Vedlegg til KA-rundskriv 01/02

Publisert: 08/02/2002
Tilskudd 2002 til lokale etter- og videreutdanningstiltak - utlysingstekst
Vedlegg 1: Tilskudd 2002 til lokale utviklingsprosjekter Vedlegg 2: Retningslinjer for søknader om tilskudd til lokale utviklingsprosjekter
Vedlegg 1:

TILSKUDD 2002 TIL LOKALE UTVIKLINGSPROSJEKTER TIL TILTAK FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING FOR KIRKELIG TILSATTE

Utlysing pr. februar 2002

Det sentrale EVU-utvalget for KA-sektoren lyser med dette ut inntil kr 150 000 som tilskudd til lokale utviklingsprosjekter til tiltak for kompetanseutvikling for kirkelig tilsatte.

Formålet med disse midlene er å bidra til at det lokalt utvikles gode etter- og videreutdanningstilbud for kirkelig tilsatte i tråd med kompetansereformen (Jf KA-rundskriv 19/00). Utvalget ønsker at midlene skal bli et viktig bidrag til å imøtekomme de særlige behovene for tilpassede ordninger for etter- og videreutdanning i KA-området. Utvalget peker her bl.a. på de særlige utfordringene knyttet til de mange små arbeidsgivere i kirken. Partene vil prioritere å gi tilskudd til:

· Tiltak som bidrar til å utvikle gode samarbeidsformer mellom flere arbeidsgivere (utveksling/jobbrotasjon, felles kurs/tiltak mv)
· Tiltak som har overføringsverdi til andre kirkelige arbeidsplasser
· Tiltak som tilfredsstiller særlige kompetansebehov i KA-området
· Tiltak som styrker tverrfaglige arbeidsformer der dette er relevant

Gjennomføring av kompetansereformen forutsetter at arbeidsgiverne og arbeidstakerne har et felles ansvar for etter- og videreutdanning i virksomheten. Det forutsettes derfor at utvikling og gjennomføring av tiltak skjer i samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter. Dette kan f.eks. skje gjennom at gjennomføring av tiltak er behandlet i administrasjonsutvalget og ved at prosjektgruppe e.l. for tiltaket er sammensatt med representanter for både arbeidsgiver og arbeidstakerne.

Tilskuddet ytes til direkte utgifter knyttet til utvikling og gjennomføring av et etter- og videreutdanningstiltak. Det gis ikke tilskudd til lønn/tapt arbeidsfortjeneste. Tilskudd forutsetter normalt egenfinansiering på minimum 50 % av utgiftene.

Alle virksomheter som er A- eller B-medlem i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon vil kunne motta tilskudd. Tiltak som skjer i samarbeid med andre arbeidsgivere (f.eks. kommune eller bispedømmeråd) vil også kunne motta tilskudd.

Søknader om tilskudd utformes i tråd med vedlagte retningslinjer.
Søknadene sendes til KA innen 20. mars 2002. Søknadene blir behandlet av Det sentrale EVU-utvalget i KA-området.

Vedlegg 2:

RETNINGSLINJER FOR SØKNADER OM TILSKUDD TIL LOKALE UTVIKLINGSPROSJEKTER TIL TILTAK FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING FOR TILSATTE I KA-OMRÅDET

Det sentrale EVU-utvalget i KA-området har for 2002 avsatt inntil kr 150 000 for tilskudd til lokale utviklingsprosjekter. Hovedformålet med disse midlene er å bidra til at det lokalt utvikles gode etter- og videreutdanningstilbud for kirkelig tilsatte i tråd med kompetansere-formen (Jf. KA-rundskriv 19/00). Alle virksomheter som er A- eller B-medlem i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon vil kunne motta tilskudd. Se fullstendig utlysingstekst som bl.a. omtaler hvilke prosjekter som EVU-utvalget vil prioritere.

Søknader om tilskudd skal utformes i tråd med følgende disposisjon:

1. Prosjekttittel:
2. Søker(e):
Adresse, telefon, kontaktperson:
3. Organisering av prosjektet (bl.a. beskrivelse av hvordan prosjektet er forankret i både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, eventuelle samarbeidsorgan mellom flere arbeidsgivere mv):
4. Eventuelle samarbeidspartnere (samarbeidsavtale vedlegges):
5. Kort formålsbeskrivelse for prosjektet:
6. Beskrivelse av selve prosjektet:
7. Framdriftsplan:
8. Budsjett med oversikt over kostnader for utvikling og gjennomføring av prosjektet, og finansieringsplan som bl.a. viser bidrag fra arbeidsgiver(e), eventuell egenandel og ekstern støtte:
9. Plan for hvordan erfaringer, materiell, prosjektresultater e.l. skal formidles/spres til andre kirkelige arbeidsplasser:

Søknadene sendes til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Karl Johans gate 35,
0162 OSLO, innen 20. mars 2002.

Spørsmål om søknader mv. kan rettes til rådgiver i KA Helene Horsfjord (tlf 23 31 04 62 , helene.horsfjord@ka.no)
eller kontakte medlemmene i Det sentrale EVU-utvalget i KA-sektoren:

Øystein Dahle Kraft (leder), Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Steinar Moen, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Anders Tho, Sandefjord kirkelige fellesråd
Liv Schi Eriksen, Norsk Kommuneforbund
Liv Håkonsen, Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Kåre Steinnes, Musikernes Fellesorganisasjon
Jarl Eidjord, Den norske kirkes kateketforening
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone