KA-rundskriv nr 12/09 av 15. juni 2009

Utlysning av frie reisestipend 2009

Publisert: 15/06/2009
Det sentrale, partssammensatte OU-styret i KA-sektoren utlyser frie reisestipend. Vennligst les utlysningsteksten grundig. Søknadsfristen er 1. september 2009. Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. september 2010.

Vi ber om at denne informasjonen formidles til alle ansatte og deres tillitsvalgte, og minner spesielt om ansatte i deltidsstillinger og ansatte i selvstendige enheter som ligger under deres virksomhet, f.eks barnehager eller gravferdsvirksomhet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva er frie reisestipend?
Stipendets målsetting er å bidra til kompetanseutvikling utenfor de regulære studier og kurs, gi muligheter for alternativ og kreativ fagutvikling og bidra til virkeliggjøring av spesielle muligheter og gode ideer. Eksempler kan være internasjonale konferanser eller studiebesøk i virksomheter med særlig interessant arbeid.

Stipendet gis som hovedregel til tiltak som har karakter av å være ”engangs” og bare en gang pr person.

Tiltak med et totalbudsjett under minstebeløpet på kr. 5.000 vil ikke prioriteres.

Prosjektets faglige innhold tillegges vekt.
Frie reisestipender gis ikke til deltakelse på regulære studier og kurs eller andre nødvendige kompetansetiltak (f.eks kompetansegivende studier, kurs som KA, Norsk Forening for Kirkegårdskultur, Kirkerådet eller bispedømmene arrangerer, faste årlige arrangementer med forventet deltakelse osv.).

Stipendet kan dekke utgifter til bl a reise, opphold, konferanseavgift eller lignende.

Hvem kan søke?
Alle ansatte i virksomheter i KA-området kan søke. Flere ansatte kan søke sammen. Arbeidsgiver kan søke på vegne av de ansatte. Det er ikke mulig å søke midler for ansatte i virksomheter utenfor KA-området.

Det er avsatt egne midler til stabsturer – se KA-rundskriv 11/09.

Utdanningsinstitusjoner og bispedømmer har ikke anledning til å søke.

Enkeltpersoner kan velge mellom to søknadsbeløp: kr. 5.000 eller kr. 10.000.
Der flere søker sammen, kan man velge mellom tre søknadsbeløp: kr. 5.000, kr. 10.000 eller kr. 15.000.

OU-styret har satt av til sammen inntil kr. 75.000 til frie reisestipender for 2009.

Det kan søkes stipend for tiltak som skal gjennomføres frem til neste utlysning 1. september 2010.

Krav til søknaden:
Søknaden må skrives på vedlagte søknadsskjema og alle opplysninger skal fylles ut. Vennligst merk følgende:

- ”Søknaden gjelder”: Hvis søknaden gjelder en gruppe, skal alle deltakere listes opp.
Den ansvarlige skal stå øverst. Hvis deltakerlisten er usikker på søkertidspunktet kan deltakere føres opp med spørsmålstegn og ytterligere forklaringer gis under punkt 10.
- ”Budsjett”: Inntekter og utgifter skal være like.
- Det forutsettes en egenandel.
- Anbefaling fra arbeidsgiver skal vedlegges.
- Søknaden skal sendes pr e-post.
- ”Ansvarlig søker”: Det er ikke nødvendig å ettersende underskrevet eksemplar.

Søknaden skal normalt sendes inn før tiltaket skal gjennomføres.

Praktiske opplysninger
Søknadene vil bli behandlet av OU-styret.
Søknaden sendes til OU-styrets sekretariat som vedlegg til e-post.
Bruk adressen ka@ka.no.

Søknadsfristen er 1. september 2009.

Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær,
Helene Horsfjord, tlf 23 08 14 00,
e-post helene.horsfjord@ka.no.
NB! Ikke send søknader til denne adressen!

Svar på søknaden vil sendes til den som står oppført (øverst) under punkt 2 og arbeidsgivers adresse vil benyttes.
Til eventuell annen kommunikasjon angående saken vil e-postadresse/telefonnummer oppgitt under punkt 3 benyttes. Hvis dette ikke passer, kan annen kontaktinformasjon (kontaktperson, postadresse, telefonnummer og e-postadresse)
oppgis under punkt 10.

Frank Grimstad
adm. dir.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone