2020-01-28

Energi, miljø og inneklima

Miljø

Som basis for fellesrådets sitt miljø- og energiarbeid utarbeider og godkjenner fellesrådet en miljø- og energiplan. I planen definerer fellesrådet sine fokusområder og setter mål for sitt arbeid. Samtidig vedtas budsjettmidler for en fireårs periode. Det anbefales at planen revideres hvert fjerde år.

Den norske kirke har i samarbeid med Miljøfyrtårn utviklet et Miljøledelsesverktøy. Her kan menigheter og fellesråd sette og administrere sine mål og resultater innenfor områdene energibruk, avfall, innkjøp, transport, arbeidsmiljø og HMS. Verktøyet gir kirkeforvalteren en årlig miljørapport som vedlegges rådets årsrapport. De største fellesrådene foretar en full sertifisering. Bestill tilgang til miljøledelsesverktøyet her.

Miljøstandard for nye kirkebygg

KA har utarbeidet en miljøstandard for nye kirkebygg. For å lykkes med realisering av et nytt grønt kirkebygg, må miljø- og energikravene allerede innarbeides i prekvalifisering og anskaffelsen av arkitekt. Ved siden av øvrige krav er det viktig å fremheve betydningen og ønsket om å få realisert et miljøriktig bygg og som bruker minst mulig energi. Alle nye kirkebygg bør ha påmontert solceller slik at kirkebygget blir selvforsynt med energi.

Energi og enøk

Innkjøp av energi er en stor utgiftspost for fellesrådene. Dette har over tiår ført til et stort og godt engasjement for å redusere energiforbruket. Samtidig opplever fellesrådene det som krevende å opprettholde et varig søkelys på området energieffektivisering (ENØK). Les mer om enøk i menyen til høyre (nederst på siden hvis du leser på telefon).

Redusert utgifter for nettleie

Hvert enkelt nettselskap har sine egne nettariffer. I tillegg til å betale nettleie per kWh så må noen også betale en avgift for effektbruken, dvs. maks toppeffekten i en periode. Hvis bygget bruker mer enn årlig 100 000 kWh og har hovedsikringer over enn viss størrelse, så straffes man for en maks effektbruk. Faktura gir informasjon om bygget også avregnes etter effekt. For å få fjernet dette effektleddet må altså årlig forbruk være under 100 000kWh og hovedsikringene under en viss størrelse. Ved å analysere disse forholdene kan det eventuelt være mulig å få fjernet effektleddavregningen.

Ta gjerne kontakt med nettselskapet for å innhente informasjon om dere nettleie-tariffer.

Inneklima

I motsetning til nyere kirkebygg ble eldre kirker ikke bygg for konstant oppvarming da det ikke fantes elektrisk oppvarming. Langvarig jevn og høy innetemperatur har ført til at treverket tørker ut, sprekker og tar skade. Lim og maling løsner og flasser av.

For å unngå uttørking trenger oppvarmingsanlegget høyere effekt (KW) enn vanlig kulturbygg. KA anbefaler 27 til 35 W/m3 alt etter kirkens plassering og isolasjonsstandard. Med tilstrekkelig effekt vil det være mulig oppnå en rask oppvarming på 2-4 timer. Etter bruk kan innetemperaturen reduseres til for eksempel 5 gC.

Mer fagstoff ligger i menyfeltet på høre side på denne siden Inneklima / Bruks- og hviletemperatur.

Powered by Cornerstone