Bruk av bilder

Alle bilder er i utgangspunktet noens eiendom. Å bruke andres bilder uten tillatelse kan medføre erstatningskrav.

Mange tenker at de kan «finne et bilde på nettet» når de trenger en illustrasjon til nettsiden sin, menighetsbladet, et gudstjenesteprogram eller lignende. Slik er det ikke.

Det er i utgangspunktet fotografen som eier rettighetene til et bilde, men vedkommende kan også ha overdratt rettighetene til andre, for eksempel et bildebyrå som tilbyr bildet mot betaling. Mange legger også ut bilder til fri bruk, gjerne med krav om kreditering (kildeangivelse) og ofte med restriksjoner på muligheten til å redigere/manipulere og til hvilke(t) formål bildet kan benyttes.

Det finnes mange eksempler på virksomheter – også menigheter i Den norske kirke – som har fått faktura etter urettmessig bruk av andres bilder. Man må alltid sjekke nøye hvem som har rettighetene til et bilde før man bruker det.

Det er viktig å huske på at bilder man finner kan være delt uten samtykke fra opphavspersonen. Det betyr at bilder som tilsynelatende er til fri bruk, ikke trenger å være det. At man ikke var klar over at bildet var rettighetsbelagt, fritar ikke for eventuell erstatningsplikt. Ansvaret for å avklare rettighetene ligger på den som publiserer bildet.

Når et bilde brukes uten klarering av rettigheter, følger det av åndsverkslovens § 55 at det kan være grunnlag for å kreve erstatning for bruken. I vurderingen av størrelsen på denne erstatningen skal det blant annet tas hensyn til at kravet skal samsvare med det tapet som er oppstått for rettighetshaver. Ta kontakt med KA hvis et eventuelt erstatningskrav oppleves urimelig.

Den tryggeste måten å finne passende bilder på, er å unngå å starte i Googles bildesøk. Bruk i stedet kjente bildedatabaser der betingelsene for bruk er tydelig angitt for hvert enkelt bilde eller for databasen som helhet. Eksempler på slike bildebaser:

Uavhengig av hva den såkalte brukslisensen innebærer, er det ryddig å oppgi kilde og gjerne også hvilken lisens bildet er delt under (for eksempel «Foto: KA/CC BY-SA 2.0). Sett deg godt inn i lisensen – det finnes mange forskjellige.

For virksomheter i Den norske kirke finnes ressurssiden design.kirken.no, som i tillegg til bilder også har diverse maler for some-poster, brosjyrer osv.

Powered by Cornerstone