Rundskriv nr 21/09 av 25. november 2009

Mva-fritak oppheves for kirkelig fellesråd

Publisert: 25/11/2009
Finansdepartementeter har i brev til Skattedirektoratet, datert 23.10.2009, konkludert med at unntaket for kirkelig fellesråd fra plikten til å beregne merverdiavgift, gitt i finansdepartementets brev 14.12.2007, blir opphevet fra 1. januar 2010.

Oppdatert med Relatert lenke om utsettelse av opphevelsen av momsfritaket


Unntaket fra 2008 oppheves

Kirkelig fellesråd har siden 2008 hatt unntak fra plikten til å beregne merverdiavgift på tjenester. Dette unntaket ble gitt ved brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet datert 14.12.2007, med hjemmel i mval § 70. (Se omtale i KA-rundskriv nr 11/2008.)  
Bestemmelsen i mval § 70 åpner for at departementet kan gi fritak fra avgiftsplikten dersom det foreligger ”særlige forhold”, og Finansdepartementet anså den gang at vilkåret om ”særlige forhold” var oppfylt. Den nærmere begrunnelsen fra departementet var at kirkelig fellesråds virksomhet ligger nær opp til å være offentlig myndighetsutøvelse, og at virksomheten ikke utøves i konkurranse med private avgiftspliktige virksomheter.
Finansdepartementets vedtak den gang kom overraskende på KA, og brevet var på enkelte punkter upresis i beskrivelsen av kirkelige fellesråds virksomhet.

Skattedirektoratet har, etter anmodning fra Finansdepartementet, vurdert avgiftsunntaket på ny. Det vises til brev fra Skattedirektoratet til Finansdepartementet datert 30.04.2009 (vedlegg), hvor skattedirektoratets vurdering og konklusjon fremkommer. Skattedirektoratet kommenterer her at blant annet stell av graver er en tjeneste som kirkelig fellesråd flere steder utfører i konkurranse med andre private avgiftspliktige virksomheter. Videre kommenterer Skattedirektoratet at avgiftsunntaket kan gi opphav til ulik avgiftsbelastning i forskjellige kommuner, avhengig av om kommunen selv har overtatt ansvaret for gravferdsforvaltningen i stedt for kirkelig fellesråd.
Med disse begrunnelser konkluderer Skattedirektoratet i nevnte brev til Finansdepartementet at unntaket fra 14.12.2007 i sin helhet bør oppheves.

Finansdepartementet slutter seg til skattedirektoratets vurderinger og konklusjon, og konkluderer i brev til Skattedirektoratet 23.10.2009 (vedlegg) at unntaket gitt med hjemmel i mval. § 70 i brev 14.12.2007 oppheves på grunn av at de aktuelle tjenestene utføres i konkurranse med private, samt at tjenestene vil kunne få ulik avgiftsmessig belastning hvor forvaltningsansvaret er overført til kommunene.

Virkningstidspunkt 1. januar 2010

Finansdepartementets sier ikke noe om virkningstidspunkt for opphevelse av unntaket. KA har hatt kontakt med saksbehandler i Skattedirektoratet, og fått opplyst at virkningstidspunktet vil være sammenfallende med ikrafttredelse av ny merverdiavgiftslov. Finansdepartementet har i offisielt statsråd den 6. november bestemt at ny merverdiavgiftslov trer i kraft fra 01.01.2010. Ny lov om merverdiavgift er i utgangspunktet ment å medføre endringer kun av redaksjonell karakter. En av disse endringer er at det etter ny lov ikke lenger vil være noen paragraf tilsvarende nåværende § 70, som gir departementet hjemmel til å frita fra avgiftsplikt ”når det foreligger særlige forhold”. 

Konsekvenser for kirkelig fellesråd

Konsekvensen av Finansdepartementets vedtak er at kirkelige fellesråd fra 1. januar 2010 vil være omfattet av de alminnelige regler om merverdiavgift, altså de samme regler som gjaldt fram til 2007. 
Hovedregel i gjeldende bestemmelser om merverdiavgift er at omsetning av varer og tjenester mot vederlag, er avgiftspliktig. Noen tjenester er imidlertid fritatt etter egne unntaksbestemmelser.
De viktigste unntakene som har betydning for kirkelig fellesråd er:
• Utleie av fast eiendom. Festeavgifter er fritatt for mva etter denne unntaksbestemmelse.
• Seremonielle tjenester som ytes som ytes i forbindelse med begravelser og bisettelser

Vi minner samtidig om at Finansdepartementet i sitt brev av 14.12.2007 uttalte at kirkelige fellesråd ikke er å anse som veldedig og allmennyttig organisasjon i merverdiavgiftslovens forstand. Det betyr at beløpsgrensen er kr 50 000 for registreringsplikt i avgiftsmantallet for merverdi.

Endringen fra 1. januar 2010 vil medføre at det enkelte fellesråd må gjennomgå og endre mva-koding med virkning fra 2010. Det betyr at de fellesråd som har avgiftspliktig omsetning som overstiger beløpsgrensen, vil ha noe virksomhet som skal behandles etter merverdiavgiftsloven, mens det vesentligste av virksomheten fortsatt skal behandles etter kompensasjonsloven. I praksis vil dette bety at kodetabeller som man brukte fram til 2007 må tas i bruk igjen. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Trygve Nedland, tlf 906 76 589,
e-post trygve.nedland@ka.no

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone