KA-rundskriv 07/02 av 15. februar 2002

Lokal handlekraft i kirken

Publisert: 15/02/2002
Utvalg oppnevnt av styret i KA har lagt fram en viktig utredning om fremtidig fordeling av ansvar og myndighet i kirken.
Styret i KA nedsatte høsten 2000 et utvalg med to hovedoppgaver. Den ene var å vurdere fremtidig fordeling av ansvar og myndighet internt i kirken. Den andre var å se på regelforenklinger som kan bidra til å øke den lokale kirkes handlekraft.

Utvalget har hatt KA’s styreleder Arne Lerheim som leder. Øvrige medlemmer har vært Kristen Ringvold, Elise Haugland Madsen, Per Tanggaard, John Egil Rø, Geir Sørebø og Bjørg Simonsen. Utvalg-ets sekretær har vært spesialrådgiver dr. philos Harald Askeland fra sekretariatet.

Utvalgets arbeid er nå lagt fram. Fra KA vil vi fremheve at dette utvalget er viktig av to grunner:

- I møte med den debatten som følger fremleggelsen av stat-kirkeutredningen er det viktig for KA og medlemmene i KA å gjen-nomtenke premissene for fremtidig organisering av kirken.
- I påvente av at de "store" spørsmål knyttet til relasjonene mellom stat og kirke, Grunnlovsendringer m.v. skal finne sin løsning, må det arbeides kontinuerlig med å utvikle kirkens organisasjon og økonomi for å sette den best mulig i stand til å utføre sitt oppdrag.
Utvalget foreslår regelforenklinger for å styrke handlekraften lokalt innenfor flere områder. Det gjelder gudstjenesteliv, konfirmasjonsforberedelse, rapportering, budsjett- og regnskapsforskrifter m.v.

Utvalget kommer med en enstemmig innstilling også på et så sentralt punkt som samlet arbeidsgiveransvar i kirken. Flertallet i utvalget ønsker å legge et samlet arbeidsgiveransvar i kirken i fremtiden til fellesrådsnivå, mens et mindretall på en ønsker legge dette til prostinivå.

Styret i KA skal behandle utredningen på sitt møte 21. mars. Der vil de vurdere hvilke forslag som skal følges opp, når og på hvilken måte.

Utvalgets rapport er under trykking i serien KA- perspektiv. Den vil bli sendt i ett eksemplar til hvert medlemmene. Ytter-ligere eksemplarer vil koste 100 kroner.

Rapporten er lagt ut på KA’s hjemmesider og kan lastes ned derfra.
Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone