Kirkelig organisering

På denne siden deler vi ressursmateriale og uttalelser knyttet til prosessen med ny kirkelig organisering.

Forslag til spørsmålsstillinger for drøfting med de tillitsvalgte av sak KM 5/23 (2. juni 2023)

Saksfremlegget til sak KM 5/23 skal drøftes på innspillsmøter som vil bli arrangert av det enkelte bispedømmeråd der ledere av kirkelig fellesråd og menighetsråd i eget bispedømme vil bli invitert i løpet av juni 2023.

Vi gjentar oppfordringen til folkevalgt og administrativ ledelse i fellesrådene om å invitere egne tillitsvalgte til et møte i forkant av møtet med bispedømmerådet. Invitasjonen bør gå fra fellesrådsleder og kirkeverge i fellesskap.

På grunnlag av saksdokumentet til Kirkerådets maimøte (sak KR 50/23), selve vedtaket som ble fattet av Kirkerådet 24. mai og etter dialog med arbeidstakerorganisasjonene sentralt, har KA identifisert problemstillinger som vi mener det er særlig viktig at de tillitsvalgte gjøres oppmerksom på og gis anledning til å uttale seg om før innspillsmøtene.

Les mer her. 

Notat: Ny kirkelig organisering – noen styringsmessige og arbeidsrettslige vurderinger (10. mars 2023)

KA vil i dette notatet peke på spørsmålsstillinger som er viktige å være oppmerksom på både for kirkelige arbeidsgivere og beslutningstakere i oppfølgingen av Kirkemøtevedtaket om ny kirkelig organisering (Sak KM 10/22).

I forbindelse med at noen av punktene i dette vedtaket skal drøftes videre på Kirkemøtet 4.-8. august 2023, har Kirkerådet opplyst at ulike spørsmål skal utredes videre fram mot Kirkerådets maimøte.

For KA som arbeidsgiverorganisasjon er det viktig at sentrale arbeidsgiveranliggender blir fanget opp, tilstrekkelig belyst og nødvendig hensyntatt i dette arbeidet. Ettersom den kirkelige virksomhet i hovedsak foregår lokalt, har notatet hovedfokus på spørsmål som særlig angår det lokale nivå i Den norske kirke. Det er også primært på lokalt nivå at ansatte fra begge kirkelige arbeidsgivere samarbeider om felles oppgaveløsning i det daglige.

Les notatet her.

Powered by Cornerstone