KA-rundskriv 27/10 av 15.12.2010

De sentrale særavtalene reforhandlet

Publisert: 15/12/2010
De sentrale partene gjennomførte 14. desember 2010 reforhandling av alle de sentrale særavtalene i KA-området for ny avtaleperiode 01.01.2011 til 31.12.2012. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort.

Reiseregulativet

I avtalens pkt 3 er det gitt et tak for kompensasjon for at arbeidstaker stiller bil til disposisjon for arbeidsgiver. Dette beløpet er endret til kr 10 300, samme justering som i tilsvarende avtale i KS-området. For øvrig er avtalen uendret.

Arbeidstøy

Avtalen er prolongert med noen redaksjonelle endringer.

Ledere

Avtalen er prolongert med noen redaksjonelle endringer.

Kirkelige stillinger

I avtalens pkt 2.5 er det regulert rett til ekstra fri for arbeidstaker som arbeider mye på søn- og helgedager. Antallet dager er økt fra fire til fem. I tillegg er det kommet inn en presisering av at dagene kan reduseres forholdsmessig ved lengre fravær i løpet av året. Dette kan gjelde for eksempel permisjon, sykefravær eller tiltredelse/fratreden.

I avtalens pkt 4.3 er det regulert at arbeidstakere som har mange døgn på leir i sitt arbeid, har rett på godtgjøring fra og med det 9. leirdøgnet pr år. Beløpet er justert opp til kr 600 pr døgn.

Det er satt inn et nytt pkt 5.6 i avtalen, hvor det heter: «Dersom mobiltelefon vurderes som nødvendig for tjenesten, dekkes kostnadene av arbeidsgiver». Bestemmelsen innebærer ingen ny rettighet for arbeidstaker, men understreker behovet for en bevissthet omkring temaet. Arbeidsgiver vil alltid ha et ansvar for å dekke nødvendige kostnader i et arbeidsforhold. Det er opp til arbeidsgiver å fastsette lokalt reglement for telefongodtgjøring, om arbeidstakere skal bære tjenestetelefon, eller om det skal godtgjøres for bruk av privat telefon. I fall det siste, gjelder egne regler for skattlegging av slike ytelser, se KA-rundskriv nr 16/2006.

Barnehager mv

Avtalen er prolongert med noen redaksjonelle endringer.

Barnehager – Oslo

Avtalen har fått mindre justeringer tilsvarende det som gjelder i Oslo kommunes avtaler.

De nye avtaletekstene er gjort tilgjengelig på www.ka.no, og det vil bli trykket et nytt hefte som også inneholder veiledninger til tre av avtalene som i forrige periode.

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone