KA-rundskriv nr. 11/08 av 15. mai 2008

Kirkelig fellesråd fritas fra plikten til å beregne merverdiavgift av tjenester

Publisert: 15/05/2008
Finansdepartementet har på, visse vilkår, besluttet å frita kirkelig fellesråds omsetning av tjenester fra plikten til å svare merverdiavgift.


Finansdepartementet har med hjemmel i mva-lovens § 70 fattet vedtak om å frita kirkelig fellesråd fra plikten til å svare merverdiavgift. Denne paragrafen gir departementet mulighet
til å gi fritak når det foreligger ”særlige forhold”.

Dette fremkommer i brev fra finansdepartementet til skattedirektoratet datert 14.12.2007, og fritaket gjelder i utgangspunktet fra vedtaksdato. I brevet gir departementet en nærmere begrunnelse for sin beslutning. Samtidig uttaler departementet at kirkelig fellesråd ikke er å anse som en veldedig og allmennyttig organisasjon i merverdiavgiftslovens forstand.

Departementets vedtak betyr at kirkelig fellesråds virksomhet nå i sin helhet vil være omfattet av lov om merverdiavgiftskompensasjon.

Departementet presiserer imidlertid at fritaket bygger på en forutsetning om at virksomhet i kirkelig fellesråds ikke skjer i konkurranse med private avgiftspliktige virksomheter. Det vil derfor være en utfordring å avgrense fritaket i forhold til hvilke tjenester som utføres i konkurranse med andre. Det er i brevet konkret angitt noen typer tjenester som fritaket er ment å omfatte:

• Oppgraving/gjenfylling av kistegrav og urnegrav
• Oppretting av gravminne
• Gravstelltjenester
• Årsstell av blomster på graver
• Vanne- og lukeavtale

Disse tjenester vil nok være de mest vanlige tjenester som så langt har vært avgiftspliktige. Konsekvenser for mange fellesråd vil etter dette være at de ikke lenger vil være pliktig til å være registrert i mva-registeret. Til gjengjeld vil det ikke være fradrag for inngående merverdiavgift for de nevnte tjenester.

Eksempel på tjenester som ikke omfattes av fritaket vil være salg av regnskapsførsel og andre typer tjenester som fellesrådet tilbyr i et marked hvor også private, avgiftsplikte aktører tilbyr tjenester. Vi kan ikke her gi noen uttømmende opplisting av hvilke tjenester det gjelder, men understreker at dette må vurderes konkret av hvert enkelt fellesråd. Det vil være pliktig å svare merverdiavgift av slike tjenester når disse overstiger grenseverdien på kr 50.000.

Departementets vedtak omtaler kun virksomhet i kirkelig fellesråd og berører ikke menighetsråd i flersognskommuner.

Finansdepartementets brev til Skattedirektoratet kan lastes ned her (pdf)

Eventuelle spørsmål
kan rettes til Trygve Nedland, telefon 90 67 65 89, eller på e-post: trygve.nedland@ka.no

Frank Grimstad
adm. dir
 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone