KA-rundskriv 12/03 av 12. juni 2003

Tariffrevisjonen pr 01.05.2003

Publisert: 13/06/2003
Partene avsluttet 26. mai forhandlingene om evt lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene ble enige om et anbefalt forslag, som går til godkjenning i KA’s styre. Forslaget går ikke til uravstemming, jfr HTA kapittel 4, pkt 4.4.

Grunnlag
Forhandlingene ble ført med hjemmel i HTA kapittel 4, pkt 4.4. Som bakgrunn viste alle parter i sine krav til det inntektspolitiske samarbeidet i Regjeringens kontaktutvalg. Her ble det lagt til grunn at oppgjøret i privat sektor også ble normgivende for øvrige tariffområder i 2003. Selv om KA i hovedsak har sammenliknet seg med kommunalt område ved tidligere oppgjør, var det KA’s intensjon å følge opp denne forutsetningen ved disse forhandlingene.


Økonomisk bakgrunn

Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalg (TBS-utvalget) la 15. mai 2003 fram sin årlige rapport. Her går det fram at den registrerte lønnsveksten 2001 - 2002 var på 5,8 %, noe lavere enn i KS-området.


Partene avtalte gjennom tariffrevisjonen pr 01.05.2002 betydelige lønnstillegg for 2003, fordelt på lokal pott pr 01.01., og minstelønn pr 01.07 og 01.09. Årslønns­rammeveksten 2002 - 2003 ble beregnet til 4,31 %. Dette var en noe lavere vekst enn i KS-området, men høyere enn det som var forutsatt som retningsgivende fra Regjeringens kontaktutvalg.


Resultatet

På denne bakgrunnen ble partene enige om et resultat, som ikke innebærer lønnsmessige tillegg i 2003 ut over dem som ble gitt ved tariffrevisjonen pr 01.05.2002.


Partene er imidlertid enige om en forhandlingsklausul som åpner for forhandlinger om evt. lønnsreguleringer pr 01.01.2004. Forutsetningen er at lønnsutviklingen for KA-området i 2003 (innrapportert pr 01.10.2003) avviker med mer enn 0,10 prosentpoeng fra tall fra det sentrale beregningsutvalget.


Partene ble også enige om en protokoll­tilførsel som lyder slik:
«Partene er enige om at det inntektspolitiske samarbeidet som det fremkommer i Kontaktutvalgets møte 22. januar 2003 får innvirkning på årets tariffoppgjør. Den spesielle situasjonen i 2003 skal likevel ikke hindre partene i å opprettholde den etablerte praksis med å sikre en lønnsutvikling i KA’s tariffområde på nivå med KS’ tariffområde i fremtidige tariffoppgjør.»


I tillegg ble partene enige om å arbeide i partssammensatte utvalg fram mot tariffrevisjonen pr 01.05.2004 innenfor temaene

-     lavtlønnsgaranti

-     likelønn

-     pensjonsleverandører

-     deltid.

 

Det anbefalte forslaget er gjengitt i sin helhet på baksiden av dette

rundskrivet.

 

Lønnsendringer pr 01.07 og 01.09

KA minner om de nye minstelønnssatsene som gjelder fra 01.07.2003, for noen stillingskoder fra 01.09.2003. Endringen berører kun de arbeidstakere som har 10 års ansiennitet, og som hhv pr 30.06 og 31.08 har lavere lønn en de minstelønnssatsene som framgår av Hovedtariffavtalen kapittel 4, pkt 4.2.


Frank Grimstad

adm. dir.

 

TARIFFREVISJONEN PR 01.05.2003 - ANBEFALT FORSLAG

 

1.   Økonomiske forhold

a)   Partene er enige om, på bakgrunn av det inntektspolitiske samarbeidet og uttalelsene i Kontaktutvalget 22. januar 2003, å oppta forhandlinger i februar/mars 2004 om eventuelle lønnstillegg for arbeidstakere i KA’s hovedtariffavtaleområde. Partene er enige om at siktemålet med disse forhandlingene er å gi arbeids­takerne i KA’s hovedtariffavtale­område en faktisk lønnsutvikling innenfor den samme ramme på årsbasis (2002-2003) som for industrien (gjennomsnittlig arbeidere og funksjonærer) i NHO-bedrifter. Forhandlingene føres med utgangspunkt i tall fra Teknisk Beregningsutvalgs (TBU) foreløpige rapport 2004.
Eventuelle tillegg av lønnsmessig art gis med virkning fra 1. januar 2004. Dersom avviket er mindre enn 0,10 prosentpoeng foretas det ingen endringer.
Forhandlingene skal være sluttført innen utgangen av mars 2004.

 

b)   Partene i KS-området ble enige om å «utrede og analysere konse­kvensene av og mulighetene for å innføre lavtlønnsgaranti innenfor Hovedtariffavtalens virkeområde» før 01.01.2004.

Partene i KA-området er enige om å legge denne utredningen til grunn for arbeid i et partsammensatt utvalg. Rapporten fra dette partssammen­satte utvalget skal foreligge før 01.04.2004.

Utvalget sammensettes slik:
1 repr. fra Norsk Kommuneforbund
1 repr. fra KFO
1 repr. fra Utdanningsforbundet
2 repr. fra KA

 

c)   Protokolltilførsel:
Partene er enige om at det inntektspolitiske samarbeidet som det fremkommer i Kontaktutvalgets møte 22. januar 2003 får innvirkning på årets tariffoppgjør. Den spesielle situasjonen i 2003 skal likevel ikke hindre partene i å opprettholde den etablerte praksis med å sikre en lønnsutvikling i KA’s tariffområde på nivå med KS’ tariffområde i fremtidige tariffoppgjør.

 

 

2.   Til forhandlingsprotokollen:

a)   Før 01.04.2004 skal det gjennom­føres et partssammensatt arbeid med følgende mandat:
Partene skal i fellesskap kartlegge lønnsmessige forskjeller mellom kvinner og menn i KA-området, med spesiell vekt på kvinnelige og mannlige ledere, samt eventuelle lønnsmessige forskjeller i uttelling for etter- og videreutdanning.
Arbeidet legges til eksisterende partssammensatte likelønnsutvalg, som suppleres med representanter fra Den norske kirkes kateket­forening og Det Norske Diakonfor­bund.

 

b)   Partene forutsetter at Pensjons­utvalget innen 01.04.2004 skal kartlegge hvilke selskaper som KA’s medlemmer benytter som pensjons­leverandør, og hvilke vilkår som ligger til grunn for ytelsene.

 

c)   Partene er enige om å rette fokus på uønsket deltid i KA-området. Dette gjøres ved å gi TBS-utvalget oppdrag i å undersøke hva som kan utledes om deltidsproblematikk av lønns- og personalregisteret.
TBS-utvalget bes i tillegg om å foreslå tiltak/informasjon som kan bidra til å redusere uønsket deltid i tariffområdet. Rapporten fra arbeidet skal foreligge før 01.04.2004.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone