Forsikringsordninger for arbeidsgivere

Noen forsikringer er obligatoriske for arbeidsgivere, andre er frivillig å ha.

Obligatoriske forsikringer

Gruppeliv: Gruppelivsforsikring gir en utbetaling til etterlatte ved dødsfall. Den obligatorisk for alle arbeidsgivere, og dette er hjemlet i hovedtariffavtalen (HTA).

Yrkesskadeforsikring: Denne forsikringen er obligatorisk for alle arbeidsgivere. Dette er hjemlet i HTA og Yrkeskadeforsikringslovens §3.

Pensjonsforsikring: Denne forsikringen er obligatorisk for alle arbeidsgivere. Dette er hjemlet i HTA og pensjonslovgivningen For fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke har de fleste KLP som leverandør. Noen har lokale kommunale pensjonskasser. For de med hybridpensjon etter KAs tariffavtale er det to leverandører, Sparebank1 og Storebrand.

Frivillige forsikringer

Reiseforsikring: Denne er ikke obligatorisk, men kan være lurt å ha for de som har ansatte som reiser en del. Gjelder ofte både jobbreiser og privatreiser.

Helse-/behandlingsforsikring: Denne er ikke obligatorisk, men noen arbeidsgivere kjøper denne for sine ansatte.

Ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige og besøkende: KA har inngått avtale om ansvars- og ulykkesforsikring på vegne av Den norske kirke som fellesråd kan velge å slutte seg til. De som i utgangspunktet er dekket under disse forsikringene er deltagere, frivillige og besøkende i Den norske kirkes virksomhet, det vil si på arrangementer o.l. i regi av menighetsråd, fellesråd eller prest. Kirkerådet dekker en tredel av kostnadene til ansvars- og ulykkesforsikringen, mens resten blir fordelt på fellesråd og ettsogns menighetsråd etter innbyggertall. Hvert år sendes det ut et rundskriv om ordningen. Vær oppmerksom på at denne forsikringen gjelder for frivillige, ikke for ansatte. 

Bygg og innbo: Alle eiere av bygg og innbo bør forsikre dette. KA Kirkeforsikring er en forsikringsordning for kirkebygg som KA samarbeider med KNIF Trygghet forsikring AS om. Om lag 70 prosent av kirkebyggene er forsikret her. De resterende er forsikret i KLP. Vanlige anbudsregler gjelder når kirkebygg skal forsikres. KA bistår medlemmene i spørsmål om blant annet forsikringenes dekningsomfang, og andre forhold som medlemmene har behov for svar på når det gjelder forsikring.

Powered by Cornerstone