KA-rundskriv 07/12 av 22.08.2012

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2012 – det anbefalte forslaget er vedtatt

Publisert: 22/08/2012
Vi viser til rundskriv nr 04/2012 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes. KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene. Når det gjelder lokale forhandlinger vil det komme et eget rundskriv om dette i løpet av de nærmeste dagene.

Uravstemningen

Ved fristens utløp 21. august klokken 12 hadde 110 av KAs medlemmer avgitt stemme. Alle disse stemte JA til det anbefalte forslaget, slik at det var et enstemmig resultat. Oppgjøret er derved godkjent av KAs medlemmer, jf. vedtektene for arbeidsgivervirksomheten. Arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent forslaget. Forhandlings¬resultatet kan derfor iverksettes med virkning fra de fastsatte datoer.

Endringer i ny avtale

Endringene som er avtalt i den nye Hovedtariffavtalen framgår i sin helhet av uravstemningsdokumentet som fulgte som vedlegg til rundskriv nr. 04/2012. KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene. Rent redaksjonelle endringer/oppdatering ift. generelt lovverk kommenteres ikke. For ordens skyld bemerkes at der det ikke er gjort endringer, videreføres avtalen som den var i forrige tariffperiode.

Lønn (kapittel 4)

Lønnsjusteringene for arbeidstakere i kapittel 4 består av følgende elementer;
1) Generelt tillegg
2) Endring i minstelønnssatser og garantilønn
3) Videreføring av lokalt lønnstillegg fra 2010
4) Lokale forhandlinger

Ny lønn beregnes i den rekkefølgen som angis nedenfor:

1) Med virkning fra 01.06.2012 gis et generelt tillegg på 2,7 % av den enkeltes grunnlønn per 30.04.2012, minst kroner 12 000

2) Med virkning fra 01.07.2012 iverksettes nye minstelønnssatser som følger (inkludert det generelle tillegget):

L.gr.

Minstelønn

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

1

262 100

267 200

282 200

328 300

330 800

2

302 700

307 000

310 200

358 800

361 300

3

350 900

357 900

369 900

402 000

404 500

4

369 500

376 000

382 200

430 000

435 000

5

400 000

410 000

447 000

472 700

485 800

3) Dersom arbeidstaker fikk lokalt lønnstillegg iht. kap. 4.1 pr. 01.08.2010: Sjekk at vedkommende pr. 01.07.2012 minst har en grunnlønn lik summen av sentral minstelønn pluss det lokale tillegget fra 2010, juster evt. opp med virkning fra 01.07.2012.

4) Dersom arbeidstaker har minst 20 års ansiennitet og etter gjennomføring av punkt 1-3 har lavere lønn enn kroner 338 300 i hel stilling, justeres lønnen opp til dette beløp fra 01.07.2012.

Nærmere om videreføring av lokale tillegg

Unntatt fra punkt 3) om videreføring av lokale lønnstillegg er de tilfeller arbeidstakeren i forrige tariffperiode fikk ny stillingskode/
stillingsgruppe og dette medførte innplassering på et høyere minstelønnsnivå.

Videreføring av lokale tillegg fra 2010 gjelder på ny minstelønn (altså lønnen i tabellen over) – ikke den nye grunnlønnen (faktisk lønn) dersom denne er høyere enn minstelønn. Lokale tillegg som er avtalt videreført pr. 01.07.2012 skal derfor legges på den nye sentrale minstelønnen. Det vil si at dersom arbeidstaker etter beregning av generelt tillegg etter pkt. 1) allerede har en avstand til ny minstelønn i sin lønnsgruppe og ansiennitet som tilsvarer minst det lokale tillegget fra 2010, gis ikke ytterligere tillegg. Laveste grunnlønn ved 20 års ansiennitet er ikke å anse som en vanlig minstelønn, men er en garanti for laveste lønn etter alle andre tillegg.

Bestemmelsen om videreføring av lokale tillegg gjelder ikke ved ny minstelønn senere i tariffperioden, for eksempel på grunn av ansiennitetsopprykk. Det er heller ikke avtalt om og i så fall hvordan tillegg etter lokale forhandlinger i 2012 (dette oppgjøret) vil videreføres ved senere justeringer.

Til dette rundskrivet følger et vedlegg med noen eksempler på beregning av ny lønn, med særlig fokus på håndtering av videreføring av det lokale tillegget fra 2010.

Stillingskode 5226 Prest

Det bemerkes at for stillingskode 5226 Prest skal det ikke gjøres justeringer utover det generelle tillegget foreløpig. Ansatte i kode 5226 Prest er knyttet til laveste grunnlønnsplassering for kapellan i staten. Ettersom oppgjøret her er til behandling hos Rikslønnsnemnda vil eventuell justering for denne stillingskoden utover det generelle tillegget måtte avvente resultatet i Rikslønnsnemnda. Resultatet herfra er forventet å foreligge medio september. KA vil komme tilbake med melding om dette.

Lokale forhandlinger

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger etter kapittel 4 pkt. 4.1 om en lokal pott på 1 % av utbetalt grunnlønn og faste tillegg i 2011. Resultatet av forhandlingene kommer på toppen av ny grunnlønn og gjøres gjeldende fra 01.09.2012. Forhandlingene skal være gjennomført senest 15.11.2012. Frist for anke er 01.12.2012.

Dersom samtlige av de lokale partene er enige om det, kan potten fordeles forholdsmessig til de ansatte som et generelt krone- eller prosenttillegg. Vi viser videre til HTA kapittel 3 pkt 3.2 Lokal lønnspolitikk og HTA vedlegg 4 Retningslinjer for lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk.

KA vil komme med et rundskriv i løpet av de nærmeste dagene, som vil gi veiledning knyttet til gjennomføring av lokale forhandlinger. Det arrangeres også egne kurs i lokale forhandlinger i Trondheim, Bergen og Oslo.

Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3.4 og HTA kap. 5

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kap. 3.4 og kap. 5 skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakerne i disse stillingene foregår årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i kapittel 4.

Unge arbeidstakere, ny minstelønn pr. 01.07.2012

Alder

Pr. år

Pr. måned

Ord. timelønn

35,5 t/uke

37,5 t/uke

→14 år

131 050

10 920,83

70,99

67,21

15 år

183 470

15 289,17

99,39

94,09

16 år

209 680

17 473,33

113,59

107,53

17 år

235 890

19 657,50

127,78

120,97

Fellesbestemmelsene, kapittel 1

Lørdags- og søndagstillegget etter pkt. 5.2 er øket fra minst kroner 35 til minst kroner 40 per time med virkning fra 01.09.2012.

Pensjon, vedtektene for TPO og AFP

Det er gjort endringer i TPO-vedtektene § 2-2 knyttet til bestemmelsen om minstekravet for opptjening av tjenestepensjon.  Grensen på 14 timer per uke for innmelding i pensjonsordningen gjelder fremdeles, men fra 2. kvartal 2013 vil ansettelse hos flere arbeidsgivere under samme tariffavtale ses under ett.

KA vil komme nærmere tilbake til praktiske konsekvenser av disse endringene. Det er gjort tilsvarende endringer på KS-området for kommunene.

Lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 3, 4 og 5

- Det er kommet inn et nytt punkt 3.1 om krav og prosedyre ved eventuell endring av lønnskapittel (3.4, 4 eller 5) for en arbeidstaker.
- Punkt 3.2 om lokal lønnspolitikk er noe endret og omskrevet, blant annet med presisering av oppsett av kriterier, og veiledende momenter for drøftinger om den lokale lønnspolitikken.
- Det er kommet inn noen presiseringer i bestemmelsene om lokale drøftinger i 3.2.1 og om lønnssamtale i 3.2.2.
- Det er gjort endring av hovedregelen om sentral tvisteløsningsmekanisme i kapittel 4 pkt. 4.1 om lokale forhandlinger.

Det har også kommet inn to nye punkter (6 og 7) i kapittel 4 pkt. 4.5 Innledende merknader. Ordlyden er som følger:

6. Det er anledning til å avtale plassering i en høyere lønnsgruppe enn det som framgår av pkt 4.6.
7. Stillingskoder uten fastsatt minstelønn kan lokalt knyttes til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5.

Punkt 6 betyr at det lokalt kan avtales plassering i en høyere stillingsgruppe enn det som fremgår av kapittel 4.6. Videre åpnes det i punkt 7 for å knytte stillingskoder i kapittel 4 uten fastsatt minstelønn (unormerte stillinger, for eksempel arbeidsleder eller daglig leder i menighet) til en bestemt lønnsgruppe etter lokal avgjørelse. Ingen av disse bestemmelsene gir arbeidstaker en rettighet til høyere/fast innplassering, det vil måtte bero på en avtale lokalt.

Det presiseres at de to nye punktene er ment som unntak fra hovedreglene, og kun åpner for en mulighet som tariffavtalen tidligere ikke ga adgang til.

Ny Hovedtariffavtale

Hefte med ny Hovedtariffavtale vil bli trykket så snart som mulig. Alle KAs medlemmer tilsluttet arbeidsgivervirksomheten får tilsendt ett eksemplar. Ønskes flere eksemplarer, må dette bestilles særskilt. Avtaleteksten vil også bli å finne på KAs nettsider, www.ka.no/arbeidsliv/avtaler.

Frank Grimstad,
adm.dir.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone