KA-rundskriv 06/13 av 26.08.2013

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog

Publisert: 26/08/2013
De fellesrådene som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få utgifter dekket til rekruttering av ny person i disse stillingene. Dette er en videreføring av det som tidligere er kunngjort i rundskriv 5/2012. Ordningen gjelder ikke kateket- og menighetspedagogstillinger finansiert av statlig tilskudd til trosopplæring.

Bakgrunn

Ved overføring av kateketer fra staten til kirkelig fellesråd pr 01.03.2001, ble også de midlene frigjort som bispedømme­rådene tidligere brukte til etter- og videreutdanning, og andre arbeidsgiver­relaterte formål. Det lå i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets forutsetninger ved overføringen at disse midlene skulle overføres samlet til KA. En del av disse midlene brukes for å dekke kostnader ved nyrekruttering i de tidligere statlige stillingene. KA har utvidet dette til å gjelde rekruttering i alle kateket- og menighetspedagogstillinger.

Ordning for tilskudd i 2013

  1. Ordningen med tilskudd til rekruttering av kateketer gjelder for de arbeids­givere (fellesråd, eller menighetsråd i kommuner med ett sokn) som enten har fått overført kateketstilling fra staten, eller har kateket- eller menig­hetspedagogstillinger uten statsstøtte. Ordningen gjelder ikke kateket- og menighetspedagogstillinger finansiert av statlig tilskudd til trosopplæring.
  2. De arbeidsgivere som har rekruttert eller vil trenge å rekruttere ved ledighet i de nevnte stillingene i 2013, kan få dekket sine utgifter knyttet til rekrutteringen inntil kr 15.000 pr stilling. Utgiftene dekkes på grunnlag av dokumenterte utgifter ekskl. mva, og kan være utgifter til annonsering, reise for å delta i intervju, ev. nødvendig andel av flytteutgifter som rekrutterings­tiltak Sammen med dokumentasjonen må kopi av utlysingstekst fra avis/tidsskrift vedlegges.
  3. Budsjettet for 2013 er begrenset. Tilskudd blir utbetalt så lenge det rekker, i rekkefølge av innkomne søknader.
  4. Søknad om utgiftsdekning med vedlegg av kjente utgifter sendes løpende. Søknad sendes:

KA, Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo eller på epost m/vedlegg i pdf-format til ka@ka.no

Vi anbefaler for øvrig å benytte rekrutte­ringsverktøyet Webcruiter som KA har inngått avtale om, se mer info om dette her.

Frank Grimstad
adm.dir.

 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone