Kirkelig organisering

På denne siden deler vi ressursmateriale og uttalelser knyttet til prosessen med ny kirkelig organisering.

Notat 10. mars 2023: Ny kirkelig organisering – noen styringsmessige og arbeidsrettslige vurderinger

KA vil i dette notatet peke på spørsmålsstillinger som er viktige å være oppmerksom på både for kirkelige arbeidsgivere og beslutningstakere i oppfølgingen av Kirkemøtevedtaket om ny kirkelig organisering (Sak KM 10/22).

I forbindelse med at noen av punktene i dette vedtaket skal drøftes videre på Kirkemøtet 4.-8. august 2023, har Kirkerådet opplyst at ulike spørsmål skal utredes videre fram mot Kirkerådets maimøte.

For KA som arbeidsgiverorganisasjon er det viktig at sentrale arbeidsgiveranliggender blir fanget opp, tilstrekkelig belyst og nødvendig hensyntatt i dette arbeidet. Ettersom den kirkelige virksomhet i hovedsak foregår lokalt, har notatet hovedfokus på spørsmål som særlig angår det lokale nivå i Den norske kirke. Det er også primært på lokalt nivå at ansatte fra begge kirkelige arbeidsgivere samarbeider om felles oppgaveløsning i det daglige.

Les notatet her.

Powered by Cornerstone