

39/02

Presters mobiltelefon: Finansiering

23/02

Redusert skatt og arbeidsgiveravgift

11/02

Reiseregulativet

08/02

Reiseregulativet: Endringer i Statens reisereg., skatt/arb.g.avg.

15/03

Rekruttering av kateketer - tilskudd

15/02

Rekruttering til kjyrkjemusikk

01/03

Rekrutteringstiltak: UTU

02/03

Stillingskoder 

37/02

Strategiplan 2003 - 2006

06/03

Sunnivastipendet 2003

14/01

Særavtale for organister - reforhandling

03/03

Særavtaler pr. 01.01.2003

27/00

Tilsetting i stillinger innen diakoni, kirkemusikk og undervisning

12/98

Tjeneste for andre trossamfunn

10/03

Tjenester fra KA: Betaling

07/03

Utdanning: Liturgisk videreutdanning for kantorer (LIV)

05/03

Utdanning: Subsidiering

01/02

Utdanning: Tilskudd til lokale etter- og videreutdanningstiltak

12/01

Utdanningspermisjon - rett til permisjon

31/01

Vedr. konsekvenser av fritidsbestemmelsene (menighetsprester)

35/02

Viktig informasjon ved årets slutt

01/99

Årsoppgjøret/regnskapsavslutning for 1998

03/00

Årsoppgjøret/regnskapsavslutning for 1999

 

Frank Grimstad

adm. dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone