KA-rundskriv nr 01/09 av 8. januar 2009

Lønnsområdet / Regnskapsavslutningen 2008

Publisert: 08/01/2009
I dette rundskrivet minner vi om et par endringer innenfor lønnsområdet som også kan ha betydning for arbeidet med regnskapsavslutning og lønnsinnberetning. Samtidig tar vi med noen påminnelser som vi tror kan være nyttig i arbeidet med regnskapsavslutningen.

BELØPSGRENSE FOR LØNNSOPPGAVEPLIKT
Beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner mv. som omfattes av skattelovens § 2-32 er økt fra kr 2.000 til kr 4.000 med virkning fra og med inntektsåret 2008. Endringen fremkommer ved en endring av forskrift av 30.12.1983, nr 1974 - Forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten. Paragraf 1, tredje ledd i denne forskriften har nå slik ordlyd:

”Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt fra plikten til å sende inn lønnsoppgave når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 4.000. Overskrides beløpsgrensen, skal hele beløpet lønnsinnberettes.”

Den generelle beløpsgrensen for virksomheters lønnsinnberetning er uendret, dvs. kr 1000.
Lenke til Lovdata: Forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten 

ENDRING I FERIELOVEN
Det er i 2008 gjort enkelte endringer i ferieloven, og en av disse endringer kan ha konsekvenser for 2008-regnskapet. Det gjelder de som har arbeidstakere som fyller 60 år i perioden 01.09 -31.12.2009. Paragraf 5, nr 2, første setning lyder etter endringen slik: ”Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager”.
Tidligere var det bare de som fyller 60 år før 1. september som hadde rett til en ekstra ferieuke.

Regnskapsmessige konsekvenser: Endringen medfører at det i ferieåret 2009 skal utbetales 2,3% feriegodtgjørelse for samtlige arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av 2009. Lønnssystemene vil i utgangspunktet ikke ha beregnet denne ekstra avsetningen pr 31.12.2008 for de som fyller 60 år i perioden 01.09 – 31.12.2009. Feriepenger som er opptjent i 2008 er en utgift som skal være med på 2008-regnskapet. Leverandørene av de ulike lønnssystemer vil normalt følge opp med informasjon om hvordan dette teknisk skal løses.

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2008
Vi minner om KKD sitt rundskriv V-6N 2008 som omhandler regnskapsføring av transaksjoner mellom kommune og kirkelig fellesråd. Det er her understreket at verdien av tjenesteytingsavtale mellom kommunen og kirkelig fellesråd skal fremkomme i kommunens og fellesrådets regnskaper. Bakgrunnen for KKDs rundskriv var notat datert 24.09.07 fra GKRS. Dette notatet er tilgjengelig på GKRS sin hjemmeside.
Lenke til GKRS.no: Notat - regnskapsføring av transaksjoner mellom kommune og kirkesektoren

Noter til regnskapet
Ifm kursene i regnskapsavslutning ble det utdelt eksempler på utforming av noter. Disse er tilgjengelige på følgende lenker:
Eksempel på noter (word)
Eksempel på talloppstillinger (xls)

PENSJONSFORPLIKTELSER
KLP har informert om at det i slutten av januar vil bli utsendt brev til samtlige fellesråd som har pensjonsordning hos dem med diverse informasjon om pensjonsforpliktelsene. Tidligere har informasjon fra KLP til kirkelig fellesråd vært utformet etter samme mal som det som sendes til kommuner. I år vil brevet fra KLP i større grad være tilpasset fellesrådenes informasjonsbehov. Ut fra den informasjon vi har fått fra KLP vil utsendelsen være utformet slik at den kan anvendes direkte som en note om pensjonsforpliktelser for de som ønsker det.

Frank Grimstad
adm. dir.
 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone